30 mei 2006

Stropersbos

Goed nieuws als men de gazetten mag geloven. De groene long, beter gekend als Stropersbos, gaat uitbreiden. Nu hebben wij niets tegen het project op zich, maar wij vinden dat de gazetten aan volksverlakkerij doen.
De zaken voorstellen dat alleen bossen voor zuurstof zorgen is een pertinente leugen.
Suikerbieten produceren 4,5 maal meer zuurstof dan bossen, aardappelen 3,5 maal meer, wintergranen 2,5 maal meer en weiland 50% meer.
Ook met het kostenplaatje wordt naar onze mening een loopje genomen. 1,3 miljoen voor 478 ha dat is 2.720 euro per ha. Hoe kan men dat rijmen met de kostprijs natuurgebieden als compensatie voor het Deurganckdok dat tussen de 100 en de 250 miljoen euro gaat kosten voor 318 ha. Dat is tussen de 314.000 en de 786.000 euro per ha. Nu mag de lezer concluderen dat dit een ver van mijn bed show is. Die mening zou wel eens snel kunnen veranderen want ook de gemeente Stekene is nauw betrokken bij het project. Uit ondervinding weten wij wat dat betekent: weinig betrokkenheid maar veel betalen.

29 mei 2006

Pensioenen

Een paar maanden geleden werd een Belg van Turkse afkomst aangehouden.
Omdat hij in zijn broodjeszaak in Hasselt een 70-tal Turkse immigranten fictief had tewerkgesteld voor één dag. Een Belgisch wet stelt dat immigranten die in het kader van gezinsvereniging naar ons land komen, rechthebbende worden op de Belgische sociale uitkeringen voor werkloosheid en ziekte indien zij aan twee voorwaarden voldoen: ze moeten gewerkt hebben in hun land van herkomst en ze moeten in ons land een baan hebben gehad gedurende minimum….één dag.
De Turk maakte deel uit van een bende waarvan de spil werd gevormd door topfiguren van MultiColores, een pro-immigratie vzw van het ABVV. De bende liet zich door de Turkse immigranten 1.000 euro betalen in ruil voor één dag tewerkstelling. Voor de migranten was dit een gemakkelijke investering, want dankzij die éne dag konden ze vervolgens de werkloosheid en de ziekenkas plunderen (bron: www.brusselsjournal.com).
Wij kennen mensen die het met heel wat minder moeten stellen, neem bijvoorbeeld de pensioenen van zelfstandigen. Een zelfstandige die gewerkt heeft van zijn 14 jaar tot zijn 60 jaar krijgt een aalmoes van 600 euro per maand, hij heeft daarvoor 46 jaar gewerkt. Voor de rest zijn alle Belgen gelijk voor de wet, maar de een is gelijker dan de andere, vooral als men van vreemde origine is.

Normen en waarden

In 2003 ging het gemeentebestuur ons rioleringsnet verkopen aan de Amerikanen. Hoe is dat mogelijk zal u zich afvragen?
Het Cross-border-lease zoals dat genoemd werd zit als volgt in elkaar: de gemeente verkoopt zijn riolering aan een Amerikaanse investeerder, nadien huurt de gemeente van deze investeerder het rioleringsnet terug. De winst wordt gemaakt via fiscale kunstgrepen waarvan de Amerikaanse belastingbetaler het slachtoffer wordt.
De truc bestaat er dus in dat de ene staat de andere oplicht. In de private sector zou er onmiddellijk sprake zijn van belastingontduiking.
Voor dit spel wilde het gemeentebestuur zich maar al te graag lenen, er viel niet minder dan 2 miljoen euro binnen te rijven.
Maar het is anders afgelopen, de gemeente vangt bod, en de 80 miljoen oude franken, die al verdeeld en besteed waren gaan aan hun neus voorbij. De transactie, of zullen wij dat oplichterij noemen, gaat niet door, de Amerikanen hebben hun poot teruggetrokken.
Als het over normen en waarden gaat moet de overheid het goede voorbeeld geven zegt Jan Terlouw in het NRC van 14 december 2002.
De mens onderscheidt zich van het dier doordat hij, in termen van het oude paradijsverhaal, heeft gegeten van de boom van goed en kwaad.
Moraal gaat over normen en waarden. De essentie van opvoeding is dat ouders proberen hun normen en waarden, hun beschaving over te dragen aan hun kinderen…Zij doen dat door het goede voorbeeld te geven. Als ouders liegen, schreeuwen, uithuizig zijn, doet het nageslacht dat ook. Wat de overheid moet doen is dus het goede voorbeeld te geven.
In Stekene doet men dat dus niet.

28 mei 2006

Jaarrekening Stekene 2005

In de jaarrekening van 2005 kunnen wij lezen dat de schuld van de gemeente opgelopen is naar 20.626.601 euro. De schuld van het OCMW, waarvoor de gemeente borg staat, bedraagt 5.358.213 euro. Dat is samen een schuld van meer dan 1 miljard in oude franken.
De personeelskosten stegen van 2 miljoen euro in 2000 naar 4 miljoen euro in 2005. Dat is een stijging van 20% per jaar. Hadden de Gemeentebelangen niet beloofd een personeelsstop in te voeren?
Bij de politie was er wel een personeelsstop tussen de jaren 2000 tot 2005. Waarschijnlijk omdat er te weinig inbraken waren?

26 mei 2006

(Goede) groene voornemens

In mei 2003 werd door de gemeente het licht op groen gezet voor het Pesticiden Reductieplan. Bedoeling van dat plan was de vermindering van onkruidverdelgers door de gemeente. In de plaats daarvan ging de gemeente het onkruid te lijf met branders en stalen borstels. Kemzeke werd uitgekozen om deze zegening van het groene gedachtegoed in praktijk te brengen. Wat wij voorspeld hadden in de raad van mei 2003 is uitgekomen, het onkruid komt niet onder de indruk van de groene aanpak, het onkruid tiert welig en staat op maaihoogte, aldus schepen van openbare werken Frans Windhey in de raad van mei 2006.
Bovendien blijken de inwoners van Kemzeke alles behalve opgetogen over de aanpak van de gemeente en het regent klachten. Bovendien rijzen de kosten de pan uit. In Nederland kwam de gemeente Haarlem aan een kostenplaatje van 1,2 miljoen euro voor gans de gemeente die ongeveer zo groot is als Stekene. Als u weet dat de kostprijs met pesticiden voor Stekene in het verleden niet meer was dan 9.000 euro, is de rekening vlug gemaakt: in Nederland is men reeds lang gestopt met deze “milieuvriendelijke” aanpak. Ook in het naburige Hulst gaat de gemeente er terug op uit met de spuit.
Les voor de gemeente en voor ons, laat u niet op sleeptouw nemen door groene wereldverbeteraars want de weg naar de hel is geplaveid met groene voornemens.

07 mei 2006

Goed gezien

De gemeente heeft een buurtvergadering gehouden in Klein Sinaai. Onderwerp van deze samenscholing was de bespreking over de resultaten van een bevraging over veiligheid en welzijn.
Inzake inbraken kreeg de politiecommissaris onmiddellijk de wind van voren. Vroeger, aldus een wakkere burger aanwezig op deze vergadering, spoorde de politie de dieven op om ze aan te houden en op te sluiten. Nu is dat anders, nu komt de politie aan huis om vast te stellen of de bestolene niets verkeerd gedaan heeft. Is dat het geval wordt de bestolene aangehouden en opgesloten. De wereld op zijn kop dus, maar dat zijn wij ondertussen gewoon geraakt. Niet de misdadiger is schuldig maar de maatschappij, want eigendom is diefstal. Aldus de meest extreme uitleg van de linkse kerk. Tot welke toestanden dat leid hebben wij ondertussen gezien met juweliers die zo vermetel waren hun eigendom gewapenderhand te verdedigen. Dat even terzijde, de politiecommissaris in kwestie verdedigde deze aanpak onder de noemer van preventie. Weten ze op de gemeente niet dat de beste preventie tegen diefstal het opsluiten is van de dieven? De gemeente mag daar eens ernstig over nadenken. Zeker als wij weten uit de bevraging er slechts 40% van de inwoners van Klein Sinaai vertrouwen hebben in de politie.
“There is something rotten in the state” zou Shakespaere zeggen.

Als de vos de passie preekt…

Op dezelfde buurtvergadering in Klein Sinaai waren 71% van de ondervraagden het er mee eens dat het algemeen belang voor het eigenbelang komt.
Schepen Koppen verklaarde zich akkoord met deze stelling. Dat is een hele geruststelling, ware het niet dat in Klein Sinaai een merkwaardig boek het licht zag in de middeleeuwen. Het werd geschreven in de abdij van Boudelo en vertelt de geschiedenis van Reinaart de Vos. Het verhaal waarschuwt ons voor schone schijn en lichtgelovigheid. Want terwijl de Vos de passie preekte deed hij zich tegoed aan de boer zijn ganzen.
Zedenles: als de Vos de passie preekt, boer let op uw ganzen (centen)!