18 januari 2014

Tarieven grof huisvuil onwettig

Sinds 1 juli 2013 moeten we betalen voor het ophalen van grof huisvuil. Per kubie- ke meter 30 euro. Volgens de huidige regelgeving moet immers het principe dat “de vervuiler betaalt” steeds gelden inzake afvalbeheer en was het dus niet mogelijk om de vroegere regeling te behouden. De afvalintercommunale MIWA heeft bijge- volg zijn tarieven aangepast. Nu, dit kan volgens ons niet: enkel de gemeenteraad is bevoegd om die tarie- ven aan te passen. MIWA kan slechts gemachtigd worden om deze goedge- keurde tarieven aan te rekenen. Omdat het college echter blijft weigeren om de tarieven door de gemeenteraad te laten goedkeuren, heeft het Vlaams Belang zelf een voorstel ter zake ingediend. Dit is “uiteraard” weggestemd. Wij hebben dus noodgedwongen klacht ingediend bij het Agentschap Binnenlands Bestuur. Deze is momenteel in behandeling, maar wij houden u op de hoogte.