20 december 2007

Nieuws van het financiële front

De begrotingsbespreking zit er in de meeste gemeenten intussen op, maar er blijft wel financieel nieuws binnenkomen. Uit cijfers van de Vereniging voor Steden en Gemeenten blijkt dat de gemiddelde aanslagvoet van de aanvullende personenbelasting 7,16 % zou bedragen; Voor Stekene is dat 8% of 11,7 % méér.

Wat betreft de onroerende voorheffing komt het gemiddelde in Vlaanderen op 1329.

Voor Stekene bedragen de opcentiemen 1550 of 16,6 % méér.

Als wij de meerderheid bezig horen over die gemiddelden, zou men bijna geloven dat een gemiddelde een na testreven doel in het beleid is.

Maar sedert wij op de schoolbanken zaten weten wij wat een gemiddelde betekende: een dikke buis en voor sommigen een dikke pandoering bij thuiskomst.

19 december 2007

Gemeentefinanciën

Tussen 2001 en 2007 zijn in Vlaanderen de gemiddelde uitgaven voor de gemeenten met 3,7% per jaar gestegen. In Stekene stegen die met 6,7% per jaar.
Uitgaven voor schulden gemiddeld in Vlaanderen -0,3%, voor Stekene +7,14%.(bron Dexia).
Politie: 120 euro (in 2002) per inwoner, voor Stekene 60 euro.
Als Stekene de werken gaat uitvoeren die zij van plan is te doen, gaan wij naar een verdubbeling van de schulden. Het gaat hier over rioleringen, cultureel centrum, sportzaal, sportvelden, uitbreiding van het rusthuis, veiligheidsdiensten enz...
Tegen 2013 verwachten de financiële diensten van de gemeente een tekort van meer dan 3 miljoen euro.

Verkiezingsbeloftes

Tijdens de verkiezingen in ’94, verscheen er een fabeltjeskrant van de Gemeentebelangen. Wij beleefden, aldus de fabeltjeskrant, gruwelijke tijden.
De partij GeBe haalt uit naar de toenmalige CVP als verkwisters. “Het ligt dus voor de hand”,aldus de fabeltjeskrant, “dat onze eerste zorg zal gaan naar het opnieuw gezond maken van onze geldmiddelen. Dit zal gebeuren door besparingen, niet door belastingen”. Er werd, op papier, flink gespaard op de belastingen. Die zou, eenmaal aan het bewind en aan de vetpotten, van 6% naar 4% gebracht worden. En in 2006 verscheen er zowaar een nieuwe fabeltjeskrant. Daarin zegt mijnheer de Uil: “Onze gemeente heeft niet meer schuld dan een doorsnee gemeente. Gemeentebelangen heeft voor Stekene grote plannen en ambities... Toch zullen wij onze financiële middelen goed besteden. Gemeentebelangen wil bedachtzaam omspringen met uw geld, het geld van de Stekenaren”.
Bij de CD&V was men wat bedachtzamer, zij hadden het over “Stekene in goede handen.” Spijtig, maar wij moeten vaststellen dat dit handen waren met een zeer groot gat.
Die verkiezingbeloften zijn misschien goed voor uilen, maar niet voor onze geachte medeburgers. Want als bij toeval vonden wij een prognose over de evolutie van de gemeentefinanciën in onze brievenbus. Die prognose is niet veelbelovend voor de “geachte medeburgers”van de verkiezingspamfletten.

Stekene stevent af op een financiële catastrofe. Als de gemeente uitvoert wat zij van plan is, zitten wij in 2013 met een tekort van 3.059.007 euro. Om dit gat te dichten moeten de belastingen sterk verhoogd worden. De personenbelasting zal dan stijgen van 8% nu, naar 11%. Voor de opcentiemen van 1550 nu naar 2350. Met die cijfers durf het gemeentebestuur niet uitpakken want dan kunnen zij zich verwachten aan een ware volksopstand. De cijfers waar de gemeente mee uitpakt zijn vervalst, als een boekhouder met dergelijke cijfers voor de dag moest komen in de private sector, riskeert hij gerechtelijk vervolgd te worden voor oplichting.

De vergrijzing en de nood aan rusthuisbedden

De nood aan rusthuisbedden werd in de gemeenteraad van december dik in de verf gezet door ons raadslid,Koen de Cock. Maar de meerderheid blijft stom en doof, die luistert liever naar de sirenezang van een cultureel centrum.
Kijken wij naar de cijfers:

Momenteel zijn er 63.000 rusthuisbedden in Vlaanderen. Op een bevolking van 6.003.351 zijn dat 10,5 bedden per duizend inwoners. Bij een evenredige verdeling zou dat voor Stekene betekenen 10,5 x 17 = 178 bedden. Het OCMW heeft 100 rusthuisbedden :dat betekent 78 bedden minder dan het gemiddelde in Vlaanderen.

Volgens het Senioren Behoefteplan van 2002 dat uitgevoerd werd in opdracht van de gemeente kunnen wij lezen op pagina 30 dat volgens het Programma 2001 men behoefte heeft aan 173 rusthuisbedden, dat betekent een tekort van 73 bedden. Dat bevestigt wat wij hierboven schreven.

En volgens een studie van:
HUGO VERHENNE Voorzitter van de Christelijke Beweging van Gepensioneerden
GODDIE DE SMET Voorzitter van het Vlaams Ouderen Overleg Comité
MONICA DE CONINCK Voorzitter van de afdeling OCMW ‘s van het VVSG
JULIEN VAN CAMP Voorzitter van het Verbond van Verzorgingsinstellingen :

zijn er tegen 2010 in Vlaanderen 85.621 rusthuisbedden nodig. Op een bevolking van 6.079.433 (prognose Van het Centrum voor Bevolking- en Gezinsstudies) betekent dit dat er in Vlaanderen per duizend inwoners 14 rusthuisbedden nodig zijn. Stekene heeft een bevolking in 2010, volgens raming, van 17.200 inwoners.Dat betekent dat Stekene 241 bedden nodig heeft tegen 2010 (14 x 17,2 = 241 bedden).

Volgens Trends van 25 januari 2007 moeten er tegen 2030 54% méér rusthuisbedden bijkomen. Voor Stekene is dat 241 x 54 : 100 = 130 + 241 = 371 bedden.

Voor 2050 moeten er volgens Trends 129% bedden bijkomen. Voor Stekene is dat 241 x 129 : 100 = 310 + 241 = 551 bedden. Deze cijfers zijn dan nog aan de lage kant want waar de toename van 60 plussers in Vlaanderen rond de 45% bedraagt is dat voor Stekene méér dan 53%. Dat is meer dan 17% méér vergrijzing dan in de rest van Vlaanderen. Om het gebrek aan rusthuisbedden te verdoezelen rekent men er de bestaande serviceflats bij, want, zo redeneert men, die worden gebruikt als rusthuisbedden. Dan komt men op 100 bestaande bedden van het OCMW + 58 serviceflats Abri + 29 serviceflats Prekerij = 187 in totaal. Dat is natuurlijk appels voor citroenen verkopen want volgens prognoses zou Stekene nood hebben aan 81 serviceflats. De norm is 2 serviceflats op 100 60- plussers. (studie Spa) Hoe men het ook draait of keert, op dit ogenblik heeft Stekene nood aan 100 bijkomende rusthuisbedden. Maar daar heeft men in het OCMW geen oren naar, daar legt men liever kunstgazon en houdt men zich bezig met diversiteit die er in bestaat de eigen werknemers te discrimineren ten voordele van vreemdelingen.

Krijg dat maar op uw bord als werknemer van het OCMW. Ge hebt jarenlang uw best gedaan om mensen in nood bij te staan en te helpen, zowel binnen als buiten het OCMW en dan krijg je doodleuk op een dag in je gezicht geslingerd dat je eigenlijk een lul bent en dat allochtonen het allemaal veel beter zullen doen.

Appels voor citroenen

Op de gemeenteraad van december kwam de voorzitter van het OCMW, Backaert, zijn beleid verdedigen. Om te bewijzen dat er in het OCMW goed bestuurd wordt, pakte hij uit met cijfers. Gemiddeld kost het OCMW, aldus Backaert, in het Vlaams Gewest 111 euro per inwoner en voor Stekene is dat slechts 90 euro. Zodus, aldus Backaert, wordt er op dat kunstgazon van het OCMW flink geboerd. Maar Backaert verkoopt hier appels voor citroenen met zijn gemiddelde. Stel dat de rusthuisbedden in Vlaanderen evenredig verdeeld zouden worden en dat het aantal steuntrekkers ook evenredig verdeeld zouden worden over de Vlaamse OCMW’s. In dat geval zou Stekene over 178 rusthuisbedden beschikken tegenover de 100 van nu. Voor steuntrekkers zou dat stijgen van 40 nu naar 107 als gemiddelde in Vlaanderen. Als wij met deze gemiddelde cijfers rekening houden zou het OCMW geen 90 euro per inwoner maar 204 euro per inwoner kosten. Dat is bijna het dubbele van die 111 euro waar Backaert nu mee pronkt. Met andere woorden het OCMW wordt zéér slecht bestuurd en Backaert verkoopt appels voor citroenen en kunstgazon zal daar niets aan veranderen. Maar dat wisten wij reeds.

Veiligheid

In de raad van december bracht ons raadslid, Joël Fasaert, de (on) veiligheid en de nood aan een tweede interventieploeg ter sprake. Dat is meer dan nodig want:

in een van de vele fabeltjeskranten waarmee wij overspoeld werden bij de verkiezingen konden wij lezen : “Een veiligheidsbeleid is meer dan alleen maar “meer blauw op straat”. Het is een integraal beleid. Daarom besteedt Gemeentebelangen veel aandacht aan buurtwerking…”.

Meer blauw op straat, daar is de meerderheid niet voor te vinden. Dat konden wij merken met onze vraag om veilige parkings voor vrachtwagens. Ook de beloofde buurtwerking kwam niet van de grond. Nu vernemen wij uit de kranten dat Stekene geen geld heeft om een tweede politie interventieploeg op de baan te sturen. Wij konden dat vernemen uit de mond van de burgemeester waar hij zegt: “Voor een zone als de onze, is dat enorm belastend (een tweede interventieploeg). We zijn te klein om ons systeem vlot draaiende te houden. Die ploeg erbij weegt echt op onze financiën, we trappen op onze adem”. (Gazet van Antwerpen 8/12/007)

Dat is tenminste klare taal, het geld is op en voor politie en misdaadbestrijding is er geen geld. Dat is goed nieuws voor dieven maar slecht nieuws voor de burgers wiens recht op bescherming in het gedrang komt. En niet alleen de burgers, maar ook de politie zegt zich niet veilig te voelen. Dat laatste is wel het toppunt, de politie die geacht wordt voor de veiligheid van de bevolking in te staan, zegt zelf zich niet veilig te voelen. Het Vlaams Belang wil tegen deze gang van zaken krachtig protesteren en wij voelen ons hierin gesteund door onder andere de burgemeester van Dendermonde. Die zegt onomwonden dat er niet bespaard mag worden op politie- personeel. Hij zegt daarover: ”Maar het staat buiten kijf dat we nooit zullen besparen op personeel om het kostenplaatje in evenwicht te houden. Onze bevolking heeft recht op alle diensten van de politie. Minder manschappen, dat betekent automatisch minder taken die je kan uitvoeren”.
Dendermonde heeft een bevolking van 43.000 inwoners. De politiezone van Sint- Gillis –Stekene telt 34.500 inwoners. In Dendermonde kost de politie 108 euro per inwoner, in Stekene 60. Dat zegt genoeg over de mentaliteit van ons gemeentebestuur. Veiligheid is geen prioriteit, de gemeente houdt zich liever bezig met prestigeprojecten waar een kleine minderheid naar vraagt. De bevraging over het cultureel centrum gaf een respons van nog geen 1%.

De bevraging over veiligheid en leefbaarheid uitgevoerd door de gemeente enkele jaren geleden gaf een respons van méér dan 85%. De bevraging liet zien wat de bevolking werkelijk wil. Meer dan 80% wil meer contact met een wijkagent, meer blauw op straat dus, maar waar zijn die agenten gebleven, die zijn weinig of niet te zien in het straatbeeld. Meer dan 57% vindt dat de buurt best kan meewerken bij de oplossing van misdrijven. Is dat geen gesneden koek voor het oprichten van Buurt Informatie Netwerken (BIN’s)? Deze BIN’s hebben hun nut bewezen in Moerbeke, na drie jaar werking daalde het aantal inbraken van 82 naar 7. Moerbeke had een criminaliteitscijfer van 12,80 in 2003 dat daalde naar 4,84 in 2005 dank zij de goede werking van de BIN’s.

In Stekene stegen de inbraken van 103 in 2002, naar 171 in 2005. Moerbeke met zijn criminaliteitsgraad van 4,84 is na Wachtebeke de veiligste gemeente. Stekene heeft een misdaadcijfer van méér dan 8, dat is bijna het dubbele van Moerbeke. Deze cijfers laten zien dat het anders en beter kan. In Dendermonde door meer politie en middelen in te zetten en in Moerbeke door het organiseren van BIN’s. Dat is één van de vele redenen waarom wij het budget en het financieel meerjarenplan afkeuren.

10 december 2007

OCMW perikelen

De aanleg van kunstgazon heeft voor nogal wat commotie gezorgd. Niet alleen verbaasde burgers over dat onzinnig besluit, maar ook de milieuraad heeft zich in het debat gemengd. De milieuraad van Stekene heeft een brief geschreven aan de voorzitter en de raad van het OCMW waarin zij het besluit kunstgazon aan te leggen, betreurt. De milieuraad stelt dan ook voor om in het vervolg advies te vragen aan deze raad.
De manier waarop de voorzitter ,Backaert, zich uitliet over dat schrijven laat vermoeden dat hij daar niet zal op ingaan. Maar daarmee was het leed nog niet geleden. Ons raadslid, Ivo de Cock, had intussen de provinciegouverneur op de hoogte gebracht over dat kunstgazon en de manier waarop dat besluit genomen werd. En geloof het of niet, hij kreeg over de ganse lijn gelijk van de gouverneur. De brief van de gouverneur eindigde met een vermaning aan het adres van Backaert dat er in het vervolg maatregelen zullen volgen. Backaert kon er niet mee lachen.

08 december 2007

Belastingen in het Waasland

Onroerend voorheffing Personenbelasting

Beveren 1.200 4
Kruibeke 1.650 8
Lokeren 1.250 8
Sint-Gillis 1.550 7
Sint-Niklaas 1.325 8,5
Stekene 1.550 8
Temse 1.125 8

Gemiddeld 1.380 7,4

Alleen Kruibeke heeft een hogere belastingsdruk dan Stekene.

22 november 2007

Personeelsbeleid

België draait vierkant. De federale staatsstructuur is te duur en te ingewikkeld om de burgers nog de elementaire dienstverlening tegen een aanvaardbare prijs te garanderen. Een en ander wordt nog maar eens bevestigd in een rapport van de Organisatie van Geïndustrialiseerde Landen (OESO). Het was al klaar voor de jongste verkiezingen (!). De diagnoses zijn scherp en hard, is te lezen in verschillende kranten. “Ons land heeft alleszins de hoogste score voor het aantal ambtenaren in de klassieke ambtelijke diensten. 3,5% van de Belgen werkt in het
algemeen bestuur, terwijl 2 à 2,5% een normaal cijfer is”. Het aantal ambtenaren is trouwens de jongste 10 jaar met 8% gestegen. Vooral de gemeenten en de deelstaten kennen een gevoelige uitbreiding van het aantal ambtenaren, terwijl de federale structuren lichtjes gekrompen zijn,
maar “minder dan de overdracht van bevoegdheden naar de deelstaten deed vermoeden” (De Standaard, 28.06.2007). In het dossier Het Alfabet van de Communautaire Scheeftrekkingen kon u lezen dat 25,5% van de Vlaamse beroepsbevolking in de overheidsdiensten werkt, terwijl dat cijfer in Wallonië op liefst 40% ligt (De Standaard, 10.02.2005). Kortom: voor de OESO is dit land te duur.. Voor het Vlaams Belang is het de consequentie zelf dat Vlaanderen veel efficiënter, goedkoper én democratischer kan worden bestuurd als het onafhankelijk wordt. Het is goed dat dit ook internationaal bevestigd wordt. En hoe zit dat voor Stekene zal de alerte lezer zich afvragen. Hier komen de cijfers: in Stekene werd in 1994 869.946 euro uitgegeven aan personeelskosten en in 2006 was dat opgelopen tot 4.771.871 euro. Dat is een stijging van 448% in 11 jaar of een gemiddelde van 40% per jaar. En zeggen dat de OESO zich beklaagt over 8% in 10 jaar! Voor politie blijft er onvoldoende personeel, waar in Vlaanderen gemiddeld 116 euro voorzien wordt per inwoner is dat in Stekene nagenoeg de helft. Voor brood en spelen kan het geld blijkbaar niet op.

12 november 2007

Diversiteit in het OCMW

In de raad van het OCMW van september werd door de meerderheid een diversiteitsplan goedgekeurt. Alleen het Vlaams Belang was tegen.
Wij laten ons raadlid,Ivo de Cock, aan het woord:
“Het diversiteitsplan toont eens te meer hoe creatief de overheid omspringt met woorden om problemen weg te moffelen.
Als er diversiteit moet komen in het OCMW zijn de vrouwen daar het eerste slachtoffer van. Want meer dan 90% van het tewerkgestelde personeel is van het vrouwelijk geslacht. 40% moet daarvan dus vervangen worden door personeel van het andere geslacht.

Maar ik vermoed dat het kalf daar niet gebonden ligt. Het gaat om de veelkleurigheid als ik mij niet vergis.
Het gaat om de “zegeningen” en de “verrijking” van onze “onvolprezen” multiculturele samenleving.

In “De Verwarde Natie” (blz. 122) schreef de adjunct-hoofdredacteur van
De Volkskrant Schoo: “Een multiculturele samenleving die de vrijheid van meningsuiting niet serieus neemt en intolerant is voor niet- gelovigen, malcontenten en stijllozen, wordt ooit voor iedereen een keurslijf”.

Om dat keurslijf is het mij hier te doen. Dat diversiteitsplan is een zoveelste keurslijf dat de overgrote meerderheid van de bevolking niet wil, maar het wordt ons toch opgedrongen.
En dan maar klagen over de kloof tussen de bevolking en de politiek.

De juiste vraag die wij ons moeten stellen is waarom er problemen zijn met sommige kleurlingen die onze samenleving verblijden en niet aan het werk geraken?
Ik zal hier op antwoorden met een andere vraag: Waarom waren er nooit problemen op het gebied van tewerkstelling en integratie met Vlamingen die uitweken naar Wallonië?
Of om het kleurrijk te houden, waarom zijn er geen problemen op het gebied van tewerkstelling met chinezen? Op die laatste vraag zal ik antwoorden:
Zij steken geen auto’s in brand, zij gaan gewoon aan het werk.

Wij wijzen dat keurslijf dan ook af.

Leve de diversiteit?

Diversiteitsplannen en diversiteitsmanagers zijn in. Universiteiten hebben er één, de NMBS heeft er een, bedrijven en televisieomroepen hebben er een. En nu krijgen wij er een in het OCMW van Stekene met dank aan voorzitter Backaert
Enige tijd geleden schreef Frans Crols in Trends dat bedrijfsleiders, professoren en politici de diversiteit als een nieuwe religie hebben omarmd. Wie niet blind mee stapt in de nieuwe heilsleer, wordt door de heilsprofeten van de multiculturele samenleving aan de schandpaal genageld als ‘onverdraagzame’ ketter of (nog net niet) als racist op de brandstapel gezet.

Diversiteit is een leuk speeltje voor het establishment en de intellectuele bovenklasse, maar de gewone bevolking is tegen de multiculturele samenleving.
Ook in Nederland is het vandaag ‘diversiteit’ troef. Zogenaamde anti-discriminatiebureau’s hebben een prijs bedacht om het diversiteitsbeleid binnen bedrijven aan te moedigen. Zo adviseerde de jury de bedrijven bijvoorbeeld dat je in de kantine de balletjes uit de tomatensoep kan weglaten om te voorkomen dat werknemers denken dat er varkensvlees in zit en zich gediscrimineerd voelen…

Wat betekent diversiteit eigenlijk? Syp Wynia in Elsevier: “diversiteit betekent niets anders dan verschillend zijn, ongelijk zijn”. “Het gaat doorgaans ook om het stimuleren van diversiteit, wat niets anders wil zeggen dan het benadrukken of zelfs het bevorderen van verschillen en ongelijkheid.” En dat – en hier drukt Wynia de linkse kerk en de profeten van de diversiteit met hun neus hard op de contradictie van hun dogma’s – terwijl de vertolkers van de diversiteitsgedachte paradoxaal genoeg om de haverklap zeggen dat niet alleen ieder mens, maar ook elke cultuur gelijk is… Die zit.

“ ‘Diversiteit’ is een verhullend begrip, dat uitgaat van de zegeningen van de multiculturele samenleving. De utopische samenleving waarin immigranten en hun kinderen niet te veel moeten integreren en alle ruimte dienen te krijgen om cultuur-, waarde- en gedragspatronen te koesteren en te behouden.” Vandaar de welwillende houding van links tegenover islamitische hoofddoeken of het oorverdovende stilzwijgen over gedwongen huwelijken, eremoord, geweld tegen vrouwen of genitale verminking.

“In Canada heeft het maar een haartje gescheeld of op basis van het ook daar woekerende diversiteitsbeleid was de islamitische rechtspraak, de sharia, ingevoerd voor moslims”, noteert Wynia.

Diversiteit is dus helemaal geen na te streven doel, schrijft hij in het besluit van zijn artikel (Elsevier, 09.09.06). “Diversiteit relativeert de dominantie van de westerse waarden en zegt discriminatie tegen te willen gaan. Maar intussen discrimineert zij juist, door individuen als leden van een gemeenschap te definiëren of, zoals de Indiase econoom en Nobelprijswinnaar Amartya Sen het noemt, ‘op te sluiten in hun afkomst’.
Stof tot nadenken.

Backaert belazert personeel van het OCMW

Backaert schudde het goedgekeurde diversiteitsplan niet zomaar uit zijn mouw, nee, hij volgt de duistere wegen van het politiekcorrecte landsbestuur. Dat laatste in tegenspraak van wat de Gemeentebelangen van zichzelf beweren, een ongebonden politieke formatie te zijn die geen lippendienst gewijst aan Brussel.

De projecten die door de overheid voorgesteld worden moeten de zelfredzaamheid van burgers van diverse herkomst verhogen. Met andere woorden de autochtone gemeenschap moet gediscrimineerd worden. En daar doen de Gemeentebelangen met de steun van de CD&V aan mee.

Krijg dat maar op uw bord als werknemer van het OCMW. Ge hebt jarenlang uw best gedaan om mensen in nood bij te staan en te helpen, zowel binnen als buiten het OCMW, en dan krijg je doodleuk op een dag in je gezicht geslingerd dat je eigenlijk een lul bent en dat allochtonen het allemaal veel beter zullen doen.

Backaert bewijst hiermede een politiekcorrecte meeloper te zijn die zijn personeel belazert.
Het diversiteitsplan draagt niet bij tot de oplossing van het probleem, maar is een deel van het probleem. Het OCMW spant daarmee het paard achter de kar.

Diversiteitsbeleid deugd niet

Het OCMW is dus bezweken voor de linkse lokroep van het politiek correcte denken: er moet meer diversiteit komen op de werkvloer. Daarvoor zijn maatregelen nodig zoals positieve discriminatie. Wat er op neer komt dat vreemdelingen bevoordeeld worden bij het aanwerven van nieuw personeel. Dat laatste houdt natuurlijk in dat autochtonen gediscrimineerd worden (weg met ons).

Lex Molenaar daarover in Gazet van Antwerpen van 06.02.07:

“Wat moeten we hier nu mee? Na een lange, moeizame weg en eindeloze discussies zijn we eindelijk zo ver dat we willen streven naar een betere afspiegeling van de bevolking van de openbare diensten (de perfecte afspiegeling van de samenleving is dé nieuwe fetisj van de linkerzijde, nvdr). Daarvoor moeten we discrimineren bij de rekrutering (kijk eens aan, wat een publieke bekentenis), maar ook die hindernis is genomen door enkele nieuwe termen te introduceren. We noemen het gewoon ‘positieve discriminatie’, waarbij het predikaat ‘positief’ moet aangeven dat er niks mis mee is. En verder hebben we voor de promotie van mensen van allochtone origine op de arbeidsmarkt de fraaie benaming ‘diversiteitsbeleid’ bedacht.”

“En net nu dat allemaal geregeld is; komt senator Bousakla (SP.A) ons vertellen dat positieve discriminatie niet deugt. Die techniek leidt namelijk tot pesterijen op het werk, een kwaal die al even erg is als racisme en discriminatie. Wat positief leek, wordt ineens negatief…”

Dit is om problemen vragen

“We voegen nog een element aan de denkoefening toe. Stél, stél nu eens dat een werknemer van allochtone origine via positieve discriminatie aan een overheidsjob geraakt, maar niet blijkt te voldoen. In normale omstandigheden op de arbeidsmarkt krijgt zo iemand te horen dat zijn/haar contract niet wordt verlengd. Maar in dit geval is de kans reëel dat de werknemer zijn/haar falen wegveegt met klachten over racisme en pesterijen op het werk…”
En wie gaat die onzin betalen? Dat is natuurlijk de belastingbetaler, u en ik dus.

10 november 2007

En nog maar eens het diversiteitsplan

De voorzitter van het OCMW belazert niet alleen het personeel, hij probeerde ook ons OCMW raadslid, Ivo de Cock, in een verkeerd daglicht te stellen, maar dat pakte verkeert uit zoals met zijn kunstgazon.
Zo stond in de notulen niets vermeld over zijn tussenkomst waar ik het diversiteitsplan afkeurde.
Ons raadslid daarover in zijn brief aan de voorzitter Backaert:
“Mijnheer de voorzitter,
Bij punt 4 over het diversiteitsplan staat de reden van mijn onthouding niet vermeld.
Ik heb daarover het volgende gezegd: “Dat diversiteitsplan is een zoveelste keurslijf dat de overgrote meerderheid van de bevolking niet wil, maar wordt ons toch opgedrongen”. (zie daarover mijn geschreven tussenkomst hierbij ingesloten).
Daarmee was de kous nog niet af want ons raadslid maakte van de gelegenheid gebruik de voorzitter nog eens extra de levieten te lezen waar hij schreef:
“Ik wens daarbij op te merken dat het niet de taak is van de voorzitter daarover commentaar of vragen te stellen. In een democratie is het de oppositie die vragen stelt en niet de voorzitter.
Of ik mijn tussenkomsten voorbereid en op papier zet en eventueel aflees op de raad is een keuze die ik zelf maak. Het is niet de taak van de voorzitter daarover denigrerende opmerkingen te maken.”
Bij punt 7 en 10 staat als reden van onthouding: “omdat je geen OCMW kunt spelen voor iedereen”. Dat moet zijn: “omdat je geen OCMW kan spelen voor gans de wereld”.
Ik verzoek dan ook dat de notulen van oktober in die zin aangepast worden.
Het vervolg van het verhaal: de notulen werden aangepast zoals ons raadslid wenste.

Linkse waanideeën

Jarenlang heef de overheid de grenzen open gezet voor een ongekende immigratie van vreemdelingen. Opgezadeld met links-progressieve ideeën over arme mensen die met de dood bedreigd werden en allerlei anders bedreigden werden onze grenzen wijd opengezet. Controle was vrijwel niet mogelijk want de vluchtelingen waren slim genoeg om hun papieren van herkomst te vernietigen voor zij hier aankwamen.
De problemen met de vreemdelingen zijn nagenoeg door iedereen gekend, criminaliteit, onderontwikkeld, zich niet aanpassen aan de westerse samenleving enz. Het socialistische idee dat iedere mens goed is, verhinderde iedere vorm van kritisch denken. Meer nog wie ongezouten zijn mening durft te ventileren loopt gevaar voor de rechtbank gedaagd te worden.
Nu wij met de gebakken peren zitten worden wij voor de zoveelste maal blootgesteld aan een georganiseerde rooftocht van de overheid,want hoe men het ook draait of keert het diversiteitsplan gaat geld kosten en dat geld zal gehaald worden uit de zakken van de geachte medeburgers van Stekene. Goed om weten voor de lezer, ook Groen! en de SPA hebben vanuit de oppositie het diversiteitsplan goedgekeurd. Wat had u anders verwacht?

09 november 2007

Astrid communicatie toestellen voor de brandweer

Op de gemeenteraad van 23 oktober jl stond de aanschaf van drie Astrid communicatie toestellen voor de brandweer op de agenda. Niet zo’n belangrijk dossier, maar ons raadslid Koen De Cock vond toch dat het dossier aan de magere kant was. Er was gekozen voor een Nokia toestel. Er kon ook geopteerd worden voor een Motorola toestel maar een motivatie voor de keuze zat er niet bij. Documentatie over het tweede toestel was ook niet voor handen. Ook de prijs die op de gemeenteraad voorlag leek nogal aan de hoge kant. Ons gemeenteraadslid vroeg daarom naar de “wellicht uitgebreide” optielijst. Bleek dat men de prijs van de offerte voor de drie toestellen (1155 Euro) nogmaals met drie vermenigvuldigd had. Vandaar.

25 oktober 2007

Frans Crols over het Warandemanifest in het "Oud Station"

Op Zaterdag 17 November komt Frans Crols, directeur van Trends spreken over "Het Warandemanifest".

Zeker aan te raden. Organisatie door de "Dr. Geert De Rijcker kring".

20 oktober 2007

Diversiteit in het OCMW

In de raad van het OCMW van september werd door de meerderheid een diversiteitsplan goedgekeurt. Alleen het Vlaams Belang was tegen.
Wij laten ons raadlid, Ivo de Cock, aan het woord:
“Het diversiteitsplan toont eens te meer hoe creatief de overheid omspringt met woorden om problemen weg te moffelen.
Als er diversiteit moet komen in het OCMW zijn de vrouwen daar het eerste slachtoffer van. Want meer dan 90% van het tewerkgestelde personeel is van het vrouwelijk geslacht. 40% moet daarvan dus vervangen worden door personeel van het andere geslacht.

Maar ik vermoed dat het kalf daar niet gebonden ligt. Het gaat om de veelkleurigheid als ik mij niet vergis.
Het gaat om de “zegeningen” en de “verrijking” van onze “onvolprezen” multiculturele samenleving.

In “De Verwarde Natie” (blz. 122) schreef de adjunct-hoofdredacteur van
De Volkskrant H. J. Schoo: “Een multiculturele samenleving die de vrijheid van meningsuiting niet serieus neemt en intolerant is voor niet- gelovigen, malcontenten en stijllozen, wordt ooit voor iedereen een keurslijf”.

Om dat keurslijf is het mij hier te doen. Dat diversiteitsplan is een zoveelste keurslijf dat de overgrote meerderheid van de bevolking niet wil, maar het wordt ons toch opgedrongen.
En dan maar klagen over de kloof tussen de bevolking en de politiek.

De juiste vraag die wij ons moeten stellen is waarom er problemen zijn met sommige kleurlingen die onze samenleving verblijden en niet aan het werk geraken?
Ik zal hier op antwoorden met een andere vraag: Waarom waren er nooit problemen op het gebied van tewerkstelling en integratie met Vlamingen die uitweken naar Wallonië?
Of om het kleurrijk te houden, waarom zijn er geen problemen op het gebied van tewerkstelling met chinezen? Op die laatste vraag zal ik antwoorden:
Zij steken geen auto’s in brand, zij gaan gewoon aan het werk.

Wij wijzen dat keurslijf dan ook af.

19 oktober 2007

Kunstwerken

Het OCMW huurt van de instelling Kunst in Huis kunstwerken. De huurprijs is niet min: 4500 euro’s per jaar voor een zestal werken. Op de OCMW raad van oktober werd gevraagd de huur te verlengen voor één jaar. Ons raadslid, Ivo de Cock was het daar niet mee eens. Ten eerste veel te duur en ten tweede trekken die “kunstwerken” op geen bal. Zet ze bij het groot huisvuil, zei ons raadlid, niemand zal die brol meenemen.

Hoe moet kunst er uitzien? Vroeg ons raadslid zich luidop af:
"Volgens van Wilderode moet kunst gelukkig maken, dat zei hij onder meer over het werk van de Belselenaar Wim de Cock. [geen familie van Ivo]. Als ik de gehuurde “kunstwerken” van het OCMW bekijk maken die mij niet gelukkig, integendeel ik wordt er misselijk van."

Waarom geen kunstwerken ophangen van leerlingen uit het kunstonderwijs? Dat kost niets en is mooier dan de zogenaamde kunstwerken van Kunst in Huis. Of moeten wij hier uit afleiden dat het werk van de leerlingen niet gewaardeerd wordt? In het programma van de Gemeentebelangen staat wel iets van stimuleren, maar in de praktijk is daar niets van te merken. Of om het met Bijbelse termen te zeggen, het geloof zonder de werken is dood. Zo is dat.

18 oktober 2007

Hypocrieten

In de raad van september werd weer eens een staaltje van hypocrisie weggezet door de meerderheid. Wat was er aan de hand? Er moesten twee brandweerlieden bevorderd worden tot sergeant en er waren drie kandidaten. Alle drie kandidaten hadden een bekwaamheidsproef met succes afgelegd en kwamen dus in aanmerking om bevorderd te worden. Aangezien in het programma van de Gemeentebelangen staat dat “benoemingen geschieden op basis van bekwaamheid en niet op basis van politieke overtuiging”. Mocht men redelijkerwijs dus verwachten dat de twee kandidaten met de meeste punten zouden bevorderd worden. Maar dat is dus niet gebeurt. Daarmee is nog maar eens bewezen dat verkiezingsbeloften van de Ge Be maar een vodje papier zijn.

15 september 2007

Te gek voor woorden

De woorden zijn niet van mij maar van OCMW voorzitter Backaert. Wat is er aan de hand? Sedert enige tijd wordt het gazon rond de OCMW gebouwen geplaagd door meikevers (het moeten altijd geen mestkevers zijn nietwaar?). Deze beestjes hebben de onhebbelijke gewoonte te paren met hun soortgenoten en de vruchten van die paring worden gedeponeerd als eitjes in de gazon van het OCMW. Uit die bevruchte eitjes komen larven (engerlingen) voort en die vreten de wortels van de gazon op, met als gevolg: kale plekken in het gazon en in het geval rond de OCMW gebouwen praktisch geen gazon.
Wat te doen? Volgens Backaert en het OCMW bestuur is kunstgras de meest duurzame oplossing. Want, zegt de voorzitter: “we hebben overal advies gevraagd maar de enige andere oplossing is het afgraven van het terrein, tot een halve meter diep, en dan terug gras inzaaien. Maar dan kunnen de meikevers nog altijd terug komen”. Volgens Backaert zijn de voorbije jaren al herhaalde pogingen ondernomen om het gazon in orde te krijgen. “Maar het grote probleem is dat openbare besturen geen insecticiden meer mogen gebruiken. Die kevers (larven bedoeld hij) vreten elk jaar het gazon kapot. Het gaat hier om onze voortuin en dat is toch een beetje het uithangbord van het OCMW. Kunstgras is uiteindelijk de goedkoopste en meest duurzame oplossing.” Die goedkope oplossing kost de Stekense belastingbetaler wel 25.000 euro. Alles behalve goedkoop als u het ons vraagt.

Zelfs de groenen vinden de kosten overdreven. Volgens de “experts van de groenen moeten de lichten na zonsondergang gedoofd worden rond het OCMW. Want door al dat licht paren de meikevers er schaamteloos op los met de gekende gevolgen.
Met dat verkwistend krijgen de groenen van ons gelijk, maar de oplossing die zij voorstellen getuigt van een groteske naïviteit. Wij van het Vlaams Belang hebben een betere oplossing en wij hebben daar geen experts voor nodig. Een goede dosis gezond boerenverstand zegt ons Kalkcyanamide te gebruiken.

Kalkcyanamide is een meststof, onkruidbestrijdingsmiddel en bodeminsecticide. Het is een milieuvriendelijke meststof met meervoudige werking, en behoort tot de in de EG toegelaten meststoffen.
Op grond van zijn bijzondere samenstelling verzorgt kalkcyanamide de planten op ideale wijze met stikstof en levert de bodem de zo waardevolle kalk.
Gelijktijdig wordt de druk van onkruiden en ziekten verminderd door de deelwerking van kalkcyanamide tegen de uit zaad opkomende één- en tweezaadlobbige onkruiden alsook tegen de met de bodem verbonden ziekten.
Bijzonder te benadrukken is, dat de fytosanitaire nevenwerking van kalkcyanamide geen schadelijke residu’s in de bodem achterlaat. De vrije cyanamide wordt volledig in ureum omgevormd en dient alzo tot voeding van de planten. Ook de nitrificatieremmer dicyaandiamide wordt langzaam tot ureum afgebroken. Dit betekend dat op het einde alle werkstoffen voor de planten als voedsel ter beschikking staan en er zich geen bodemvreemde afbraakproducten vormen.
Kalkcyanamide wordt gebruikt in februari – maart tegen 300 kg per Ha.
Kostprijs bedraagt ongeveer 0,50 euro per kg. Reken uit wat een dosis gezond verstand oplevert.
De oplossing van het OCMW bestuur om kunstgras aan te leggen getuigt van een wereld vreemde onnozelheid die inderdaad te gek is voor woorden.

01 september 2007

Islam en fundamentalisme

In progressieve kringen is het mode de dreiging van de islam weg te wuiven met een standaardantwoord: “Maar dat zijn fundamentalisten! Dat is niet de echte islam. Die is immers tolerant en vreedzaam. De fundamentalisten vormen slechts een kleine minderheid en hun misdaden kunnen niet als argument gebruikt worden tegen de gewone islam.”
Het klinkt goed, maar het is totaal foutief. Het fundamentalisme is de echte, zuivere islam. De fundamentalisten hebben geen eigen leerstelingen of geen afwijkende interpretatie van de koran. Zij onderscheiden zich niet van de gewone moslims door het geloof, maar door de werken: zij passen de principes van de koran volledig en onverkort toe.
Wie de koran ernstig neemt kan niet anders dan fundamentalist zijn. Wat wij gewone of gematigde moslims noemen zijn eigenlijk moslims die de koran slechts gedeeltelijk toepassen. Bijvoorbeeld de draconische straffen die wij typisch fundamentalistisch vinden zijn in werkelijkheid gewone islamitische straffen: geseling, steniging, het afhakken van een hand en een voet aan tegengestelde kant, de doodstraf voor afvalligheid.

De fundamentalisten hebben daar niets van uitgevonden of aan toegevoegd. Het zelfde geld voor de djihad, het vermoorden van islamcritici, de discriminatie van de vrouw: de fundamentalisten passen gewoon toe wat in de koran de hadiths en de sjaria staat. Dat is de echte, onversneden islam.

Verschenen in Nucleus van maart 1995 zes jaar voor de aanslagen in Amerika.

Marc Joris komt naar Stekene op zaterdag 15 september om 15 uur in OC “De Statie” Stadionstraat 113. Organisatie door de Dr. Geert De Rijcker Kring. Inkom gratis.

11 juli 2007

Weekendverblijven: Loze beloftes

Voor permanent bewoonde weekendverblijven beloofde minister Van Mechelen in zijn beleidsbrief 2005-2006 een uitdovend woonrecht: “ Dit uitdovend woonrecht geeft degenen die reeds enige tijd een weekendverblijf permanent bewonen, de gelegenheid om de constructie nog gedurende een overeen te komen periode te blijven bewonen. Zolang het “uitdovend plan” loopt, heeft de begunstigde het ongestoord genot over zijn constructie.” Twee jaar later ontving de redactie van” Mijn Huis Mijn Recht” volgende brief:

Met dit schrijven wil ik U op de hoogte brengen van wat men met een bouwovertreding allemaal doet. Destijds in 1991: PV opgesteld. Op 15 december 1992 gevonnist voor alles wat de 60 m² overschrijdt: tuinhuis afbreken, het gebouw moet 7,5 m van de perceelgrens ingeplant zijn, wonen mag niet omdat het weekendverblijf is, met een dwangsom van 5.000 Belgische fr. per dag. In 2005 hebben ze al de inboedel openbaar verkocht omdat ik niet afbreek en de dwangsom niet kan betalen, die nu reeds is opgelopen tot 8,5 miljoen frank. Nu gaat men mijn eigendom openbaar verkopen. Dit is onze enige eigendom en woonst. Ons weekendhuisje is ingeplant op 5 m van de perceelgrens, zodoende zou ik alles moeten afbreken. Ik zou de chalet doormidden moeten doen om op 7,5 m te komen, dus er schiet niets meer over. Opschuiven kan ik niet, mijn vrouw is 80 jaar en ik 78. Ons willen ze gewoon op straat zetten en onze eigendom afpakken en verkopen. Dit is de laatste uitspraak van de beslagrechter op 27 februari 2007. We zijn al 15 jaar aan het procederen, dan kunt u wel weten dat onze spaarcentjes op zijn. Wij zijn meer gestraft dan een moordenaar, die krijgt 30 jaar en na 10 jaar is hij vrij. Wij zijn gestraft voor ons leven. Wij leven nog erger dan destijds bij Ceauscescu of de communisten in Rusland. Dat zijn onze politiekers die de wetten maken en die ons kapot gemaakt hebben. Onze heren politiekers hebben geen medelijden. Wij hebben alles ondernomen om een uitdovend woonrecht te krijgen. Alles is ons geweigerd, aan twee bejaarde mensen die van hun 14 jaar hebben moeten werken en belastingen betaald hebben als loontrekkende en nu pakken ze die alles af. Wij hebben samen besloten dat ze ons hier buiten zullen halen tussen 4 planken, dat is nog beter dan onze laatste levensjaren in armoede te moeten doorbrengen. Een beetje menselijkheid van de overheid, dat waren zeker geen ondeugden.
Mijn Huis Mijn Recht besluit:
De Vlaamse regelgeving kan dodelijker zijn dan roken. Als minister Van Mechelen zijn inspecteur niet kan dwingen, de uitdrijving met een deurwaarder plus politie en de verkoop af te blazen, moeten de leden van de commissie Ruimtelijke Ordening van het Vlaams Parlement nu samen leggen om het weekendhuisje te kopen en een “uitdovend woonrecht” verlenen aan het oude paar. Als parlementsleden er niet in slagen een beloofde menselijke regeling decretaal te stemmen, moeten ze de gevolgen uit hun eigen zak betalen. Minder doen zou een schande zijn, ook in andere gelijkaardige gevallen.

Stekene: Van het zelfde laken een broek

Wie dacht dat het vorige geval een uitzondering is, heeft het mis.
In Stekene woont Ria in een chalet gebouwd in 1982 zonder vergunning.
In 1988 werd het paar veroordeeld om het pand af te breken. Daar werd niet op ingegaan en alles bleef zoals het was. Ondertussen is Ria 83 jaar geworden en is haar echtgenoot overleden.
Op 21 juni 2007 kreeg Ria een brief van de Vlaamse overheid waarbij ze aangemaand werd haar chalet af te breken en het terrein te herstellen in zijn oorspronkelijke staat. Indien Ria in gebreke blijft, zal men ambtshalve overgaan tot de uitvoering van het vonnis na een hypotheek gelegd te hebben op het overblijvend onroerend goed.
De Vlaamse overheid kan inderdaad uw gezondheid schaden...

10 juli 2007

Profiteren tot in de kist

De schepenen trakteren zichzelf niet alleen met een aanvullend pensioen, zij verzekeren zichzelf, op kosten van de gemeente, zoals hun aanvullend pensioen, met een ongevallenverzekering. Ook de voorzitter van het OCMW Mr. Backaert wil profiteren van deze gunst. Op de raad van het OCMW stelde hij voor, of liever, hij liet die klus klaren door de secretaris, om zichzelf te bedienen met een gratis ongevallenverzekering. Zelfs de begrafeniskosten worden met deze verzekering vergoed. Profiteren tot in de kist dus.
Ons raadslid in het OCMW, Ivo de Cock, vroeg zich luidop af waarvoor dat nodig was. Stel, zei hij, dat de voorzitter zijn benen breekt, is dat een ramp voor het OCMW? Neen want het OCMW zou daar nauwelijks hinder van ondervinden.
Maar, stelde ons raadslid voor,nu u toch goed verzekerd bent, kan u misschien eens een kijkje gaan nemen in de woning van het OCMW in de Kerkstraat. Daar woont een uitgeprocedeerde asielzoeker en die moet hoe dan ook uit de woning.
Wedden dat hij daar geen tijd voor heeft?

04 juli 2007

Naast de kwestie

Op 27 maart 2007 werd de sinds 18 jaar vermiste burgemeesterstoel teruggevonden voor de woning John Buyse, voorzitter van de heemkundige kring d'Euzie. Dit waardevol stuk dateert van 1884 en werd na de gemeenteraadsverkiezingen van 1988 gestolen uit het gemeentehuis.
Sommigen binnen het schepencollege zouden zich laten ontvallen hebben dat het om een "Uilenspiegelstreek" ging. Reden voor ons gemeenteraadslid Koen De Cock om onderstaande vraag te stellen.

Geachte Heer Burgemeester, Schepenen,

In verband met de "teruggevonden" burgemeesterstoel wens ik de vraag te stellen wat de de opinie is van het college in verband met de ontvreemding van dit meubel.

Veroordeelt het college deze diefstal met inbraak of vindt het college het eerder een "Uilenspiegelstreek".

Hoogachtend,
Koen De Cock

Hier het antwoord van het college.

02 juli 2007

Overval

Ons gemeenteraadslid, Joël Fassaert, deed tijdens de gemeenteraad van juni zijn beklag over de onveiligheid waarmee vrachtwagen bestuurders meer en meer af te rekenen krijgen. Hij was dermate boos dat hij zijn ongenoegen wereldkundig maakte via een schrijven dat verspreid werd onder de gemeenteraadsleden en het aanwezige publiek. Maar laten wij Joël zelf aan het woord via zijn brief:

“Geachte Mevrouwen en Heren,

Vorige week stond er in de krant dat er in de Voorthoek dieselolie werd gestolen uit een vrachtwagen en dat de bestuurder van deze vrachtwagen dit rond 22.00 uur ontdekte. Hier volgt wat er eigenlijk is gebeurd!!!
Rond 21.40 uur was ik in de ambachtelijke zone Stekene mijn vrachtwagen aan het loskoppelen van de aanhangwagen ,toen er een auto met Poolse nummerplaat voorbij-
reed. Toen ik van mijn vrachtwagen afstapte,stonden twee Poolse mannen reeds naast mijn wagen.
De één had een lege plastic jerrycan bij zich en in de andere hand een plastic darm. Deze sprak me aan en zei: ”Chauffeur mazout,mazout”.
Toen ik de weg wilde uitleggen naar het dichtstbijzijnde benzinestation, greep de andere me bij de keel en scheurde het hemd dat ik droeg helemaal kapot en alsof dat nog niet genoeg was,heeft hij me ook een steek met een houtbeitel in mijn rechterzijde gegeven.
Gelukkig is dit door mijn snelle reactie bij een schaafwond gebleven.
Toen de twee heren merkten dat er tegenstand kwam, hebben ze het hazenpad gekozen.
Is dit voorval dan niet weer een duidelijk bewijs dat ook in ons normaal rustig dorp de misdaad moet aangepakt worden of moet ik me de volgende maal laten vermoorden voor 30 liter dieselolie vóór er camerabewaking komt?????????
Regelmatig is er in de ambachtelijke zone vandalisme,diefstal uit vrachtwagens of zelfs hele vrachtwagens die verdwijnen.
Toch moet ik zeggen dat onze agenten snel ter plaatse waren,zeker als je weet dat slechts 4 agenten constant rondrijden (2 ploegen van 2)voor de volledige politiezone Sint-Gillis-Waas/Stekene. De gemeenten die door deze 4 dappere agenten worden beveiligd zijn: De Klinge, Meerdonk, Sint-Gillis-Waas, Sint-Pauwels, Kemzeke, Stekene, Koewacht en Klein Sinaai.
Denk aan het geval van Joe Van Holsbeek, toen zijn ook de daders( toevallig ook van Poolse afkomst) herkend door de camera’s.
Wat is uw mening: camera’s of geen camera’s?”
Getekend: Joël Fassaert
Gemeenteraadslid

Niet te pruimen

Wie de interventie van Joël niet kon pruimen was de voorzitter van de gemeenteraad, Arnoud Heyse.
Hij vond dat Joël misbruik maakte van zijn mandaad om zijn persoonlijke grieven kenbaar te maken via de gemeenteraad.
En burgemeester Stany De Rechter bezwoer dat er geen bewakingscamera’s zullen komen in de ambachtelijke zone.
Hiermede laten de heren van de meerderheid nog maar eens zien hoe er omgesprongen wordt met de veiligheid van de Stekense bevolking.
Eerst verplicht men ambachtslieden en vrachtwagenbestuurders uit te wijken naar de ambachtelijke zone en daarna weigert het gemeentebestuur te zorgen voor veiligheid. Wie dat aanklaagt in de gemeenteraad wordt verweten misbruik te maken van zijn mandaad! Ons gemeenteraadslid is trouwens niet de eerste die af te rekenen heeft met gangsters en dieven, het is een ware plaag geworden.
Bewakingscamera’s zouden niet misplaatst zijn, dat heeft men ondervonden in het Schotse stadje Edingburgh, daar daalde de misdaad met 40% nadat er bewakingscamera’s geplaatst werden. Ook dichter bij huis heeft men het nut van bewakingscamera’s ontdekt, sedert 2002 bewaken camera’s Temse 24 uur op 24. Als dat goed is voor Temse moet dat ook goed zijn voor Stekene.

30 juni 2007

Dwaallicht 1

In ’t Zwaailicht, infoblad politiezone Sint-Gillis-Waas-Stekene kunnen wij lezen dat het aantal inbraken met 20% gedaald ten opzichte van 2005.
Goed gewerkt van de politie. Maar als wij wat verder kijken dan onze neus lang is komen wij tot een andere en ontnuchterende vaststelling.
In 2006 waren er 135 inbraken en in 2004 waren dat er 136. In vergelijking met 2004 is er welgeteld één inbraak minder dan 2 jaar geleden. Reden tot juichen?
Nog cijfers: in 2001 waren er welgeteld 102 inbraken de inbraken zijn sedertdien dus met 36% gestegen in 5 jaar; Dat is een stijging van 7,2% per jaar!
En zeggen dat de Gazet van Antwerpen op 6 juli 2002 blokletterde: “Huis- en tuindiefstallen blijven Waasland plagen”. Men zou bijna heimwee krijgen naar die plaag van 2001!

Dwaallicht 2

Dat de veiligheid te wensen overlaat in Stekene kwam nog maar eens pijnlijk aan de oppervlakte in mei 2007. Toen blokletterde “Het Laatste Nieuws”:
(Politie) “Personeel voelt zich niet langer veilig.” Als de politie zich al niet veilig voelt, wat moet het dan zijn met de rest van de bevolking?
Aanleiding tot het ongenoegen was het feit dat er te weinig mankracht is voor interventies. Nu zijn er in het beste geval 4 agenten ter beschikking voor interventies dat is één agent op 4.200 inwoners. In Gent zijn er 400 agenten voor interventies ( De Standaard van 16 juni 2007) dat is één agent op 573 inwoners. Volgens Gentse normen zou Stekene over een interventieploeg moeten beschikken van 30 agenten!
Als het de bedoeling is dat ’t Zwaailicht dient om de bevolking te informeren komt het blad schromelijk te kort. Het zou dan ook beter omgedoopt worden als ‘t Dwaallicht. Dan weet men ten minste waar men aan toe is.

Belgische staat inefficiënt

België draait vierkant. De federale staatsstructuur is te duur en te ingewikkeld om de burgers nog de elementaire dienstverlening tegen een aanvaardbare prijs te garanderen. Een en ander wordt nog maar eens bevestigd in een rapport van de Organisatie van Geïndustrialiseerde Landen (OESO). Het was al klaar voor de jongste verkiezingen (!).

De diagnoses zijn scherp en hard, is te lezen in verschillende kranten. “Ons land heeft alleszins de hoogste score voor het aantal ambtenaren in de klassieke ambtelijke diensten. 3,5% van de Belgen werkt in het algemeen bestuur, terwijl 2 à 2,5% een normaal cijfer is”. Het aantal ambtenaren is trouwens de jongste 10 jaar met 8% gestegen. Vooral de gemeenten en de deelstaten kennen een gevoelige uitbreiding van het aantal ambtenaren, terwijl de federale structuren lichtjes gekrompen zijn, maar “minder dan de overdracht van bevoegdheden naar de deelstaten deed vermoeden” (De Standaard, 28.06.2007).

In het dossier Het Alfabet van de Communautaire Scheeftrekkingen (klik hier) kon u lezen dat 25,5% van de Vlaamse beroepsbevolking in de overheidsdiensten werkt, terwijl dat cijfer in Wallonië op liefst 40% ligt (De Standaard, 10.02.2005).

Kortom: voor de OESO is dit land te duur en te vet. Voor het Vlaams Belang is het de consequentie zelf dat Vlaanderen veel efficiënter, goedkoper én democratischer kan worden bestuurd als het onafhankelijk wordt. Het is goed dat dit ook internationaal bevestigd wordt.

En hoe zit dat voor Stekene zal de alerte lezer zich afvragen. Hier komen de cijfers: in Stekene werd in 1994 869.946 euro uitgegeven aan personeelskosten en in 2006 was dat opgelopen tot 4.771.871 euro. Dat is een stijging van 448% in 11 jaar of een gemiddelde van 40% per jaar.
En zeggen dat de OESO zich beklaagt over 8% in 10 jaar!

26 mei 2007

Aanvullende wedde voor gepensioneerde schepenen

Zoals tijdens de vorige legislatuur krijgen de gepensioneerde schepenen ook deze keer een aanvullende wedde om het verlies van hun pensioen te compenseren. Het gaat om de schepenen Frans Windey (GeBe), Maria Dhollander (GeBe) en André De Blieck (CD&V).

De normale schepenwedde voor gemeenten zoals Stekene (15001 tot 20000 inwoners) bedraagt momenteel € 2750,02 per maand.

15 mei 2007

Politievakbond protesteert

Deze morgen werd door de politievakbond gedurende één uur actie gevoerd voor het politiecommissariaat te Sint-Gillis.

Reden voor deze actie het niet permanent aanwezig zijn van een tweede interventieploeg gedurende de weekends en de nacht. Daardoor komt de veiligheid van de politie in het gedrang.

Enkele jaren geleden werden twee politieagenten zodanig toegetakeld dat zij opgenomen dienden te worden in het hospitaal. Er werd toen door de burgemeester De rechter beloofd dat er een tweede interventieploeg zou komen. Nu blijkt dat er van deze belofte niets in huis gekomen is.

Feit is dat er aan politiewerking in Stekene veel minder uitgegeven wordt dan het gemiddelde in Vlaanderen en dat de misdaad veel hoger ligt, als plattelandsgemeente, dan het gemiddelde. Zie daarvoor mijn tussenkomsten uit het verleden.

De vakbond klaagt bovendien de slechte werksfeer aan en dat zou de schuld zijn van politiecommissaris Luc De Witte.

Geen geld voor veiligheid

De gemeentelijke bijdrage voor de politiezone blijft zo goed als ongewijzigd. Dat kunnen wij lezen in de begroting voor 2007. Dat betekend dat er geen agenten bijkomen. Het huidige bestuur is anders gul met het aanwerven van personeel.

In Vlaanderen stijgt de loonkost voor het gemeentepersoneel met gemiddeld 4,9 %. In Stekene is dat 8,2 %.

Vergelijkt men de cijfers per inwoner komen wij aan het zelfde resultaat. Waar er gemiddeld in Vlaanderen 111 euro gespendeerd wordt aan de politie per inwoner is dat voor Stekene 60 euro.

Er moeten meer inspanningen geleverd worden om de misdaad te bestrijden in Stekene.
Want het gemiddelde misdaadcijfers voor het platteland is 3,9 voor Stekene is dat 6,2.

In Moerbeke bedraagt het misdaadcijfer 3,6.

Er moet duidelijk meer blauw op straat komen. De burgemeester pruttelde wat tegen in de raad van december en trok onze cijfers in twijfel. Maar de cijfers zijn wat ze zijn:

De personeelskosten bedroegen, volgens de gemeenterekening van 2005, 4.271.712 euro.

Voor de begroting van 2007 wordt 5.290.860 euro in het vooruitzicht gesteld. Dat is een méérkost van 1.019.148 euro of meer dan 41 miljoen in oude franken. Maar voor meer veiligheid en politie is er geen geld.

10 april 2007

Portretten koningshuis blijven hangen

In februari besliste de gemeenteraad van Mortsel om de foto's van koning en koningin uit de raadzaal te verwijderen.

In Stekene gaan deze nog een tijdje blijven hangen. De gemeenteraad van 27 maart besliste daar over.

Wij kunnen daar verder weinig over zeggen, want het gebeurde in besloten vergadering en bij geheime stemming. Wij mogen dus niet zeggen hoe wij gestemd hebben en ook de uitslag van de stemming mag niet openbaar gemaakt worden.

Wat iedereen natuurlijk wél weet, zuiver hypothetisch dan, is dat GEBE en Vlaams Belang samen de portretten zouden kunnen doen verwijderen.

13 maart 2007

Debat

Zondag jongstleden vond ons debat plaats naar aanleiding van de komende parlementsverkiezingen. Het was voor ons de eerste keer dat wij zo een "ontbijtdebat" hielden en dus was het uitkijken naar de opkomst. Die viel goed mee en dus is dit zeker voor herhaling vatbaar.

Foto's vindt u hier.
Debat ivm verkiezingen 10 juni 2007

08 maart 2007

Papieren milieu tijgers

De Gemeentebelangen (Open VLD) en de CD&V zeggen dus neen tegen de bio gas installatie in de Hulsterstraat- Noord. Nochtans laten hun partijhoofdkwartieren een ander geluid horen.
In “Standpunten” van de Open-VLD kunnen wij het volgende lezen:…
”Het uitgangspunt van Open VLD-visie is een efficiënt en economisch verantwoord en duurzaam milieubeleid. En het stimuleren van in een milieubewuste richting te laten evalueren….”
In zijn vierde burgermanifest schrijft Guy Verhofstadt dat wij massaal moeten investeren in hernieuwbare energiebronnen.:
Op plaatselijk vlak beloofde de Gemeentebelangen de plaatselijke landbouw te steunen.
Maar in de praktijk zijn dat maar loze beloften, zoals de belofte om de belastingen niet te verhogen.

In het Vlaams verkiezingsprogramma CD&V van 2004 staat te lezen:
Wij kiezen resoluut voor een groter aandeel lokaal geproduceerde hernieuwbare energie uit windenergie, biomassa, zonne-energie.
Op een rondetafel gesprek ingericht door minister-president Yves Leterme, roept deze op eendrachtig werk te maken voor de ontwikkeling van nieuwe alternatieve energiebronnen.

Of luister naar mijn woorden, maar kijk niet naar mijn daden.

19 februari 2007

Stekens Cordon

Het "cordon sanitaire" staat in Stekene nog goed overeind. Dat bleek reeds toen de Gemeentebelangen een Groene voor de OCMW raad voordroeg.

Het blijkt ook uit de benoeming van de mandaten in de "intergemeentelijke samenwerkingsverbanden" (*). Daarin moeten verplicht enkele mandatarissen van de oppositie benoemd worden.

Hoewel het Vlaams Belang de grootste oppositiepartij is werd steevast een socialist benoemd.

Slechts één lid van de meerderheid had het fatsoen om (in geheime stemming) voor de grootste oppositiepartij te stemmen.


(*) Gemeenteraad van 22 januari.
Archeologische dienst Waasland. Lid van de Raad van Bestuur met raadgevende stem.
Fingem (financieringsintercommunale). Lid van de Raad van Bestuur met raadgevende stem.
Intergemeentelijk samenwerkingsverband Land van Waas - ICW. Lid van de Raad van Bestuur met raadgevende stem.

31 januari 2007

Van honden en katten

Eén van de nieuwe belastingen die het gemeentebestuur op zijn geweten neemt is de retributie voor het ophalen van verwaarloosde dieren (honden, katten enz.) aldus de agenda van de gemeenteraad. Na een langdurige discussie die langer duurde dan het stemmen van meer dan vijftig verschillende belastingen kwam men tot het besluit dat katten een vrije loop hebben. Men kan de kat de bel dus niet aanbinden. Ook met de honden had men een probleem, de tekst had het over verwaarloosde honden, maar wat dan met de niet verwaarloosde honden? Men kan toch niet discrimineren tussen een verwaarloosde en een niet verwaarloosde hond nietwaar?
Er werd dan maar besloten dat ook niet verwaarloosde honden opgepakt zullen worden waarbij hun baasje 15 euro zal dienen te betalen. Alle honden zijn met deze gelijk voor de wet tot grote vreugde van het centrum voor gelijke kansen en racisme

Vervuiler betaalt ?

Waar de gemeente volgens het Vlaams Belang ook een scheve schaats rijdt is de prijs voor huisvuilzakken. Die zijn ons inziens veel te duur en bevorderen alleen het sluikstorten. Nu komt daar nog een schep bovenop. Waar de bevolking vroeger recht had op twintig gratis huisvuilakken, worden deze gratis zakken afgeschaft. Men moet nu betalen vanaf de eerste zak. De proteststem van het Vlaams Belang bood op de raad geen soelaas: de bevolking zal deze beker van de eerste tot de laatste druppel moeten leegdrinken. Want volgens Nicole Van Duyse is de bevolking nu voldoende gesensibiliseerd en moet de vervuiler betalen.
Dat de vervuiler betaalt is een afgezaagde slagzin die voorbij gaat aan het feit dat dure huisvuilzakken sluikstorten in de hand werken. Bovendien is het een misleidende slogan die niet met de werkelijkheid overeenkomt. Neem bijvoorbeeld een garage die zijn activiteiten verplaatst of stopzet. Deze onderneming moet de grond waar de activiteit plaatsvond laten onderzoeken op bodemverontreiniging. Deze onderzoeken kosten meer dan enkele huisvuilzakken. Of de bodem nu verontreinigd is of niet, de zaakvoerder betaalt ook al is de grond niet vervuild. De vervuiler betaalt klopt dus niet met de werkelijkheid want ook de niet- vervuiler betaalt.

09 januari 2007

Eigen lof stinkt

Vrijdag LL, 05 januari, werd de nieuwe OCMW raad geïnstalleerd. De afgelegde eden waren nog niet koud of het wierookvat werd boven gehaald. De eerste in de rij was Backaert als nieuwe voorzitter van het OCMW. Hij feliciteerde de vorige voorzitter voor het gevoerde beleid en voegde er aan toe op dezelfde weg verder te gaan. Dat kan alleen maar rampzalig zijn voor de nu al 500 wachtenden voor een rusthuisbed. Een grote coalitie vond Backaert nodig en nuttig en hij prees daarbij de pas overleden Georges Van Duyse die aan de wieg zou gestaan hebben van de grote coalitie tussen “wit” en “zwart”. Ook hier neemt Backaert zijn wensen voor werkelijkheid, toen die grote coalitie gesmeed werd was Van Duyse daar niet bij noch van ver of van dicht. De oud voorzitter van het OCMW Freddy Merckx had het over een zelfde politiek van CD&V en GeBe. Wij denken dat ook hij zijn wensen voor werkelijkheid houdt, want hoe kan men het anders uitleggen dat ons OCMW raadslid, Ivo de Cock, al door een vijftal CD&Vers benaderd werd om een sterke oppositie te voeren. Alles koek en ei tussen CD&V en GeBe? Wij denken er het onze van.
Kwamen nog aan het woord: Anny Baert, gekozen met de steun van de Gemeentebelangen, (hoe is het mogelijk?) die zich als kleinste maar meest kritische stem voorstelde. Kritische stem die haar mond nooit opendoet! En ten slotte deed ook Rollier zijn duit in het wierookvat waar hij zei te sympathiseren met het OCMW. Wat dat betekend weten wij niet, maar wellicht weet hij het zelf niet. Met zulke “zwaargewichten” gaat het OCMW bestuurd worden de komende zes jaren. Het belooft niet veel goeds.

08 januari 2007

DDR toestanden

Wie gedacht had dat de meerderheid van CD&V en Gemeentebelangen tot spaarzamer gedachten zou komen nu de gemeentekas leeg is komt bedrogen uit. Het cultureel centrum staat nog altijd op de agenda voor deze legislatuur. Aldus konden wij vernemen uit de kranten. Ook gemeenteraadsleden moeten dat vernemen via de pers. De normale gang van zaken is dat de meerderheid in de gemeenteraad zegt wat zij van plan zijn uit te voeren. Daarop kan dan een debat volgen, maar neen, men verkiest een aanpak zoals in de voormalige DDR. Nochtans blijven CD&V en GeBe beweren dat zij democratische partijen zijn net zoals in de Duits Democratische Republiek.

04 januari 2007

"Onafhankelijke" Gemeentebelangen

"Gemeentebelangen kiest resoluut voor een Stekense koers. Gemeentebelangen wordt niet geleid vanuit nationale partijen. Daardoor wordt ons beleid niet bepaald op arrondissementele, provinciale, nationale of federale partijbesturen."
Zeggen ze.

Wat doen ze ? Zij kiezen GPS- Groen!e Annie Baert in de OCMW raad. Om toch maar zeker te zijn dat Vlaams Belang geen tweede mandaat zou hebben in de OCMW raad. In plaats van onafhankelijkheid is het dus politieke correctheid en het "cordon sanitaire". Heeft het Brusselse VLD hoofdkwartier het misschien voor het zeggen in de Stekense GeBe?

Zie ook "Bokkensprongen" op de blog van oud gemeenteraadslid en kersvers OCMW raadslid Ivo De Cock.

Installatie gemeenteraad
Op 2 januari werd de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd. De nieuwe Vlaams Belang fractie van links naar rechts: Joël Fassaert, Fractievoorzitter Rudi De Boever, Ria Alpaerts, Koen De Cock.

Voormalig gemeenteraadslid Ivo De Cock zal voortaan in de OCMW raad zetelen.

Stevige oppositie

Onze oud voorzitter en gemeenteraadslid, Ivo de Cock, gaat onze kleuren verdedigen in het OCMW. Veel moeite zal hem dat niet kosten aangezien hij in het verleden 12 jaar gezeteld heeft in deze instelling waarvan 3 jaar als voorzitter. Wie Ivo alvast kwam feliciteren was schepen Koppen van de CD&V, met een stevige handruk en de opdracht vooral een stevige oppositie te voeren. Graag gedaan Johan. Maar wat zal de GeBe uw coalitiepartner daar van vinden?
Maar ook door de GeBe wordt ons de nodige ruimte verzekert er stevig tegen aan te gaan. Ten minste dat konden wij vernemen uit de mond van onze vriend Heyse. Zou het dan toch niet zo goed boteren tussen GeBe en CD&V.
Die indruk werd nog versterkt in café “De Filosoof” waar het verzamelen geblazen was na de gemeenteraad. Beide partijen zaten zo ver als mogelijk uit elkaar. Van enige broederlijkheid was geen sprake eerder van een schutskring.