28 september 2015

Stekene wil meer asielzoekers opvangen

Wat te verwachten was nadat ik het punt om geen asielzoekers in Stekene op te vangen ter stemming in de gemeenteraad had gebracht is ook uitgekomen. Het was racisme en daarmee uit. Op mijn argumenten kwam niet één inhoudelijke reactie.

De CD&V en GPS (Groen) fracties hadden gezamenlijk zes tegenvoorstellen op agenda laten zetten. Zij vragen méér opvangplaatsen en méér hulp voor asielzoekers en hulpverleners. Zij stellen voor om een collectieve opvangcentra te installeren in de voormalige kloosters van Stekene en Kemzeke. Nog even en ze gaan de vluchtelingen ginder zelf halen.

Door het beleid dat zij verdedigen wordt het aanzuigeffect steeds groter en wordt het probleem steeds minder beheersbaar. Daarom pleit ik voor opvang in veilige havens in de regio, onder meer omdat dit beheersbaarder is, omdat ook armen geholpen worden die geen smokkelaars kunnen betalen, omdat dit beter is voor de heropbouw van de regio na de oorlog en omdat dit het aanzuigeffect toch minstens niet groter maakt. Maar hier had dus niemand oren naar. Er kunnen dus niet genoeg vluchtelingen hierheen komen en wie daar een andere mening over heeft is een racist.

26 september 2015

OCMW

-Sociale appartementen, Snoezelhof:
Er was vooropgesteld dat de appartementen in gebruik zouden genomen worden vanaf  mei 2015.Tegen deze vooropgestelde datum waren de bouwwerken niet klaar.Dan werd beloofd tegen juli, niet klaar, augustus: weer uitgesteld omdat er bepaalde nutsvoorzieningen nog niet in orde waren: ze zijn nu gelukkig vanaf september verhuurd.
Allemaal goed en wel, maar de toekomstige bewoners moesten wel hun contract van hun huidige woonst opzeggen: dat zou dus wel voor problemen kunnen zorgen. Er werd mij gezegd dat er in dit geval slechts 1 probleem voorkwam en dat daar een oplossing voor gevonden was. Maar je ziet: belofte maakt schuld.
info: afname elektriciteit: bij de Wase Wind
       afname aardgas: Eni

Info nieuwbouw woonzorgcentrum: 
-het einde van de ruwbouw is voorzien tegen eind september 2015.
-normaal gezien zouden de eerste nieuwe kamers in gebruik kunnen genomen worden tegen de verlofperiode van 2016.
-de cafetaria/feestzaal, gaat dan open en het containerdorp, waar nu de balie, wasserij, cafetaria, bureaus animatie, verpleging enz. zijn, wordt dan afgebroken. Daarna wordt er gestart met het ombouwen van de bestaande kamers.
-bij de bouw van het nieuwe gedeelte van het woonzorgcentrum, werden 3 kamers van het bestaande gebouw gedeeltelijk verduisterd: de kamers worden nu gebruikt in noodsituaties en de bewoners die ze betrekken, krijgen daarom 25% korting op de ligdagprijs. Later zal dit probleem opgelost worden bij de verbouwing van de huidige kamers.

Als alles klaar is zullen er 134 woongelegenheden zijn en nog 6 plaatsen voor kortverblijf; daarbuiten zullen er nog eens 15 plaatsen zijn voor dagopvang. Eindelijk wordt daar ook voor gezorgd, want in Stekene is daar wel nood aan.
-voor gans dit project is er een lening aangegaan van 14 miljoen euro bij Belfius. Ik ben benieuwd wat er met de ligdagprijs zal gebeuren, want zoals in het meerjarenplan vooropgesteld is, zou tegen 2018 de ligdagprijs naar 60 euro per dag gaan.( nu is dat nog 45,07 euro per dag voor bejaarden uit Stekene.)Wie zal dat nog kunnen betalen? Er wordt geschat dat vanaf dan 15 % van de bewoners niet de volledige ligdagprijs nog zal kunnen betalen.

En wat denkt u van het volgende: vorig jaar werd de bijdrage voor de zorgverzekering verdubbeld: van 50 euro naar 100 euro. De bedoeling is toch dat dit geld zou besteed worden aan zwaar zorgbehoevende mensen; wat blijkt nu: sommige rusthuizen krijgen minder subsidies en andere worden er mee bedreigd: schandalig niet? Maar waar gaat dat geld dan naartoe: misschien naar asielbeleid,(gratis medische verzorging voor asielzoekers?) terwijl ons eigen ouderen in de steek gelaten worden?

De Vlaamse regering verstrengt de regels voor rusthuizen die hun prijzen willen opslaan. De woonzorgcentra moeten bij de Vlaamse regering aankloppen als ze hun prijzen willen verhogen: de rusthuizen zullen een gegronde aanvraag moeten indienen (wat positief is); de prijzen voor de bewoners die er al lang verblijven zullen slechts stelselmatig mogen verhoogd worden, maar voor nieuwkomers daarentegen zullen er geen limieten zijn. Ik ben eens benieuwd wat dit in Stekene zal geven !!!

Kinderdagverblijf "DOLFIJN"
Het bestaande graspleintje is heraangelegd: en wat denk je? Het is een kunstgraspleintje geworden.
Het natuurlijke gras was te moeilijk te onderhouden.Voor die vrij kleine oppervlakte( 114,80 m²) betaalde het OCMW de mooie som van 5 380,39 euro.Wel een duur graspleintje hé!


22 september 2015

Voorstel Geen Asielopvang in Stekene

Ik heb een voorstel ingediend voor de gemeenteraad van vandaag (22/09/2015) om geen asielzoekers op te vangen in Stekene. Hieronder mijn argumentatie.
 


Waarom dit voorstel
Voor diegenen die in mij de baarlijke duivel zien wil ik er op wijzen dat ik oprecht meeleef met alle mensen die op de vlucht moeten voor geweld. Dit gezegd zijnde… Ik vind dat het lakse beleid méér slachtoffers maakt dan wat het geval zou zijn met een veel strikter beleid. Australië toont aan dat een strikter beleid mensenlevens redt. Het risico om in een bootje te stappen loont niet, en dus begint men er niet aan.
Maar hier in Europa is door het lakse beleid overal in de wereld de indruk ontstaan dat het mogelijk is om zich hier als illegale immigrant te vestigen.  Het risico van de overtocht wordt laag ingeschat in verhouding tot de kans op succes. Mensensmokkelaars gebruiken zelfs moedwillig gammele bootjes met te weinig brandstof zodat men ze niet kan wegsturen. De grensbewaking wordt zo misbruikt als overzet naar Europa.
 
Waarom is het beter om de mensen in veilige havens in de eigen regio op te vangen?
Nu worden alleen diegenen geholpen die smokkelaars kunnen betalen. Daardoor krijgen relatief welgestelden hulp en arme drommels niet. Tegelijk worden de mensensmokkelaars gefinancierd en door hun succes komen er steeds méér bij.
De stroom vluchtelingen trekt natuurlijk ook gelukzoekers aan die zo hopen om gemakkelijker binnen te raken. Hoe makkelijk het is om aan een Syrisch paspoort te geraken is aangetoond door een Nederlands Journalist die een “echt” Syrisch paspoort cadeau deed aan de Nederlandse premier Rutten. Deze gelukzoekers vergroten natuurlijk de massa zodat er méér mensen geholpen moet worden. Bij opvang in de eigen regio kan men zich concentreren op de echte vluchtelingen.
Als er ooit een eind komt aan de oorlog, wie gaat dan de getroffen landen heropbouwen? Er zullen veel werkkrachten nodig zijn. Als de vluchtelingen in de eigen regio opgevangen worden dan kunnen ze gemakkelijker terugkeren en meehelpen aan de heropbouw. Van diegenen die hier zijn zullen velen verkiezen om hier te blijven.
Opvang in de eigen regio is dus beter, effectiever en goedkoper.

Waarom willen wij deze mensen niet hier?
Er zijn er die beweren dat het aantal vluchtelingen beperkt is. Slechts 0,1% van de bevolking. Maar zij komen bovenop de andere vreemdelingen hier al zijn. In de grote steden is nog slechts 40% van de schoolgaande jeugd van autochtone origine. Tegen een drenkeling met het water aan de lippen moet je ook niet zeggen: “het water stijgt maar één mm”.
In de media toont men ingenieurs of bekende voetbaltrainers uit Syrië. Maar helaas, de overgrote meerderheid van de vluchtelingen zijn laag of niet geschoold. Sommigen zelfs ongeletterd. Velen kunnen hier niets komen doen, tenzij om ons niet onaanzienlijk leger werklozen versterken. Na jaren verblijf hier heeft slechts een kwart van de erkende asielzoekers werk. Zou het beter gaan, nu er een pak méér toekomen? 
 
Het VBO en UNIZO zeggen dat zij arbeidsplaatsen te bieden hebben. Allicht. Zij juichen de druk op de lonen toe. Het zullen in de eerste plaats de allerlaagste lonen zijn die onder druk komen. Dat sommige bedrijven geen scrupules hebben heb enkele jaren geleden zelf kunnen vaststellen toen kuispersoneel naar de dop gestuurd werd en vervangen werd door schijnzelfstandigen die voor goed 4 euro per uur kwamen werken. Dat die firma nu veroordeeld is en niet meer bestaat doet niet ter zake: Het vroegere personeel komt nooit meer terug. De zwaarste lasten komen op de zwakste schouders. Waar is de tijd dat de communisten tegen immigratie waren omdat dat de loonvorming onder druk zette.

Villawijken en betere buurten zullen ze allicht weinig merken van de toestroom. In de achtergestelde buurten des te meer.
Natuurlijk zullen velen zullen een sociale woning toegewezen krijgen, we kunnen ze toch niet in een kartonnen doos op straat zetten? De wachtlijsten voor sociale woningen zullen dus langer worden. De komende jaren zullen naar schatting twee steden als Leuven bijkomen. Ook dat zal een effect hebben op woningprijzen en huurprijzen. Ook hier zullen de sociaal zwakkeren de zwaarste lasten dragen.
De overgrote meerderheid van de vluchtelingen hebben een cultuur die de verlichting niet heeft gekend. Velen staan negatief tegenover verworvenheden die in onze maatschappij normaal zijn.
Aan de vrouwen zeg ik: Wij willen dat mannen en vrouwen gelijkwaardig zijn. Zo kan Venus de scherpste kantjes van Mars afvijlen en kan Mars de al te softe kant van Venus versterken. Vrouwen moeten in korte rok kunnen rondlopen als zij dat willen, zonder bedreigd of uitgescholden te worden. Aan Holebi’s, transgenders en nog anders geaarden zeg ik: U moet kunnen zijn wie u bent zonder dat iemand zich ermee moet bemoeien. U moet hand in hand op straat kunnen komen zonder te worden bedreigd.
Wij willen niet gekoloniseerd worden door volkeren die hun vrouwen en dochters als minderwaardig beschouwen of zelfs als pratend vee.
Wij willen niet gekoloniseerd worden door volkeren die anders geaarden, andersdenkenden of andersgelovigen fysiek bedreigen.
Waarom denken wij dat verzet helpt?
Zoals Kroatië door het hek van Hongarije gedwongen wordt om ook zijn grenzen te sluiten, zo willen wij de hogere overheid dwingen tot een ander beleid. Zolang de gemeenten de problemen van de hogere overheid oplossen zal die hogere overheid kiezen voor de gemakkelijke weg: Gewoon doorsturen. Door onze druk op de federale beleid worden zij gedwongen om op hun beurt druk uit te oefenen op het Europese beleid.
Ik vat samen:
  • De opvang in de eigen regio is effectiever en voordeliger.
  • De opvang in de eigen regio helpt ook de sociaal zwakkeren, zowel hier als ginder.
  • De opvang in de eigen regio is wenselijk omdat zij dan gemakkelijke kunnen terugkeren om hun land herop te bouwen.
  • De opvang in de eigen regio is veiliger voor de betrokkenen.
  • Bij opvang in de eigen regio kan ieder zijn cultuur beleven zoals hij wil.
  • De opvang in de eigen regio stopt de financiering van mensensmokkelaars.
  • Een harder beleid werkt ontradend en redt levens.
  • Druk op de hogere overheid werkt.

Voor het overige ben ik van mening dat dat de xxxxxxxx (1) van IS bestreden moeten worden met alle nodige en noodzakelijke middelen om hun barbarij zo snel mogelijk te stoppen. 


(1) Gemeenteraadslid Leo De Clerck (CD&V) vind dat het gebruik van scheldnamen een inbreuk op de openbare orde. Ik laat het dus maar weg, al vraag ik mij af hoe hij die gasten noemt die miljoenen mensen op de vlucht jagen met hun wreedheden.

05 september 2015

Kunstgras voor serviceflats

Enige jaren geleden werd het gras van het OCMW vervangen door kunstgras. Dat was een "duurzame" oplossing voor de engerlingen die het gazon vernielden. Nu, zo heel duurzaam bleek dit nu toch niet, vermits het kunstgras inmiddels plaats moest maken voor de uitbreiding van het rustoord. Het kunstgras zal nu gebruikt worden voor de voortuintjes van de serviceflats achter het rustoord. Ook voor kinderopvang Dolfijn komt er kunstgras, maar een ander soort dat beter geschikt is voor kindjes.