13 december 2010

Kosten voor Gemeenschapscentrum en Sporthal lopen op tot 14,6 M euro

De kosten voor het gemeenschapscentrum en de nieuwe sporthal lopen al op tot 14,6 miljoen euro. Dat bleek tijdens de commissievergadering ondersteunende beleidsdomeinen op dinsdag 07/12/2010.

Een stijging met 2,25 milioen euro in vergelijking met de tweede budgetwijziging van 2010 (Gemeenteraad 28 september 2010).

De grafiek hieronder toont de evolutie van de kosten per budgetwijziging. De verschillende kleuren geven aan welk jaar de kosten gepland zijn.

Op de vraag of dit nu de volledige kosten omvat melde de burgemeester dat altijd alle geactualiseerde kosten in de meerjarenplanning opgenomen worden zodat een project nooit ondergefinancierd is.

Ja? Dat zal wel!

  • Bij het budget 2010 (Gemeenteraad 15/12/2009)(zie mijn tussenkomst) was de kost voor het oprichten van het gemeenschapscentrum plots gedaald met niet minder dan 1 miljoen euro. Men is toen terug gegaan naar de raming van... 2004. De actualisering van de bouwkost, de aanpassing van het ontwerp, de fotovoltaïsche zonnepanelen, de camera en inbraakbeveiliging gingen er weer uit.
  • De minimale omgevingswerken die noodzakelijk zijn om op een normale manier binnen te kunnen gaan waren geschat op 400.000 euro bij de 2de budgetwijziging van 2009. Bij het budget 2010 was dat niet meer nodig. Bij de 2de budgetwijziging van 2010 zat het er met 440.000 euro opnieuw in.
  • Omwille van geluidsoverlast voor de omwonenden in de Stadionstraat blijkt het noodzakelijk te zijn om een luifel te plaatsen aan de ingang. Kostprijs: 560.000,- euro (*). Die luifel blijkt nu al noodzakelijk te zijn sinds de eerste milieuaanvraag. Dat is dus al van voor de wijziging aan het ontwerp zoals goedgekeurd in de gemeenteraad van 24 maart 2009. Nu pas komt het in de meerjarenplanning.
  • De milieuvergunning (na de tweede aanvraag) stelde als opschortende voorwaarde dat er opnieuw een studie van de omgevingsakoestiek diende te gebeuren (College besluit 28/06/2010). Blijkbaar zijn er nog méér ingrepen nodig om de geluidsoverlast te verminderen. Met deze kosten werd nog geen rekening gehouden.
Is dat correct budgetteren?

De burgemeester stelde dat de uiteindelijke kostprijs wellicht lager zal uitkomen dan vandaag gebudgetteerd. Wel, ik hoop het, maar de vier bovenstaande voorbeelden tonen aan dat de meerjarenplanning een lachertje is en dat de kostprijs ongetwijfeld nog heel wat hoger zal uitkomen. Het ziet er trouwens naar uit dat het college dit al incalculeert. Voor 2012 zijn al voor 4,4 miljoen euro projecten uitgesteld (**).

Het enige lichtpuntje in deze is dat de burgemeester toegaf dat het de komende jaren een harde dobber zal worden.

(*) De omgevingswerken stijgen van 440.000 (BW2 2010) naar 1 miljoen euro (Budget 2011).
(**) Volgens de jongste aanpassing van de meerjarenplanning.

Info: Gebruikte gegevens

11 november 2010

Gemeentelijke profielschetsen

Vlaams minister van  binnenlands bestuur Geert Bourgeois stelde onlangs de vernieuwde 'gemeentelijke profielschetsen' voor. Hij hoopt dat deze meer overzichtelijke cijfers tot levendigere discussies in de gemeenteraden zullen leiden en tot een verrijking van het gemeentelijk beleid.

U kunt deze gemeentelijke profielen hier ophalen:
http://aps.vlaanderen.be/lokaal/beleidsplannen/gemeentelijk_profiel.html

Interessant is alleszins de vergelijking van de gemeentebelastingen met het Vlaams gemiddelde en de "Dexia indeling" (1), vanaf blz 18.

Gemeentebelastingen:


Opcentiemen op de onroerende voorheffing:

(1) Indeling die Dexia gebruikt om gemeenten met een gelijkaardig profiel te groeperen. Stekene behoort tot Cluster 12, "Landelijke gemeenten of verstedelijkte plattelandsgemeenten met sterke demografische groei".
Zie ook de Dexia webstek.

03 november 2010

23 oktober 2010

EFQM Streven naar Uitmuntendheid

Op 26 maart ontving de gemeente Stekene het "EFQM Committed to excellence" certificaat.

Wat is EFQM?

EFQM is een beheerssysteem, een model dat een organisatie kan volgen met als doel bepaalde doelstellingen te bereiken. De organisatie kan zich dan laten "certificeren". Dit wil zeggen dat EFQM een auditor ter plaatste stuurt om na te gaan of de organisatie werkelijk het EFQM model volgt.

De gemeente Stekene is dus gecertificeerd en mag het "EFQM Committed to excellence" logo gebruiken in al zijn publicaties.

Heb ik hier nu een probleem mee? Natuurlijk niet. Het EFQM model is zeer goed en wie kan er nu tegen zijn dat de werking van de gemeente goed gestructureerd is?

Maar men moet ook niet overdrijven. Een EFQM certificaat zegt niets over het beleid dat gevoerd wordt. Men bepaalt immers zelf de doelstellingen en men bepaalt bovendien ook zelf hoe gemeten wordt in welke mate ze gerealiseerd zijn.

Een voorbeeldje maakt onmiddellijk duidelijk wat ik bedoel:

Men zou de belastingdruk kunnen nemen om de efficiëntie van de gemeente te meten. Dat doet men natuurlijk niet. Met de doorgevoerde belastingverhogingen zou men grandioos gebuisd zijn.

(*) Beheerssysteem of "Management system". De EFQM organisatie spreekt blijkbaar alleen Engels, ondanks gevestigd in Brussel. "Streven naar uitmuntendheid" is allicht ook een slogan die niet in overweging te nemen is.

14 oktober 2010

Republiek Vlaanderen

30 augustus 2010

Gemeente verhoogt norm sociaal woonaanbod verkavelingen met 50%

Het Grond- en pandendecreet bepaalt dat bij elke grote (*) verkaveling een aantal sociale woningen moet worden gerealiseerd. Het aantal sociale woningen dat moet worden gerealiseerd wordt bepaald aan de hand van de gemeentelijke norm. Deze norm is op de gemeenteraad van 25 augustus 2010 vastgesteld op 25% als de grond eigendom is van de Vlaamse overheid en 15% voor overige natuurlijke of rechtspersonen.

Er valt allicht wel wat te zeggen over het stimuleren van het aanbod aan sociale woningen, temeer daar de overheid er in het verleden er blijkbaar nooit in geslaagd is voldoende sociale woningen aan te bieden.

Er zijn echter heel wat bezwaren tegen dit decreet:

  • De overige niet- sociale woningen worden ongetwijfeld duurder. Velen zullen hierdoor hun droom voor een eigen huis niet kunnen waarmaken.

  • Er wordt op geen enkele manier rekening gehouden met de locatie. Is het ver van het centrum? Is er openbaar vervoer in de nabijheid?

  • De regeldrift van de overheid en de hogere financiële lasten zorgen voor een hoger risico voor de projectontwikkelaar. Hierdoor komen wellicht een aantal projecten in het gedrang. Dus minder werkgelegenheid, maar ook mogelijk een krap aanbod aan bouwgronden en hogere prijzen ook voor sociale bouwgronden. (**)

  • Een norm voor projecten van de overheid is al helemaal waanzinnig: Als de overheid sociale woningen wil, dat ze die dan gewoon realiseren. Men kan die dan zelfs inplanten waar ze nodig zijn en niet in één of andere verkaveling waar het misschien helemaal niet logisch is om sociale woningen te hebben.
Om bovenstaande redenen pleitte onze fractie ervoor om de minimum norm te hanteren zoals bepaald in het decreet. De meerderheid, GeBe en CD&V, besliste echter om een 50% hogere norm toe te passen.

Als men het probleem écht wil aanpakken zou men beter een volwaardig systeem van huursubsidies uitbouwen. Gezinnen die hiervoor in aanmerking komen kunnen dan op de gewone woningmarkt terecht. Men kan dan gelijk de "sociale" huisvestingsmaatschappijen met hun politiek benoemde postjespakkers opdoeken.


(*) Grote verkavelingen wil zeggen minstens 10 woningen of 0,5 ha. Appartementsgebouwen met minstens 50 appartementen.

(**) De prijzen voor de sociale bouwgronden in de nieuwe sociale woonwijk in de Hellestraat bedragen nu reeds 150 tot 180 euro per vierkante meter.

29 juni 2010

De democraten van het glazen huis

Het was te verwachten dat er heel wat heisa ging zijn op de jongste gemeenteraad (22/06/2010) naar aanleiding van de publicatie van een toespraak door SP.a-er Christophe Creve op de gemeenteraad van 25 mei.

De grote woorden waren niet uit de lucht. "Spionagetechnieken" (Jan Van Remoortel). "Ik ben er allergisch voor" (Arnoud Heyse). "Ziekelijk" (Herman Rollier).

Even ernstig alstublieft.

Ik ben bij niemand gaan spioneren en ik heb bij niemand een gesprek afgeluisterd. Alleen heb ik een publieke toespraak, waar iedere burger aanwezig kon zijn, gepubliceerd. Iedereen die publiek het woord neemt, weet toch dat hij zich tot de gemeenschap richt. Hij moet toch niet verontwaardigd zijn als zijn toespraak daarna elders opduikt. Zeker niet nadat hij op de gemeenteraad - figuurlijk - het spreekgestoelte besteeg.

Blijkbaar vinden sommigen dat dit niet kan. Allicht zouden die dan ook liever zonder publiek vergaderen. Dan kunnen ze tenminste ongestoord hun ding doen en inderdaad, dan is er geen debat nodig en kan de gemeenteraad in een half uurtje geklaard worden.

29 mei 2010

Pijnlijk ontwaken in de 21ste eeuw

Vandaag de dag krioelt het internet van filmpjes en geluidsbestanden, opgenomen met behulp van een of ander mobiel toestelletje dat steeds meer mensen steeds vaker op zak hebben.

Gewone gsm's - laat staan geavanceerde - hebben steeds vaker opnamefuncties. Ikzelf heb een gedateerde - zeg gerust voorhistorische - MP3 speler waarmee zonder probleem een hele gemeenteraad kan opgenomen worden.

Dat dit voor sommige mensen een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer is, de "privacy", zal wel. Voor deze mensen is het misschien jammer, maar de draai van de wereld hou je niet tegen.

Er is wel wat te zeggen over de bescherming van ieders privéleven. Het zou niet netjes zijn om bijvoorbeeld bij iemand een uitspraak uit te lokken en de opname hiervan volledig uit de context gerukt te publiceren. Dit gebeurt helaas maar al te vaak, maar zelf zou ik dit niet doen.

De gemeenteraad echter, is een publiek forum. Wat hier besproken wordt, wordt geacht van belang te zijn voor de gemeenschap. Als iemand van dit forum gebruik maakt om zich onsterfelijk belachelijk te maken, dan is dat zijn zaak, maar hij moet de dag van vandaag niet verschieten dat zijn "tussenkomst" opgenomen werd en verspreid wordt op andere fora.

Voor sommigen is het allicht een pijnlijk ontwaken uit hun eenvoudig leventje. Niet teveel publieke belangstelling in de raadzaal, de pers die af en toe een braaf artikeltje schrijft.... Het steekt dus niet al te nauw wat er gezegd wordt... Dat is dus verleden tijd.

Of de raadsleden nu niet meer in debat zullen durven treden? Kom nu. De meerderheid van de raadsleden zegt amper iets, laat staan dat zij inhoudelijk tussenkomen. En waarom zouden de overige raadsleden zich nu inhouden? Misschien wel in tegendeel. Kijk naar het parlement. Hoe staan ze daar te springen om op TV te komen?

Het zal wel de kwaliteit van het debat ten goede komen. De raadsleden worden aangezet tot een betere dossierkennis. Men zal ook twee keer nadenken voor men een onnozele tussenkomst doet.

Gaat men het maken van opnames verbieden? Ik hoop van niet. Waarom is de gemeenteraad publiek? Welnu, om dezelfde redenen moeten opnames kunnen.

Men moet ook het belang van deze opnames niet overdrijven. Het bestand is bedolven onder een massa van andere mediabestanden. Het bestand is tot op heden niet meer dan 43 keer opgevraagd. Dat is 3 dagen sinds publicatie waaronder een zaterdag. De betrokkenen, de gemeenteraadsleden en hun gevolg zijn daarbij. Men kan dit bezwaarlijk een volkstoeloop noemen.

Als op de gemeenteraad een verbod ter stemming komt, dan zal ik tegen stemmen. Ik zal ook de mogelijkheid onderzoeken om het besluit aan te vechten.

26 mei 2010

"Het Vlaams Belang krijgt kraaknette borden"

Het was al een tijdje geleden dat er nog eens goed gelachen werd op de gemeenteraad, maar gisteren (25/05/2010) was het dus zover.

Wij vroegen ons reeds af hoe het kwam dat de SP.A plakploeg nog niet al te actief was geweest. Vandaag weten wij dus waarom. De borden staan van rechts (!) naar links genummerd. Zoals in China, dixit Christophe Creve (SP.A). Allicht kunnen de militanten hierdoor het juiste nummer niet vinden. Of zijn ze misschien een beetje vies van vuile aanplakborden? In ieder geval krijgen het Vlaams Belang en de CD&V wel propere borden.

Als Vlaams Belang kunnen wij Christophe wat dat betreft wel gerust stellen: Op eenvoudige aanvraag sturen wij onze plakploeg langs. Zij zijn er helemaal niet vies van en zij zullen er direct een propere affiche ophangen. Zonder dank!


17 mei 2010

Glazen Huis

Onze gemeenteraadsfractie kreeg recent nogal wat vragen in verband met de verhuur van de pastorij aan het Stekense OCMW. De omwonenden vrezen dat er een asielcentrum komt.

Onze gemeenteraadsfractie wou klaarheid scheppen door op de jongste gemeenteraad (27 april 2010) de vraag stellen naar de bedoelingen van deze huur.

Een uitstekende kans, zo dachten wij, om de bevolking correct in te lichten en eventueel gerust te stellen. Deze kans werd door het college echter grandioos gemist door het antwoord naar de besloten vergadering te verplaatsen. Dit was nergens voor nodig, men hoefde geen namen te noemen. Hierdoor kunnen onze (en andere) gemeenteraadsleden hierover amper nog iets zeggen.

U zult het dus moeten doen met wat reeds in de media verscheen.

30 maart 2010

Anders en beter in het OCMW?

In het OCMW hebben drie van de vier CD&V- raadsleden ontslag genomen. Reden van dat ontslag werd niet gegeven. Ook op de receptie werden wij niet veel wijzer. Wij kunnen ons nauwelijks voorstellen dat het ontslag van drie van de vier CD&V- raadsleden normaal is. Het ontslag heeft dan ook meer weg van een politieke zuivering. Maar dat kon de pret niet bederven. De verschillende woordvoerders van de politieke fracties van CD&V, GeBe en SP-a sloofden zich uit in alle toonaarden om er op te wijzen hoe goed zij het doen in het OCMW. De raad, aldus de woordvoerders, is een club van kameraden en goede vrienden die elkaar geen strobreed in de weg leggen. Dat laatste geld uiteraard niet voor het Vlaams Belang.
Alles koek en ei? Wij zullen het zien, want de CD&V heeft hier, gewild of niet, een signaal gegeven dat het anders en dus beter moet.

23 februari 2010

Spreidingsplan asielzoekers

De huidige golf van regularisering van asielzoekers werd doorgedrukt door een federale regering, waarin aan Vlaamse kant geen meerderheid is. Binnen die regering waren het vooral de Franstalige partijen cdH en PS die met hun klassiek geworden chantagetactieken de massale regularisering van illegalen hebben afgedwongen. Met dat beruchte spreidingsplan moet Vlaanderen 88 % van de asielzoekers opvangen tegen 12 % voor Brussel en Wallonië. Deze regularisatieprocedure werd door de Raad van State vernietigd, maar de Franstaligen hebben al aangekondigd dat zij er toch mee zullen doorgaan. In de onwettelijkheid dus. Aan Vlaamse kant bestond er helemaal geen maatschappelijk draagvlak voor die massale regularisaties. Het was een puur Franstalige constructie. Maar de Franstaligen zijn wel hypocriet en cynisch genoeg om de financiële en maatschappelijke lasten van die regularisatieoperatie grotendeels op Vlaanderen af te schuiven. Met een boutade kan men zeggen dat de Walen tienduizenden asielzoekers binnenlaten en dat de Vlamingen ervoor moeten betalen.

“Steden en gemeenten zijn de dupe van federaal beleid” schreef Patrick Van de Perre in de Gazet van Antwerpen van 10 december 2009. “Ons land heeft nog steeds te kampen met overvolle opvangcentra omdat de procedures te lang blijven aanslepen. En waarom aanvaardt België nog steeds asielzoekers uit andere EU-landen? Landen die toch de nodige garantie op democratie zouden moeten bieden, aangezien ze deel uitmaken van het verenigd Europa? En zo kunnen we nog wel even verdergaan.

Zoals alle Vlaamse provincies krijgt ook Oost-Vlaanderen (13,20% van de totale Belgische bevolking) naar verhouding veel te veel asielzoekers toegewezen (17,79% van het totaal aantal asielzoekers dat geplaatst wordt), met uitschieters in Zottegem (77 asielzoekers), Evergem (61), Kruishoutem (55), Lochristi (54), Maarkedal (53), Brakel (52), Nazareth (44), Erpe-Mere (43), Merelbeke (40) en Zulte (40). Vijf gemeenten in de buurt van Gent nemen samen op de koop toe evenveel asielzoekers op als heel de Waalse provincie Henegouwen (2,70%). Het was dan ook niet verwonderlijk dat diverse gemeente- en OCMW -besturen recent aan de alarmbel trokken om deze wantoestand aan te klagen.Van dit beleid of beter het gebrek eraan ,worden uiteindelijk de steden en gemeenten de dupe.” Het was dan ook niet verwonderlijk dat diverse gemeente- en OCMW - besturen recent aan de alarmbel trokken om deze wantoestand aan te klagen. Ook Stekene krijgt zijn deel van dit wanbeleid: 25 asielzoekers. Om al deze redenen vroeg ons OCMW- raadslid, Ivo de Cock, te protesteren bij de overheid over deze ongelijke verdeling van asielzoekers. Volgende motie werd ter ondertekening voorgelegd:

De OCMW- raad van Stekene is bijzonder ontstemd over het zogenaamde “spreidingsplan 42” waarbij Vlaanderen 88% van de asielzoekers moet opvangen. De OCMW - raad vraagt de Vlaamse regering een belangenconflict in te roepen tegen dit spreidingsplan en tegelijk roept de OCMW - raad het federaal parlement op om de staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie Philippe Courard (PS) inzake het “spreidingsplan42” terug te fluiten en een eerlijke verdeelsleutel af te dwingen voor de spreiding van asielzoekers tussen Vlaanderen, Brussel en Wallonië.
Namens de OCMW- raad van Stekene

Na afloop van de OCMW -vergadering bleken slechts twee dapperen de motie ondertekend te hebben, ons raadslid en Herman De Hertogh van de CD&V. De Gemeentebelangen gaven niet thuis. Deze partij, die denkt de gemeentelijke belangen hoog in het vaandel te dragen, gaf verstek. Wij hadden ook niets anders verwacht van de Gemeentebelangen: Fons Dhollander had het altijd over de eigenbelangen als hij sprak over Gemeentebelangen.

Vreemd volk eerst

Nadat bekend raakte dat ambtenaren bij de Dienst Vreemdelingenzaken onder druk gezet worden zoveel mogelijk regularisatiedossiers goed te keuren, zelfs dossiers op basis van valse verklaringen, dienden Gerolf Annemans, Filip De Man en Filip Dewinter klacht in tegen staatssecretaris Melchior Wathelet (cdH) bij het Parket Generaal van het Brusselse Hof van Beroep.

Met deze klacht wil het Vlaams Belang de ministeriële onschendbaarheid van Wathelet laten opheffen en hem doen vervolgen wegens daderschap of mededaderschap. Voor valsheid in geschrifte en het gebruik van valse stukken, alsook voor het feit dat hij de regularisatieprocedure verder zet, zelfs nadat de Raad van State de regularisaties onwettig verklaarde.

Zoals bekend, kwam dat oordeel van de Raad van State er op basis van een verzoekschrift van onze partij. Het Vlaams Belang wil met de huidige klacht opnieuw paal en perk stellen aan de praktijken van dit wetteloze land. Maar als het om vreemdelingen gaat moeten wetten sneuvelen en is het gezond verstand verdwenen.
Ook in Stekene kennen ze daar wat van, daar heeft het OCMW de pastorij van de Hellestraat overgenomen om te renoveren om er “asielzoekers” te huisvesten. En dat terwijl er meer dan 500 wachtenden zijn voor een rusthuisbed. Maar 500 wachtenden van het eigen volk wegen in dit onland niet op tegen een handvol vreemdelingen