20 december 2007

Nieuws van het financiële front

De begrotingsbespreking zit er in de meeste gemeenten intussen op, maar er blijft wel financieel nieuws binnenkomen. Uit cijfers van de Vereniging voor Steden en Gemeenten blijkt dat de gemiddelde aanslagvoet van de aanvullende personenbelasting 7,16 % zou bedragen; Voor Stekene is dat 8% of 11,7 % méér.

Wat betreft de onroerende voorheffing komt het gemiddelde in Vlaanderen op 1329.

Voor Stekene bedragen de opcentiemen 1550 of 16,6 % méér.

Als wij de meerderheid bezig horen over die gemiddelden, zou men bijna geloven dat een gemiddelde een na testreven doel in het beleid is.

Maar sedert wij op de schoolbanken zaten weten wij wat een gemiddelde betekende: een dikke buis en voor sommigen een dikke pandoering bij thuiskomst.

19 december 2007

Gemeentefinanciën

Tussen 2001 en 2007 zijn in Vlaanderen de gemiddelde uitgaven voor de gemeenten met 3,7% per jaar gestegen. In Stekene stegen die met 6,7% per jaar.
Uitgaven voor schulden gemiddeld in Vlaanderen -0,3%, voor Stekene +7,14%.(bron Dexia).
Politie: 120 euro (in 2002) per inwoner, voor Stekene 60 euro.
Als Stekene de werken gaat uitvoeren die zij van plan is te doen, gaan wij naar een verdubbeling van de schulden. Het gaat hier over rioleringen, cultureel centrum, sportzaal, sportvelden, uitbreiding van het rusthuis, veiligheidsdiensten enz...
Tegen 2013 verwachten de financiële diensten van de gemeente een tekort van meer dan 3 miljoen euro.

Verkiezingsbeloftes

Tijdens de verkiezingen in ’94, verscheen er een fabeltjeskrant van de Gemeentebelangen. Wij beleefden, aldus de fabeltjeskrant, gruwelijke tijden.
De partij GeBe haalt uit naar de toenmalige CVP als verkwisters. “Het ligt dus voor de hand”,aldus de fabeltjeskrant, “dat onze eerste zorg zal gaan naar het opnieuw gezond maken van onze geldmiddelen. Dit zal gebeuren door besparingen, niet door belastingen”. Er werd, op papier, flink gespaard op de belastingen. Die zou, eenmaal aan het bewind en aan de vetpotten, van 6% naar 4% gebracht worden. En in 2006 verscheen er zowaar een nieuwe fabeltjeskrant. Daarin zegt mijnheer de Uil: “Onze gemeente heeft niet meer schuld dan een doorsnee gemeente. Gemeentebelangen heeft voor Stekene grote plannen en ambities... Toch zullen wij onze financiële middelen goed besteden. Gemeentebelangen wil bedachtzaam omspringen met uw geld, het geld van de Stekenaren”.
Bij de CD&V was men wat bedachtzamer, zij hadden het over “Stekene in goede handen.” Spijtig, maar wij moeten vaststellen dat dit handen waren met een zeer groot gat.
Die verkiezingbeloften zijn misschien goed voor uilen, maar niet voor onze geachte medeburgers. Want als bij toeval vonden wij een prognose over de evolutie van de gemeentefinanciën in onze brievenbus. Die prognose is niet veelbelovend voor de “geachte medeburgers”van de verkiezingspamfletten.

Stekene stevent af op een financiële catastrofe. Als de gemeente uitvoert wat zij van plan is, zitten wij in 2013 met een tekort van 3.059.007 euro. Om dit gat te dichten moeten de belastingen sterk verhoogd worden. De personenbelasting zal dan stijgen van 8% nu, naar 11%. Voor de opcentiemen van 1550 nu naar 2350. Met die cijfers durf het gemeentebestuur niet uitpakken want dan kunnen zij zich verwachten aan een ware volksopstand. De cijfers waar de gemeente mee uitpakt zijn vervalst, als een boekhouder met dergelijke cijfers voor de dag moest komen in de private sector, riskeert hij gerechtelijk vervolgd te worden voor oplichting.

De vergrijzing en de nood aan rusthuisbedden

De nood aan rusthuisbedden werd in de gemeenteraad van december dik in de verf gezet door ons raadslid,Koen de Cock. Maar de meerderheid blijft stom en doof, die luistert liever naar de sirenezang van een cultureel centrum.
Kijken wij naar de cijfers:

Momenteel zijn er 63.000 rusthuisbedden in Vlaanderen. Op een bevolking van 6.003.351 zijn dat 10,5 bedden per duizend inwoners. Bij een evenredige verdeling zou dat voor Stekene betekenen 10,5 x 17 = 178 bedden. Het OCMW heeft 100 rusthuisbedden :dat betekent 78 bedden minder dan het gemiddelde in Vlaanderen.

Volgens het Senioren Behoefteplan van 2002 dat uitgevoerd werd in opdracht van de gemeente kunnen wij lezen op pagina 30 dat volgens het Programma 2001 men behoefte heeft aan 173 rusthuisbedden, dat betekent een tekort van 73 bedden. Dat bevestigt wat wij hierboven schreven.

En volgens een studie van:
HUGO VERHENNE Voorzitter van de Christelijke Beweging van Gepensioneerden
GODDIE DE SMET Voorzitter van het Vlaams Ouderen Overleg Comité
MONICA DE CONINCK Voorzitter van de afdeling OCMW ‘s van het VVSG
JULIEN VAN CAMP Voorzitter van het Verbond van Verzorgingsinstellingen :

zijn er tegen 2010 in Vlaanderen 85.621 rusthuisbedden nodig. Op een bevolking van 6.079.433 (prognose Van het Centrum voor Bevolking- en Gezinsstudies) betekent dit dat er in Vlaanderen per duizend inwoners 14 rusthuisbedden nodig zijn. Stekene heeft een bevolking in 2010, volgens raming, van 17.200 inwoners.Dat betekent dat Stekene 241 bedden nodig heeft tegen 2010 (14 x 17,2 = 241 bedden).

Volgens Trends van 25 januari 2007 moeten er tegen 2030 54% méér rusthuisbedden bijkomen. Voor Stekene is dat 241 x 54 : 100 = 130 + 241 = 371 bedden.

Voor 2050 moeten er volgens Trends 129% bedden bijkomen. Voor Stekene is dat 241 x 129 : 100 = 310 + 241 = 551 bedden. Deze cijfers zijn dan nog aan de lage kant want waar de toename van 60 plussers in Vlaanderen rond de 45% bedraagt is dat voor Stekene méér dan 53%. Dat is meer dan 17% méér vergrijzing dan in de rest van Vlaanderen. Om het gebrek aan rusthuisbedden te verdoezelen rekent men er de bestaande serviceflats bij, want, zo redeneert men, die worden gebruikt als rusthuisbedden. Dan komt men op 100 bestaande bedden van het OCMW + 58 serviceflats Abri + 29 serviceflats Prekerij = 187 in totaal. Dat is natuurlijk appels voor citroenen verkopen want volgens prognoses zou Stekene nood hebben aan 81 serviceflats. De norm is 2 serviceflats op 100 60- plussers. (studie Spa) Hoe men het ook draait of keert, op dit ogenblik heeft Stekene nood aan 100 bijkomende rusthuisbedden. Maar daar heeft men in het OCMW geen oren naar, daar legt men liever kunstgazon en houdt men zich bezig met diversiteit die er in bestaat de eigen werknemers te discrimineren ten voordele van vreemdelingen.

Krijg dat maar op uw bord als werknemer van het OCMW. Ge hebt jarenlang uw best gedaan om mensen in nood bij te staan en te helpen, zowel binnen als buiten het OCMW en dan krijg je doodleuk op een dag in je gezicht geslingerd dat je eigenlijk een lul bent en dat allochtonen het allemaal veel beter zullen doen.

Appels voor citroenen

Op de gemeenteraad van december kwam de voorzitter van het OCMW, Backaert, zijn beleid verdedigen. Om te bewijzen dat er in het OCMW goed bestuurd wordt, pakte hij uit met cijfers. Gemiddeld kost het OCMW, aldus Backaert, in het Vlaams Gewest 111 euro per inwoner en voor Stekene is dat slechts 90 euro. Zodus, aldus Backaert, wordt er op dat kunstgazon van het OCMW flink geboerd. Maar Backaert verkoopt hier appels voor citroenen met zijn gemiddelde. Stel dat de rusthuisbedden in Vlaanderen evenredig verdeeld zouden worden en dat het aantal steuntrekkers ook evenredig verdeeld zouden worden over de Vlaamse OCMW’s. In dat geval zou Stekene over 178 rusthuisbedden beschikken tegenover de 100 van nu. Voor steuntrekkers zou dat stijgen van 40 nu naar 107 als gemiddelde in Vlaanderen. Als wij met deze gemiddelde cijfers rekening houden zou het OCMW geen 90 euro per inwoner maar 204 euro per inwoner kosten. Dat is bijna het dubbele van die 111 euro waar Backaert nu mee pronkt. Met andere woorden het OCMW wordt zéér slecht bestuurd en Backaert verkoopt appels voor citroenen en kunstgazon zal daar niets aan veranderen. Maar dat wisten wij reeds.

Veiligheid

In de raad van december bracht ons raadslid, Joël Fasaert, de (on) veiligheid en de nood aan een tweede interventieploeg ter sprake. Dat is meer dan nodig want:

in een van de vele fabeltjeskranten waarmee wij overspoeld werden bij de verkiezingen konden wij lezen : “Een veiligheidsbeleid is meer dan alleen maar “meer blauw op straat”. Het is een integraal beleid. Daarom besteedt Gemeentebelangen veel aandacht aan buurtwerking…”.

Meer blauw op straat, daar is de meerderheid niet voor te vinden. Dat konden wij merken met onze vraag om veilige parkings voor vrachtwagens. Ook de beloofde buurtwerking kwam niet van de grond. Nu vernemen wij uit de kranten dat Stekene geen geld heeft om een tweede politie interventieploeg op de baan te sturen. Wij konden dat vernemen uit de mond van de burgemeester waar hij zegt: “Voor een zone als de onze, is dat enorm belastend (een tweede interventieploeg). We zijn te klein om ons systeem vlot draaiende te houden. Die ploeg erbij weegt echt op onze financiën, we trappen op onze adem”. (Gazet van Antwerpen 8/12/007)

Dat is tenminste klare taal, het geld is op en voor politie en misdaadbestrijding is er geen geld. Dat is goed nieuws voor dieven maar slecht nieuws voor de burgers wiens recht op bescherming in het gedrang komt. En niet alleen de burgers, maar ook de politie zegt zich niet veilig te voelen. Dat laatste is wel het toppunt, de politie die geacht wordt voor de veiligheid van de bevolking in te staan, zegt zelf zich niet veilig te voelen. Het Vlaams Belang wil tegen deze gang van zaken krachtig protesteren en wij voelen ons hierin gesteund door onder andere de burgemeester van Dendermonde. Die zegt onomwonden dat er niet bespaard mag worden op politie- personeel. Hij zegt daarover: ”Maar het staat buiten kijf dat we nooit zullen besparen op personeel om het kostenplaatje in evenwicht te houden. Onze bevolking heeft recht op alle diensten van de politie. Minder manschappen, dat betekent automatisch minder taken die je kan uitvoeren”.
Dendermonde heeft een bevolking van 43.000 inwoners. De politiezone van Sint- Gillis –Stekene telt 34.500 inwoners. In Dendermonde kost de politie 108 euro per inwoner, in Stekene 60. Dat zegt genoeg over de mentaliteit van ons gemeentebestuur. Veiligheid is geen prioriteit, de gemeente houdt zich liever bezig met prestigeprojecten waar een kleine minderheid naar vraagt. De bevraging over het cultureel centrum gaf een respons van nog geen 1%.

De bevraging over veiligheid en leefbaarheid uitgevoerd door de gemeente enkele jaren geleden gaf een respons van méér dan 85%. De bevraging liet zien wat de bevolking werkelijk wil. Meer dan 80% wil meer contact met een wijkagent, meer blauw op straat dus, maar waar zijn die agenten gebleven, die zijn weinig of niet te zien in het straatbeeld. Meer dan 57% vindt dat de buurt best kan meewerken bij de oplossing van misdrijven. Is dat geen gesneden koek voor het oprichten van Buurt Informatie Netwerken (BIN’s)? Deze BIN’s hebben hun nut bewezen in Moerbeke, na drie jaar werking daalde het aantal inbraken van 82 naar 7. Moerbeke had een criminaliteitscijfer van 12,80 in 2003 dat daalde naar 4,84 in 2005 dank zij de goede werking van de BIN’s.

In Stekene stegen de inbraken van 103 in 2002, naar 171 in 2005. Moerbeke met zijn criminaliteitsgraad van 4,84 is na Wachtebeke de veiligste gemeente. Stekene heeft een misdaadcijfer van méér dan 8, dat is bijna het dubbele van Moerbeke. Deze cijfers laten zien dat het anders en beter kan. In Dendermonde door meer politie en middelen in te zetten en in Moerbeke door het organiseren van BIN’s. Dat is één van de vele redenen waarom wij het budget en het financieel meerjarenplan afkeuren.

10 december 2007

OCMW perikelen

De aanleg van kunstgazon heeft voor nogal wat commotie gezorgd. Niet alleen verbaasde burgers over dat onzinnig besluit, maar ook de milieuraad heeft zich in het debat gemengd. De milieuraad van Stekene heeft een brief geschreven aan de voorzitter en de raad van het OCMW waarin zij het besluit kunstgazon aan te leggen, betreurt. De milieuraad stelt dan ook voor om in het vervolg advies te vragen aan deze raad.
De manier waarop de voorzitter ,Backaert, zich uitliet over dat schrijven laat vermoeden dat hij daar niet zal op ingaan. Maar daarmee was het leed nog niet geleden. Ons raadslid, Ivo de Cock, had intussen de provinciegouverneur op de hoogte gebracht over dat kunstgazon en de manier waarop dat besluit genomen werd. En geloof het of niet, hij kreeg over de ganse lijn gelijk van de gouverneur. De brief van de gouverneur eindigde met een vermaning aan het adres van Backaert dat er in het vervolg maatregelen zullen volgen. Backaert kon er niet mee lachen.

08 december 2007

Belastingen in het Waasland

Onroerend voorheffing Personenbelasting

Beveren 1.200 4
Kruibeke 1.650 8
Lokeren 1.250 8
Sint-Gillis 1.550 7
Sint-Niklaas 1.325 8,5
Stekene 1.550 8
Temse 1.125 8

Gemiddeld 1.380 7,4

Alleen Kruibeke heeft een hogere belastingsdruk dan Stekene.