22 december 2011

Definitieve (?) ramingen Sporthal en Gemeenschapscentrum

Op de gemeenteraad van 20 december 2011 wist burgemeester Stanny De Rechter te melden dat de definitieve ramingen voor de sporthal en het gemeenschapscentrum binnen zijn. De sporthal gaat net geen 5 miljoen kosten, inclusief btw en het gemeenschapscentrum net geen 7 miljoen euro. Dat zijn nu juist de bedragen die in het budget van dit jaar voorzien waren voor de bouw, zeg maar: de ruwbouw. Voor de afwerking stonden de komende jaren nog heel wat miljoenen in de meerjarenplanning voor de afwerking. Om nog te zwijgen van de extra kost voor het beperken van het omgevingslawaai.
De uitspraken van de burgemeester lijken dus ongeloofwaardig, maar wie zal hem tegenspreken? De bouw is voor na de verkiezingen en wie zal hem er over enkele jaren nog over aanspreken?

24 november 2011

Sporthal en Gemeenschapscentrum uitgesteld

De gemeenteraad werd eergisteren (22/11/2011) nog compleet in het ongewisse gelaten, maar vandaag (24/11/2011) blijken de sporthal en het gemeenschapscentrum voor een paar jaar uitgesteld te zijn. De meerderheid, CD&V en Gemeentebelangen, rollen inmiddels over straat om de eer het initiatief genomen te hebben en het best op de gemeentefinanciën te passen.

Feit is dat zowel CD&V als GeBe dit project altijd hebben verdedigd en goedgekeurd. Ook nadat de eerste bankencrisis reeds toegeslagen had. Volgens burgemeester De Rechter was er geen enkele reden om het project af te blazen. Het was zelfs het ideale moment omdat de aanbesteding wellicht goedkoper zou zijn omdat de activiteit in de bouwsector laag was. Niettemin kreeg men het project toen toch niet rond en werd het dus uitgesteld.

Natuurlijk zijn wij tevreden dat het gezond verstand net op tijd gezegevierd heeft. Er zijn nog genoeg uitdagingen, bijvoorbeeld de uitbreiding van het OCMW rustoord, waar men onlangs aan begonnen is en waarvan de kostprijs geraamd wordt op 14,8 miljoen euro (aandeel Stekense OCMW:6,4 miljoen).

19 november 2011

Sint- Gillis- Waas verlaagt opnieuw de belastingen

Onze buurgemeente Sint-Gillis-Waas verlaagt de belastingen voor het tweede opeenvolgende jaar de belastingen. In Stekene blijven de belastingen op hetzelfde niveau als 2007. Toen, vlak na de gemeenteraadsverkiezingen, werden de belastingen fors verhoogd.

Belastingen in Sint-Gillis-Waas:
Personenbelasting: 6,9 % (Stekene: 8%)
Onroerende voorheffing: 1400 opcentiemen (Stekene:1550)

26 oktober 2011

Stekene richt Autonoom Gemeentebedrijf op

Op 25/10/2011 werd door de gemeenteraad een zogenaamd autonoom gemeentebedrijf (AGB) opgericht. Er kunnen verschillende bestuurlijke redenen zijn waarom een gemeente zo een AGB opricht. In de meeste gevallen echter, is het de bedoeling om de BTW op investeringen te vermijden. In het geval van Stekene gaat het om een patrimonium- AGB. Dit wil zeggen dat het AGB nieuwe gebouwen in opdracht van de gemeente zal oprichten en daarna aan de gemeente zal leasen.

Het voordeel voor de gemeente is dat het AGB geen BTW hoeft te betalen op de investering. Maar de gemeente gaat wel BTW moeten betalen op de lease die ze aan het AGB zal betalen. Over een periode van maximum 15 jaar moet de BTW op die manier terugbetaald zijn. In feite komt het erop neer dat de gemeente een renteloze lening krijgt voor het bedrag van de BTW, op kosten van de BTW administratie.

Het bedrag dat op die manier bespaard wordt is natuurlijk afhankelijk van de intrest. Voor de momenteel geplande projecten van gemeente en OCMW samen gaat het college uit van een besparing van 700.000,- euro op een periode van 15 jaar. Gemiddeld dus zo'n 47.000,- euro per jaar, maar bij een lening betaalt men de eerste jaren veel meer intrest, waardoor er voor de gemeentekas nu onmiddellijk een veel groter voordeel is.

Een voorbeeld: De sporthal en het gemeenschapscentrum kosten samen zo'n 16 miljoen euro. Dat is 13,2 miljoen + 2,8 miljoen BTW. Die 2,8 miljoen euro BTW zou je zonder AGB moeten bijlenen tegen een intrest van laat ons zeggen 3,5 %. De aflossing daarvan op 15 jaar zou per jaar zo'n 243.000 euro bedragen. Het eerste jaar zou je 98.000,- euro rente betalen. De volgende jaren daalt het bedrag van de rente ieder jaar. Die rente is wat de gemeente bespaart door de leasingconstructie met het AGB.


Is dit nu een goede zaak? Dat hangt er vanaf hoe je het bekijkt. Het bespaarde bedrag in absolute cijfers is natuurlijk aanzienlijk, maar in verhouding tot de totale leninglast van bijna 3 miljoen lijkt 100.000 euro al bijlange zoveel niet meer. En natuurlijk moet je ook kosten in rekening brengen. Die zijn vandaag natuurlijk zeer laag gehouden. Er is geen personeel en de bestuurders krijgen geen loon of zitpenning. Maar hoe gaat dat in de toekomst evolueren?

Nog een andere bedenking. Toen Griekenland toetrad tot de euro moest het dank zij de euro veel minder intrest betalen. Was dat een goede zaak? Ja, a priori bekeken wel. Maar achteraf gezien is het net hierdoor dat Griekenland plots veel meer kon lenen. En dat hebben de Griekse politici dan ook massaal gedaan, met de gekende gevolgen.

Dus, is dat uitstel van de BTW een voordeel ??

28 september 2011

Blunder onthult afgevoerde plannen schepencollege

Flink wat animo op de jongste gemeenteraad (27/09/2011) toen bleek dat er door een blunder twee versies van de meerjarenplanning in omloop waren. De "verkeerde" versie vermeldde een aantal nieuwe projecten voor 2012. Deze waren wellicht gepland, maar later toch afgevoerd, allicht om budgettaire redenen. Het is niet bekend of en wanneer deze projecten nog uitgevoerd zullen worden. Ze komen alleszins niet (meer) voor in de planning tot 2015.

Hierop zal de bevolking dus nog enige jaren moeten wachten:
  • Verlichting fietspad spoorzate, laatste traject te Kemzeke.
  • Puntverlichting aan kruispunten fietspad spoorzate.
  • Aankoop autopomp brandweer.
  • Vernieuwen verlichting sportzaal Kemzeke.
  • Aanleg beachvolleybal terreinen.
  • Speelbos.

21 september 2011

Kosten Gemeenschapscentrum en Sporthal: 16 miljoen euro (Officieel)

De kosten voor het nieuwe gemeenschapscentrum en de sporthal lopen op tot boven de 16 miljoen euro, zo blijkt uit de budgetwijziging die op de komende gemeenteraad (27/09/2011) voorligt. De stijging van 1,5 miljoen euro komt volledig voor rekening van de sporthal. De kost voor het gemeenschapscentrum blijft alsnog gelijk. Deze kostprijs heb ik reeds eerder ronduit belachelijk genoemd. Er moeten immers zware aanpassingen gebeuren aan het ontwerp omdat het huidige ontwerp niet voldoet aan de gestelde geluidsnormen. Het college zal dus nogmaals de gemeenteraad met een kluitje in het riet sturen en meedelen dat men het aan het bekijken is. Bij een vorige gelegenheid heb ik het budget en het meerjarenplan vodjes papier genoemd. En dat is wat het is.

Hieronder een grafiekje met de evolutie van de kosten voor de sporthal en het gemeenschapscentrum per budgetronde. Dit zijn de officiële cijfers zoals het college die aan de gemeenteraad voorlegt.

20 september 2011

Nieuwe snelheidsinformatieborden

Op de jongste gemeenteraad (23/08/2011) werd beslist om twee snelheidsinformatieborden aan te schaffen. Geraamde kostprijs: € 9.400,-. Nu, wij zijn er zeker niet tegen om de automobilisten te informeren over hun snelheid en hen aan te zetten hun snelheid te matigen. Alleen blijkt het ook zo te zijn dat deze borden sommigen juist aanzet om hard te rijden. Men filmt of fotografeert het gebeuren om hun vriendjes te tonen hoe hard zij wel kunnen rijden.

Vandaar mijn vraag aan schepen Mevrouw Ingeborg Temmerman welke maatregelen hiertegen zouden kunnen worden getroffen.

De schepen antwoordde dat hier niets tegen ondernomen kan worden omdat men zulk een gedrag toch niet kan beïnvloeden.

Goed... Maar wacht eens even.... Als men het gedrag toch niet kan beïnvloeden... Waarom koopt men dan die informatieborden?

30 augustus 2011

Kerkstraat

Bij het begin van de jongste gemeenteraad (23/08/2011) feliciteerde raadslid en ex-burgemeester Herman Rollier het college met de heraanleg van de Kerkstraat. Hij wist niet dat de gemeente zulke knappe stielmannen in dienst had.

Voor de leken: Het gaat hier over de goten langs de parkeerplaatsen voor het OCMW- rusthuis die door de aannemer te diep uitgevoerd waren, zodat fietsers en voetgangers er zouden kunnen vallen.

Wij wensen ons graag aan te sluiten en bij deze de betrokken diensten te feliciteren met de geleverde prestatie.

Tevens hopen wij dat het college niet zal aarzelen om deze pas ontdekte talenten in te zetten om andere kwalijke punten aan te pakken. Bijvoorbeeld de voetpaden in de Gelaagwijk en het fietspad in de Molenbergstraat. Beide zijn reeds jaren in zeer slechte staat. Het herstel van het fietspad in de Molenberg werd al twee verkiezingen geleden beloofd. En voor wanneer de rest van de Kerkstraat?

13 juni 2011

Het gemeenschapscentrum komt er. Koste wat het kost.

Hoewel men vandaag geen idee heeft wat het zal kosten, de bouw van het gemeenschapscentrum gaat door zoals gepland. Na de studie van de omgevingsakoestiek kan men onmogelijk volhouden dat de kosten niet dramatisch zullen stijgen. Het college zoekt samen met de architect naar een oplossing. Zo luidt het antwoord op verschillende van mijn schriftelijke en mondelinge vragen. Omdat er nu al maanden onduidelijkheid bestaat over de kosten had ik verwacht dat het project minstens zou uitgesteld worden. Luidens de jongste budgetwijziging (gemeenteraad 24/05/2011) blijkt nu dat het college doorgaat alsof er geen vuiltje aan de lucht is. Het gemeenschapscentrum komt er nog dit jaar. De budgetten die hiervoor worden voorzien in het budget en in de meerjarenplanning wijken geen cent af van wat in december jongstleden gebudgetteerd was. Die budgetten waren al van zeer twijfelachtig allooi, maar nu wordt het compleet belachelijk. Op de gemeenteraad noemde ik budget en meerjarenplanning dan ook vodjes papier.

30 mei 2011

Rekening 2010: Personeelskost bijna Miljoen bij op 2 jaar

De personeelskost van de gemeente is vorig jaar opnieuw toegenomen met 0,5 miljoen euro. Zo blijkt uit de rekening 2010. Op twee jaar tijd is de personeelskost met bijna 1 miljoen euro toegenomen. Volgens burgemeester De Rechter heeft veel te maken met toenemende opdrachten van hogere overheden. Allicht... of had u wat gemerkt van nieuwe of betere dienstverlening aan de bevolking?

25 mei 2011

Godelieve Staes legt eed af als gemeenteraadslid

Tijdens de gemeenteraad van 24 mei jl. legde Godelieve Staes de eed af als nieuw gemeenteraadslid. Zij volgt Astère Vaerewijck op die tijdelijk een stap opzij zet om familiale redenen. Wij danken Astère voor zijn inzet in de gemeenteraad en in het bestuur en wij hopen hem snel opnieuw te mogen verwelkomen. Wij heten Godelieve welkom in onze fractie en wensen haar veel succes.

29 maart 2011

Gemeenschapscentrum genekt door krankzinnige milieunormen?

Voor het nieuw op te richten gemeenschapscentrum werd een milieuvergunning verleend met als opschortende voorwaarde dat er een studie moest uitgevoerd worden naar omgevingslawaai.

Die resultaten van deze studie zijn inmiddels bekend. Officieel (*) heet het dat men samen met de architect bekijkt welke aanpassingen er nodig zijn.

Maar die nodige aanpassingen zijn niet mis. De adviezen van het rapport komen neer op het bouwen van een gebouw binnen het gebouw en van het bouwen van een geluidsmuur van minstens 4m hoog over de gehele lengte van het gebouw.

De reeds aanzienlijke kosten zullen dus nog een pak hoger uitkomen en het is de vraag of men het budget nog rondkrijgt.

Nu, wij zijn steeds kritisch geweest ten opzichte van dit project, dus zullen wij er geen traan om laten als het niet doorgaat, maar anderzijds moet het ons toch van het hart dat wij zeer grote bedenkingen hebben bij de geluidsnormen. In de tuin van de buren mag 's nachts niet méér dan 25 dB geluid waar te nemen zijn. Dat is het getik van een klok en neemt er geen die te luid tikt of ge zit erboven.

Zeg mij, wat kan er nog gerealiseerd worden met dergelijke norm?

(*) Luidens het antwoord van het college op mijn schriftelijke vraag.

10 februari 2011

Wie zal dat betalen?

De bouwwoede van het Stekense gemeentebestuur scheert hoge toppen. Zopas is men begonnen aan de uitbreiding van het OCMW. Kosten: 6,4 miljoen euro (1) voor de Stekense belastingbetaler. Daarnaast wordt dit jaar ook begonnen aan de nieuwe sporthal en het gemeenschapscentrum. Kosten: 14,6 miljoen euro. Samen is dat dus 21 miljoen.

Burgemeester De Rechter mag dan al beweren dat het gemeenschapscentrum wellicht minder zal kosten, ervaring uit het verleden doet wel wat anders vermoeden. Ten andere, het blijkt dat een geplande goederenlift, fotovoltaïsche panelen en camera- en inbraakbeveiliging nog niet in deze kosten zijn opgenomen.

Dan komen er nog uitgebreide omgevingswerken met aanleg wegen, beplanting en een fietsenstalling. Dat is gepland, maar de kosten zijn nog niet in de meerjarenplanning opgenomen.

En dan zijn we er nog niet, want de provincie vreest geluidshinder voor de omwonenden en dus werd de milieuvergunning slechts verleend met als opschortende voorwaarde dat er binnen de drie maand een studie naar de omgevingsakoestiek diende te gebeuren. Die 3 maand is nu al twee keer met drie maand uitgesteld. Vandaag hebben wij de resultaten hiervan nog niet. Uit die studie moet blijken of de nu geplande luifel (560.000 euro) voldoende is. Iets doet mij vrezen dat als dat het geval was... die studie al lang binnen zou geweest zijn.

En de gevolgen?

Vele projecten worden uitgesteld. Zowat alle wegen -en rioleringswerken worden verschoven naar 2013. De Kerkstraat, fase 2, zal moeten wachten tot 2014 (!).

En natuurlijk valt het te vrezen dat de belastingen nog maar eens zullen stijgen (zie hier en hier). Daarmee zal men natuurlijk wel wachten tot na de verkiezingen van 2012, zoals de vorige keer.


(1) Kostprijs nieuwbouw: 10.971.000 + kostprijs renovatie: 3.795.000 - aandeel hogere overheid: resp. 5.835.000 en 2.571.000. Met een wachtlijst van 600-700 man voor het rustoord hoor je ons niet zeggen dat dit niet nodig is.

27 januari 2011

In beeld: VL

23 januari 2011

Erwin D'hondt 1951-2011

Diep bedroefd, maar dankbaar voor zijn jarenlange inzet, melden wij u het overlijden van ons bestuurslid en militant van het eerste uur Erwin D'hondt.

Wij bieden zijn echtgenote en familie onze oprechte deelneming aan wensen hen veel sterkte bij dit verlies.

16 januari 2011

Uitnodiging Krokusbuffet

Op zondag 20 februari 2011 gaat ons jaarlijks afdelingsetentje door.
Het zou ons erg verheugen mochten we u allen terugzien op dit festijn.
We bieden u weer een lekkere Breugheltafel aan voor de prijs van
19 euro per persoon.Kinderen mogen aanschuiven voor
9 euro per persoon.

Onze gastspreker van dienst is niemand minder dan

Filip Dewinter

Zoals gewoonlijk spreken we af in
OC Boudelo, Kasteelstraat, 23
Stekene - Klein Sinaai
Deze keer gaat het festijn door vanaf 12.00 uur ’s middags

Inschrijven vooraf is noodzakelijk en dit op volgend rekeningnummer :
979-5264645-72 van Vlaams Belang Stekene
Dit graag vóór 14 februari 2011

Een aperitief wordt u vriendelijk aangeboden door het bestuur.
Breng vrienden en familie mee: iedereen van harte welkom.

Voor meer inlichtingen:

Rudi De Boever,
Bormte 226
9190 Stekene
tel.03 789 25 0
GSM: 0485 50 32 01

Ivo de Cock
tel. 03 779 78 68

Gilberte Geers
tel. 03 779 92 88

Welkom