31 december 2006

OM ER EVENTJES BIJ TE SLIKKEN !!!!

Hallucinant.... Ga zitten alvorens u dit leest !!!!!!!!

In een vraaggesprek met Jo Vandeurzen van de CD&V beschrijft Luc Van der Kelen in HLN wat het nieuwe "verstrenging" (!!!!!!) van de snel- Belgwet zoal betekent. Het is werkelijk verbijsterend om te lezen wat er achter de rug van degewone Vlaming door dit linkse parlement allemaal wordt uitgevreten.Wat denkt u van deze:Alle meerderjarige kinderen van een vreemdeling die Belg werd en in België woont krijgen automatisch het recht op de Belgische nationaliteit, zonder dat ze nog naar België moeten komen Ze zullen alles kunnen regelen vanuit hun eigen land. Ze hoeven verder geen enkele band met België tehebben! ... Het volstaat dat ze een ouder hebben die naar België emigreert en zich laat naturaliseren. Daarna volgt de hele clan in het buitenland: meerderjarige kinderen, hun kinderen enzovoort. Na een tijd heb je in alle landen hele kolonies Belgen."De hele wereld Belg" lijkt wel een devies van de regering, dwars tegen alle Vlaamse partijen in !! Met Nieuwjaar een kaartje sturen volstaat om de "band" aan te tonen tussen de Belg en de kandidaat- Belgen!!! Indien er twijfel bestaat over die band, die trouwens de enige voorwaarde is (!) om Belg te kunnen worden, MOET HET PARKET NAAR HET LAND VAN DE KANDIDAAT-BELG GAAN OM GINDER DE ZAAK TE GAAN ONDERZOEKEN!!!!! Onze parketten hebben in België toch weinig of niets te doen. Je moet hier dus nooit geweest zijn, maar je kan wel stemmen en alle rechtenvan een Belg hebben. Een betere en snellere methode om de islam te verspreiden werd nog nergens ter wereld uitgevonden, en het zal van België in de kortste keren een islamstaat maken. Een volgens Vandeurzen veel toegepaste "truc" in België is de volgende: zwangere vrouwen komen als toerist naar België en bevallen hier.Ze geven het kind niet aan bij hun ambassade. Volgens de Belgische wetgeving is dat kind dan statenloos, en heeft het dus recht op de Belgische nationaliteit. Op basis daarvan eist de moeder een verblijfsvergunning, waarmee ze naarhet OCMW stapt voor een leefloon. Tenslotte kan ze dan, als ze lang genoeg in het land is,zelf de nationaliteit aanvragen.Vandeurzen besluit: "Laurette Onckelinx heeft de aanpassing van de snel-Belgwet weggemoffeld in een verzamelwet met diverse bepalingen.Zo moet er niet apart over gestemd worden. Haar partij heeft het ernamelijk moeilijk mee."Wanneer zullen de ogen van de ongeïnteresseerde, zelfgenoegzame, volgevretenen ongelooflijk domme Vlamingen eindelijk opengaan? Zich laten hersenspoelen door de linkse VRT en de gesubsidieerde media is uiteraard gemakkelijker dan zelf een kritisch oordeel te vormen over deze (zeker voor onze komende generaties) totaal rampzalige maatregelen!!!!!!!!!!! Schol, en geef er ons allemaal nog eentje en ja ... Zalig kerstfeest gewenst zolang dit nog kan. In Engeland worden in vele bedrijven en door openbare besturende kersttradities afgevoerd omwille van ...... de moslims niet op hun teentjes te trappen.Tip als kerstgeschenk : een bourka voor uw echtgenote, zoniet minstens eenreeks sluiers.

Aloys Van Goethem

29 december 2006

Paarse, Politiek correcte GeBe

Op 2 januari vind op het gemeentehuis de installatie plaats van de nieuwe gemeenteraad. Tevens wordt de nieuwe OCMW raad verkozen. Wat blijkt ? De Gemeentebelangen dragen GPS-Groene Annie Baert voor om als OCMW raadslid te zetelen.

Het Vlaams Belang had een kans op een tweede mandaat in de OCMW raad. Die kans is nu door Gemeentebelangen de nek omgewrongen doordat de Gemeentebelangen de GPS-Groene! Annie Baert voordraagt.

GPS heeft op basis van de laatste verkiezingen normaal gezien geen schijn van kans op een OCMW mandaat. Dank zij de Gemeentebelangen zal GPS dus toch in de OCMW raad zetelen.

Ziedaar het democratisch gehalte en de politieke correctheid van de Gemeentebelangen.

22 december 2006

Geen geld voor veiligheid

De personeelskosten voor Stekene blijven stijgen. Zo blijkt uit de begroting 2007. Gemiddeld stijgen de gemeentelijke personeelskosten 4,9%. In Stekene is dat 8,2%. Voor Politiepersoneel zit er echter geen stijging in.

Of dat dan nodig is ?

De gemiddelde misdaadgraad voor plattelandsgemeenten is 3,9 misdaden per 1000 inwoners. Voor Moerbeke is dit 3,8. Voor Stekene: 6,4.

In Vlaanderen bedraagt het gemiddelde aantal politiepersoneel, administratie inbegrepen 1 per 365 inwoners. In Stekene is dat 1 per 529 inwoners.

Ons gemeenteraadslid, Ivo De Cock heeft dit meer dan eens aangeklaagd.

't Is maar dat U weet waar uw verhoogde belastingen niet naartoe gaan.

19 december 2006

Belastingen

Vandaag, 19 december 2006, de laatste gemeenteraad van deze legislatuur werden de gemeentebelastingen verhoogd. En nog niet zo'n beetje. Het gaat een gemiddeld gezin bijkomend zo'n 250 Euro (10.000 fr) per jaar kosten.

Voor ingewijden lang niet onverwacht. Maar voor de gemeenteraadsverkiezingen werd er natuurlijk zedig over gezwegen. Als er al geen stabiele belastingen beloofd werden...

Men zal natuurlijk verwijzen naar externe oorzaken. De echte oorzaak is natuurlijk het wanbeleid van de laatste jaren. Er is door ons gemeenteraadslid reeds herhaald op gewezen.

Van 1993 tot 2007 betekent dit een belastingverhoging van 151% of gemiddeld 10,8 % per jaar. Het Vlaams gemiddelde bedraagt 6,4 %.

Ons gemeenteraadslid, Ivo De Cock, heeft het op zijn blog dan ook over Zakkenrollers.


http://netto.tijd.be/geld_en_gezin/belastingen/Opcentiemen_stijgen_in_4_10_gemeenten.7911963-1624.art

09 oktober 2006

Resultaat Verkiezingen Gemeenteraad 2006

Wij behalen 16,19 % van de stemmen (+ 1,73 %) en 4 zetels (+1).

De resultaten van de Gemeenteraadsverkiezingen vindt u op www.vlaanderenkiest.be

Onze vier verkozen kandidaten vindt u op onze verkiezingswebsite.

10 september 2006

Verkiezingen 2006

Bezoek onze verkiezingswebsite:

Alle middelen ?

30 augustus 2006

De gemeente en de gemeenteraad

Interessante weetjes in verband met de gemeenteraad vindt u steeds op de de blog van ons raadslid Ivo De Cock : http://ivodecock.blogspot.com

29 augustus 2006

Voorstelling lijst gemeenteraadsverkiezingen

Op zondag 27 augustus werd de lijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen voorgesteld.

De lijst vindt u hier.

Foto's van de receptie vindt u hier :


Diavoorstelling


Overzicht :

26 augustus 2006

Realisaties van de VLD

Een van de belangrijkste realisaties van de plaatselijke VLD is het ruimtelijk structuurplan. Aldus de Burgerkrant van de VLD. Of dat plan een zegen is durven wij te betwijfelen. Want onder het motto “Vlaanderen open en stedelijk”, beoogt het Structuurplan de ontruiming van het platteland. Het (ver)bouwverbod voor de zonevreemde woningen en bedrijven moest leiden tot de definitieve uitdoving van de legaal gebouwde zonevreemde constructies. Planologen en politici getuigen daarmee van een wereldvreemde minachting voor de rechten en noden van de landelijke bevolking.

Onder druk van massaal volksprotest heeft de huidige regering het uitdovingsbeleid afgezwakt. Maar ook na een tiental decreetwijzigingen blijven discriminerende beperkingen gelden, vooral in de “kwetsbare gebieden”. Het decreet Ruimtelijke ordening is intussen uitgegroeid tot een ondoorzichtig juridisch kluwen, met willekeur en rechtsonzekerheid als handelsmerk. De onvervreemdbare woon-en eigendomsrechten worden onderworpen aan de willekeur van de overheid.

Nieuwe gebiedsafbakeningen van natuurgebieden allerhande scheppen nieuwe beperkingen en onzekerheid voor de landelijke bevolking. Aldus de commentaar van de werkgroep “Recht op Landelijk Wonen”.

Het Structuurplan moet niet onderdoen en kan model staan voor de voormalige Sovjet-Unie. Op uitgerekend dit wangedrocht probeert de VLD te scoren bij de verkiezingen. Als uw eigendom u lief is, stem dan in geen geval voor de VLD.

Want niet te vergeten, het waren altijd VLD ministers die tekenden voor deze ruimtelijke (wan)ordening.

Bos en groen

De Vlaamse overheid is een waar offensief begonnen tegen particuliere eigenaars van bossen en recreatieterreinen en tegen de gebruikers ervan. De verboden, kapvergunningen en regelgevingen stapelen zich op, zodanig dat het particulier gebruik van de ruimte onaantrekkelijk en op den duur misschien zelfs onmogelijk wordt. Om dat te bewijzen vertellen wij u hier een waar gebeurt verhaal dat zich afgespeeld heeft in Stekene. De naam is willekeurig gekozen want de man in kwestie vreest voor de gevolgen als zijn ware naam gekend zou worden.

Robrecht heeft een hart voor de natuur en heeft in zijn leven veel bomen geplant. Zijn liefde voor de natuur werd zowaar opgemerkt door de overheid, en hij werd door die aanplant van bomen gefeliciteerd. Robrecht voelde zich de koning te rijk in zijn “paradijs” tot hij door diezelfde overheid onteigend en verdreven werd uit zijn eigen schepping.

Zowat het omgekeerde uit de wereld van Adam en Eva.

Maar onze held wist van geen ophouden, hij had zich voorgenomen een poel aan te leggen, want ook voor onze kruipende vrienden had Robrecht een groot hart. Toen hij zijn voornemen bekend maakte bij de overheid werd hij overrompeld, niet door medewerkers, maar door een administratieve regelzucht en daar bijhorende papierwinkel dat hij zijn voornemen opgeborgen heeft, het werd de man te veel van het slechte.

Wij vertellen dit verhaal om te laten zien dat de overheid helemaal niet begaan is met het milieu. De grote meerderheid van de milieuambtenaren hebben alleen oog voor hun eigen broodwinning, hoe meer papier hoe belangrijker en onmisbaarder zij zichzelf vinden. Robrecht kon ondervinden dat de overheid helemaal niet uw vriend is, maar integendeel uw vijand.

Dat uitgerekend de plaatselijke VLD bij monde van Backaert een leidinggevende rol wil spelen bij het vastleggen van het ruimtegebruik in Stekene doet vragen rijzen. Wij dachten altijd dat de VLD stond voor het privé initiatief, maar wij hebben ons blijkbaar vergist. De VLD is verworden tot een partij van carrière makers die wel iets horen kleppen maar de klepel niet weten hangen.

23 augustus 2006

Veilige schoolomgeving

Uit de Burgerkrant kunnen wij verder vernemen dat er flink gewerkt werd aan een veiligere schoolomgeving. Dat is juist, hoewel de omgeving van de schoolomgeving Hellestraat en Koewacht vergeten werden. Ook de veiligheid binnen de schoolpoort werd vergeten, zie hiervoor een van onze vorige artikels "Messentrekkers". Rond dit verhaal heerst een oorverdovende stilte.

Lakse asielwet

Ook met de waarheid over de asielprocedure wordt een loopje genomen in "De Fabeljeskrant" van de VLD. Dat konden wij lezen in de webside van het Vlaams Belang van 2 augustus 2006?De nieuwe asielwet van Patrick Dewael (VLD) houdt nauwelijks een verstrenging van het recht op gezinshereniging in, iets wat de minister van Binnenlandse Zaken nochtans stoer had aangekondigd. In Gazet van Antwerpen stelt ook journalist John De Wit dat de nieuwe asielwet grotendeels symbolisch is. Er zijn maandelijks zo'n 2.411 aanvragen voor gezinshereniging. De wet op de gezinshereniging "Eén van de belangrijkste immigratiemechanismen en tegelijkertijd een grote rem op de integratie" werd door de paarse regering weliswaar op een paar punten verstrengd. Beide partners moeten voortaan 21 in plaats van 18 jaar zijn en er is onder meer een controletermijn van drie jaar ingebouwd. Maar verder wordt gezinshereniging vooral makkelijker. Zo geldt de regeling niet langer voor gehuwden, maar ook voor wettelijk geregistreerde partners. Daarnaast krijgen ook de ouders van een minderjarige vreemdeling die als vluchteling wordt herkend, het recht om naar dit land te komen. Tot nu toe was dat nog niet het geval. Tot slot haalt De Wit het voorbeeld aan van een vluchteling die via de gezinshereniging 27 mensen overbracht. "In de toekomst zullen die 27 mensen ook zelf elk 27 mensen kunnen overbrengen via de gezinshereniging. Nu kan dat nog niet. "De nieuwe wet geldt trouwens niet voor werknemers uit landen met wie de gezinshereniging is geregeld via een bilateraal verdrag. Daaronder vallen onder meer Marokko en Turkije. Gazet van Antwerpen: "In ieder geval zal de fameuze België-route, waarbij Nederlandse Marokkanen naar België afzakken om hier aan gezinshereniging te doen en daarna naar Nederland terug te keren, door deze wet niet verminderen. Want voor Marokkanen blijft onze wet even soepel als voorheen en zelfs voor de groepen waarop de nieuwe gezinshereniging wél van toepassing is, is de Belgische wet nog veel soepeler dan de Nederlandse (of de Franse)". Hoeft het ten slotte gezegd dat de regering van Guy Verhofstadt aan de gezinshereniging geen enkele verplichting tot integratie of taalkennis koppelt??

17 augustus 2006

De Fabeltjeskrant

Er is een nieuwe fabeljeskrant verschenen in Stekene nu onder de titel van “De Burgerkrant" van Stekene. In deze uitgave kunnen wij lezen dat de belastingen in Stekene stabiel bleven dank zij de VLD. Om alle misverstanden te vermijden en te voorkomen van in een welles nietes te vervallen citeren wij de cijfers zoals bekendgemaakt door de gemeente zelf.

Sinds 1994 stegen de uitgaven in Stekene van 7.847.452 euro (316.565.418 fr) naar 12.431.799 euro (501.479.335 fr). Dat is een gemiddelde stijging van 5,8% per jaar waar het gemiddelde in Vlaanderen slechts 4% bedraagt.

De belastingbetaler kan ervan meespreken. Die betaalde in 1994 3.481.025 euro (140.424.211 fr) belastingen en in 2004 6.833.263 euro (275.653.146 fr). Dat is een stijging van bijna 100% of 10% per jaar waar het gemiddelde in Vlaanderen slechts 4% bedraagt.

Als wij hier de stijging van de index als graadmeter nemen, zoals vroeger de woordvoerder van de Gemeentebelangen, Cornu, dat deed, kunnen wij alleen vaststellen dat Stekene ver boven zijn stand leeft.

Ook de schulden van de gemeente stegen fors, van 13.381.408 euro (539.804.673 fr) in 1999 naar 20.704.072 euro (835.200.194 fr) in 2006. De laatste cijfers volgens de begroting 2006. Dat is een stijging van 55% op 7 jaar of 7,8% per jaar.

Backaert mag dan al dromen van een blauwe hemel, de toekomst ziet er op belastingsvlak alles behalve rooskleurig uit. Want in het Financieel Meerjarig Beleidsplan van de gemeente kunnen wij lezen dat vanaf 2007 de belastingen omhoog zullen gaan voor de personenbelasting van 7% naar 8% in 2007 en vanaf 2008 naar 8,5%.

De onroerende voorheffing van 1350 nu naar 1400 in 2007, om vanaf 2008 te stijgen naar 1500 opcentiemen.

Wij herhalen dat de cijfers niet van ons komen , maar van de gemeente!

02 augustus 2006

De Stropers

De milieuraad van 27 juli handelde onder andere over "De Stropers". Als het over dit natuurontwikkelingsgebied gaat, gaat het er niet altijd even koeltjes aan toe. Meer hier.

20 juli 2006

Belgen zijn er niet

Zoals ieder jaar krijgen alle gemeenteraadsleden een uitnodiging in de bus om het “Te Deum” bij te wonen op de nationale feestdag. Dit jaar is dat niet anders, met dit verschil dat wij uitgenodigd worden op een kleine receptie aangeboden op het gemeentehuis van Stekene. Dat kleine is voor ons al meer dan genoeg. Want leert de dichter René de Clercq ons niet:

“Daar is een Belgische koning-
veel Belgische vertoning-
een Belgische vlag-
een Belgisch lied-
maar Belgen,
neen Belgen zijn er niet”

Britse filosoof Roger Scruton

Op 23 juni 2006 sprak de Britse filosoof Roger Scruton voor de Vlaams Belang Studiedienst over 'Our Moral Crisis and How to Overcome it.' De nederlandse vertaling kunt u vinden op de webstek van Gerolf Annemans, hier.

15 juli 2006

Magisch realisme

In het reklameblad Passe-Partout van 12 juli 2006 staat een advertentie van de politiezone Sint-Gillis-Waas-Stekene. De politie wenst over te gaan tot de aanwerving van een verkeersconsulent (m/v) en een gespecialiseerd consulent (financiën, logistiek, personeel) (m/v). Tot daar alles dik in orde met de politiek correcte bollenwinkel. Maar liefhebbers moeten wel solliciteren voor 15/03/2006. Hoe dat in zijn werk gaat weten wij niet: solliciteren voor 15/03/2006 op een advertentie van 12 juli 2006. Een ding is zeker: kandidaten voor de gevraagde job zullen over bovennatuurlijke gaven moeten beschikken. Hubert Lampo, de vader van het magisch realisme in Vlaanderen mag dan al dood zijn, zijn magisch realisme is in Stekene springlevend.

14 juli 2006

11 Juli viering

Ver van het officiële geleuter hebben wij gisteren met onze afdeling een eigen radicale 11 juliviering op poten gezet. De weergoden waren ons gunstig gezind en de sfeer was buitengewoon goed. Dat laatste zeker als u weet dat er op onze 11 juliviering meer volk was dan op de officiële viering ingericht door de gemeente. Er werden bloemen gelegd op de graven van Dr. Geert De Rijcker en Fons Dhollander waarbij een korte redevoering werd gegeven door de voorzitter van Dr.Geert De Rijcker Kring, Ivo de Cock. Daarna zakten wij af naar een spijshuis. Feestredenaar van dienst was Vlaams volksvertegenwoordiger Frans Wymeersch. Daarna werden de drie nationale hymnen gezongen onder begeleiding van Koen met zijn harmonica om vervolgens vergast te worden op een deugddoende maaltijd.
Een 11 juliviering die er mocht zijn en vatbaar voor herhaling.

Uitgebreid verslag met foto's hier.

06 juli 2006

11 Juli viering

Het Vlaams Belang Stekene viert in samenwerking met de Geert De Rijcker kring de Vlaamse Feestdag op maandag 10 juli om 11 uur.

Op het programma: een bloemenhulde aan het graf van Dr. Geert De Rijcker en van Fons Dhollander. Daarna is er een feestmaaltijd met feestrede door Frans Wymeersch, Vlaams volksvertegenwoordiger.

Deelname aan de feestmaaltijd kan door € 12,- over te maken op de rekening van de Dr. De Rijcker Kring : 737-0175638-14
Inlichtingen bij Ivo De Cock op tel 03 / 779 78 68

01 juli 2006

Messentrekkers

Tijdens de zeeklassen ingericht door het gemeentelijk onderwijs schijnt er een en ander misgelopen te zijn. Twee jongens die deelnamen aan deze zeeklassen hebben andere jongens bedreigd met een mes. Tot zover de feiten. Verantwoordelijk voor het gemeentelijk onderwijs is in de eerste plaats het gemeentebestuur. Eerste reactie van het gemeentebestuur: deze onverkwikkelijke zaak in de doofpot steken. Dat zal natuurlijk niet lukken, gevolg: allerlei gissingen en verhalen die de ronde doen over het gebeuren. Lichtzinnig oordeel is uit den boze, wij wachten het onderzoek af en de vragen die wij schriftelijk gesteld hebben aan het college van burgemeester en schepenen (zie verder brief).
Maar toch even dit, waar het Vlaams Belang altijd de lakse houding van het gemeentebestuur ten aanzien van de misdaad op de korrel nam werden wij stelselmatig uitgelachen en tegen gesproken door het gemeentebestuur.
De resultaten zijn er naar, het misdaadcijfer voor Stekene is bijna het dubbele van andere plattelandsgemeenten.
Vroegen wij om meer interventie mogelijkheden voor de politie, was het antwoord: wij zijn tegen een politiestaat.
Pas nadat twee politie mensen gemolesteerd werden kwam er een tweede interventiewagen.
Vroegen wij om meer toezicht, was het antwoord: wij kunnen geen politieagent plaatsen achter iedere boom.
Vroegen wij om camerabewaking, was het antwoord: wij zijn tegen de schending van de privacy.
Vroegen wij een lik op stuk beleid, kregen wij als antwoord: een goed sociaal beleid is beter dan repressief optreden.
Kortom voor politie en dringende zaken was er nooit geld, voor brood en spelen des te meer. Het gemeentebestuur moet zich in de onverkwikkelijke zaak van de zeeklassen niet beklagen: men oogst wat men gezaaid heeft.

28 juni 2006

Alarmerende cijfers

Volgens de Vlaamse overheid is er nood aan één rusthuisbed per 81 inwoners. Voor Stekene betekent dat 208 bedden. Aangezien Stekene beschikt over 100 rusthuisbedden betekent dat een tekort van 108 plaatsen voor bejaarden.
Vandaar kijken wij aan tegen een wachtlijst van een 400 tal bejaarden voor een plaats in het rusthuis.

Als wij de lokale statistieken bekijken van Dexia groeit het aantal bejaarden van boven de 75 jaar binnen 10 jaar met 100 procent. Dat getekend dat er over 10 jaar 416 rusthuisbedden nodig zijn. Er moeten dus, als wij de vergrijzing voor willen zijn, 316 bedden bijkomen.

Besturen is vooruitzien, maar daar heeft ons gemeentebestuur geen kaas van gegeten, in plaats van te voorzien in plaatsingsmogelijkheden voor onze bejaarden gaan zij zorgen voor brood en spelen met de bouw van een Cultureel Centrum dat de financiële mogelijkheden van Stekene ver overtreffen.

Misdaadcijfers

Nu wij toch aan het cijferen zijn: de misdaadgraad in Stekene bedraagt 6,2. Het gemiddelde voor het Vlaamse gewest bedraagt 6,7. Wij zitten onder het gemiddelde, is dat reden tot juichen? Helemaal niet, want wij moeten geen appelen met citroenen vergelijken. Het gemiddelde misdaadcijfer voor het platteland bedraagt 3,9. In Moerbeke bijvoorbeeld, ook een plattelandsgemeente zoals Stekene, bedraagt het misdaadcijfer 3,8. Dat is bijna de helft van Stekene. Vroeger werd Stekene gepromoot als ideaal woonoord? Maar dat is lang geleden, wij hebben er intussen grijs haar van gekregen.

27 juni 2006

Vlaams Nationalisme

In het christelijk opinieweekbladblad Tertio verscheen een lezenswaardige brief als reactie op een negatief artikel over het Vlaams nationalisme van Mark Van de Voorde, raadgever van Vlaams minister-president Yves Leterme.
“Wij zouden ons niet eens een volk kunnen noemen omdat we een smeltkroes zijn. Is heel Europa dat dan niet”? Vraagt de briefschrijfster zich af, en zij gaat verder. “En toch zijn de laatste tijd veel kleine volkeren staten geworden. De Vlamingen wordt geen staat gegund, ook niet door de kerkelijke gezagsdragers. Wij voelen ons zo graag slachtoffer. Maar zijn wij dat dan niet? Gedurende het 175-jarig bestaan van België waren wij tweederangs burgers, en nog altijd laten wij ons als meerderheid regeren door een minderheid.
De voorbije weken nam de kerk het op voor de zwakken. Maar waneer het over de eigen mensen ging, stond ze altijd aan de kant van de machthebbers. Wat het “onverwerkt verleden” betreft: wanneer we de verdraagzaamheid en de verzoening willen bevorderen, moeten we ook begrip opbrengen voor de standpunten van hen met wie we het niet eens zijn of waren, en moet ook wie tot de overwinnaars behoord, oog hebben voor de eigen fouten.
Het zou goed zijn mocht de kerk zich verontschuldigen voor haar vergissingen: voor de vele kleine mensen die zich afgewezen voelen, alsook voor hen die toch trouw zijn gebleven.”
Getekend: Mia Claes
Wij hoeven daar niets aan toe te voegen alleen het beroemde vers van die andere grote dame: het is goed in eigen hart te kijken….en dat geld dus ook voor de kerk.

26 juni 2006

Bergfietsenweg

Onze nieuwe burgemeester en de Gemeentebelangen mogen wel de naam hebben van Vlaams gezind te zijn, in de praktijk is daar niets van te merken. Zo werd op zondag 25 juni het mountenbikeparcours Stekene geopend. Dat ging gepaard met het nodige vlagvertoon, alleen was er geen leeuwen vlag te bespeuren in de weide omgeving van de sporthal. De gouverneur was uitgenodigd en aanwezig om zijn bijdrage te leveren aan de feestelijkheden. Van deze gelegenheid maakte ik gebruik om de gouverneur te vragen wat hij vond van het feit dat er geen enkele leeuwenvlag te zien was, terwijl er niet minder dan drie Belgische vlaggen uitingen.
Zijn antwoord was kort en ondubbelzinnig dat zoiets niet kon en hij zou de burgemeester daarop aanspreken.
Het is niet de eerste keer dat wij vaststellen dat er leeuwenvlaggen ontbreken bij openbare evenementen.
Vroeger werden die gestolen door tegenstanders van de Gemeentebelangen. Nu zij aan de macht zijn vertikken zij het te bevlaggen met leeuwenvlaggen. De appel is wel ver van de boom gevallen. Wij vragen ons trouwens af waarom men het half Engelse en half Franse woord mountenbikeparcours of route gebruikt. Is het niet veel eenvoudiger bergfietsenweg te gebruiken?

Wat zegt de wet in verband met bevlagging?
Sedert 7 september 1997 is de overheid verplicht de vlag van de Vlaamse Gemeenschap (leeuwenvlag) te hijsen telkens de Belgische of Europese vlag wordt gehesen, ook al betreft het geen officiële gebeurtenis.

22 juni 2006

Nieuwe Stekense Mare

Een nieuwe editie van de Stekense Mare zal binnenkort op papier verschijnen. Elektronisch is hij hier al beschikbaar.

21 juni 2006

Punt org

Vanaf vandaag ons officieel adres op het web :
www.vlaamsbelangstekene.org

13 juni 2006

Stekense bureaucratie

Het is niet de eerste keer dat ons gemeenteraadslid Ivo De Cock via zijn blog de Stekense bureaucratie op de korrel neemt. Dit keer vergelijkt hij de stekense bureaucratie met met het Rusland van Putin.
Tussen 1993 en 2003 zijn de administratieve ambtenaren verdubbeld. Allicht om de computers efficienter te laten werken. Bij de Politie kwam er geen personeel bij. Allicht omdat er in Stekene geen veiligheidsprobleem is.

06 juni 2006

VBJ avond met Francis Van den Eynde

Op vrijdagavond 24 Juni organiseert VBJ Stekene een gespreksavond met als thema "Wat is Vlaams Nationalisme".

Gastspreker is Francis Van den Eynde.

Plaats :
OC D'Oude school
Molenstraat 4
Kemzeke

Dat is naast de Kerk van Kemzeke.

Info bij Rudi De Boever, Tel 0485/50.32.01
Of via e-post

30 mei 2006

Stropersbos

Goed nieuws als men de gazetten mag geloven. De groene long, beter gekend als Stropersbos, gaat uitbreiden. Nu hebben wij niets tegen het project op zich, maar wij vinden dat de gazetten aan volksverlakkerij doen.
De zaken voorstellen dat alleen bossen voor zuurstof zorgen is een pertinente leugen.
Suikerbieten produceren 4,5 maal meer zuurstof dan bossen, aardappelen 3,5 maal meer, wintergranen 2,5 maal meer en weiland 50% meer.
Ook met het kostenplaatje wordt naar onze mening een loopje genomen. 1,3 miljoen voor 478 ha dat is 2.720 euro per ha. Hoe kan men dat rijmen met de kostprijs natuurgebieden als compensatie voor het Deurganckdok dat tussen de 100 en de 250 miljoen euro gaat kosten voor 318 ha. Dat is tussen de 314.000 en de 786.000 euro per ha. Nu mag de lezer concluderen dat dit een ver van mijn bed show is. Die mening zou wel eens snel kunnen veranderen want ook de gemeente Stekene is nauw betrokken bij het project. Uit ondervinding weten wij wat dat betekent: weinig betrokkenheid maar veel betalen.

29 mei 2006

Pensioenen

Een paar maanden geleden werd een Belg van Turkse afkomst aangehouden.
Omdat hij in zijn broodjeszaak in Hasselt een 70-tal Turkse immigranten fictief had tewerkgesteld voor één dag. Een Belgisch wet stelt dat immigranten die in het kader van gezinsvereniging naar ons land komen, rechthebbende worden op de Belgische sociale uitkeringen voor werkloosheid en ziekte indien zij aan twee voorwaarden voldoen: ze moeten gewerkt hebben in hun land van herkomst en ze moeten in ons land een baan hebben gehad gedurende minimum….één dag.
De Turk maakte deel uit van een bende waarvan de spil werd gevormd door topfiguren van MultiColores, een pro-immigratie vzw van het ABVV. De bende liet zich door de Turkse immigranten 1.000 euro betalen in ruil voor één dag tewerkstelling. Voor de migranten was dit een gemakkelijke investering, want dankzij die éne dag konden ze vervolgens de werkloosheid en de ziekenkas plunderen (bron: www.brusselsjournal.com).
Wij kennen mensen die het met heel wat minder moeten stellen, neem bijvoorbeeld de pensioenen van zelfstandigen. Een zelfstandige die gewerkt heeft van zijn 14 jaar tot zijn 60 jaar krijgt een aalmoes van 600 euro per maand, hij heeft daarvoor 46 jaar gewerkt. Voor de rest zijn alle Belgen gelijk voor de wet, maar de een is gelijker dan de andere, vooral als men van vreemde origine is.

Normen en waarden

In 2003 ging het gemeentebestuur ons rioleringsnet verkopen aan de Amerikanen. Hoe is dat mogelijk zal u zich afvragen?
Het Cross-border-lease zoals dat genoemd werd zit als volgt in elkaar: de gemeente verkoopt zijn riolering aan een Amerikaanse investeerder, nadien huurt de gemeente van deze investeerder het rioleringsnet terug. De winst wordt gemaakt via fiscale kunstgrepen waarvan de Amerikaanse belastingbetaler het slachtoffer wordt.
De truc bestaat er dus in dat de ene staat de andere oplicht. In de private sector zou er onmiddellijk sprake zijn van belastingontduiking.
Voor dit spel wilde het gemeentebestuur zich maar al te graag lenen, er viel niet minder dan 2 miljoen euro binnen te rijven.
Maar het is anders afgelopen, de gemeente vangt bod, en de 80 miljoen oude franken, die al verdeeld en besteed waren gaan aan hun neus voorbij. De transactie, of zullen wij dat oplichterij noemen, gaat niet door, de Amerikanen hebben hun poot teruggetrokken.
Als het over normen en waarden gaat moet de overheid het goede voorbeeld geven zegt Jan Terlouw in het NRC van 14 december 2002.
De mens onderscheidt zich van het dier doordat hij, in termen van het oude paradijsverhaal, heeft gegeten van de boom van goed en kwaad.
Moraal gaat over normen en waarden. De essentie van opvoeding is dat ouders proberen hun normen en waarden, hun beschaving over te dragen aan hun kinderen…Zij doen dat door het goede voorbeeld te geven. Als ouders liegen, schreeuwen, uithuizig zijn, doet het nageslacht dat ook. Wat de overheid moet doen is dus het goede voorbeeld te geven.
In Stekene doet men dat dus niet.

28 mei 2006

Jaarrekening Stekene 2005

In de jaarrekening van 2005 kunnen wij lezen dat de schuld van de gemeente opgelopen is naar 20.626.601 euro. De schuld van het OCMW, waarvoor de gemeente borg staat, bedraagt 5.358.213 euro. Dat is samen een schuld van meer dan 1 miljard in oude franken.
De personeelskosten stegen van 2 miljoen euro in 2000 naar 4 miljoen euro in 2005. Dat is een stijging van 20% per jaar. Hadden de Gemeentebelangen niet beloofd een personeelsstop in te voeren?
Bij de politie was er wel een personeelsstop tussen de jaren 2000 tot 2005. Waarschijnlijk omdat er te weinig inbraken waren?

26 mei 2006

(Goede) groene voornemens

In mei 2003 werd door de gemeente het licht op groen gezet voor het Pesticiden Reductieplan. Bedoeling van dat plan was de vermindering van onkruidverdelgers door de gemeente. In de plaats daarvan ging de gemeente het onkruid te lijf met branders en stalen borstels. Kemzeke werd uitgekozen om deze zegening van het groene gedachtegoed in praktijk te brengen. Wat wij voorspeld hadden in de raad van mei 2003 is uitgekomen, het onkruid komt niet onder de indruk van de groene aanpak, het onkruid tiert welig en staat op maaihoogte, aldus schepen van openbare werken Frans Windhey in de raad van mei 2006.
Bovendien blijken de inwoners van Kemzeke alles behalve opgetogen over de aanpak van de gemeente en het regent klachten. Bovendien rijzen de kosten de pan uit. In Nederland kwam de gemeente Haarlem aan een kostenplaatje van 1,2 miljoen euro voor gans de gemeente die ongeveer zo groot is als Stekene. Als u weet dat de kostprijs met pesticiden voor Stekene in het verleden niet meer was dan 9.000 euro, is de rekening vlug gemaakt: in Nederland is men reeds lang gestopt met deze “milieuvriendelijke” aanpak. Ook in het naburige Hulst gaat de gemeente er terug op uit met de spuit.
Les voor de gemeente en voor ons, laat u niet op sleeptouw nemen door groene wereldverbeteraars want de weg naar de hel is geplaveid met groene voornemens.

07 mei 2006

Goed gezien

De gemeente heeft een buurtvergadering gehouden in Klein Sinaai. Onderwerp van deze samenscholing was de bespreking over de resultaten van een bevraging over veiligheid en welzijn.
Inzake inbraken kreeg de politiecommissaris onmiddellijk de wind van voren. Vroeger, aldus een wakkere burger aanwezig op deze vergadering, spoorde de politie de dieven op om ze aan te houden en op te sluiten. Nu is dat anders, nu komt de politie aan huis om vast te stellen of de bestolene niets verkeerd gedaan heeft. Is dat het geval wordt de bestolene aangehouden en opgesloten. De wereld op zijn kop dus, maar dat zijn wij ondertussen gewoon geraakt. Niet de misdadiger is schuldig maar de maatschappij, want eigendom is diefstal. Aldus de meest extreme uitleg van de linkse kerk. Tot welke toestanden dat leid hebben wij ondertussen gezien met juweliers die zo vermetel waren hun eigendom gewapenderhand te verdedigen. Dat even terzijde, de politiecommissaris in kwestie verdedigde deze aanpak onder de noemer van preventie. Weten ze op de gemeente niet dat de beste preventie tegen diefstal het opsluiten is van de dieven? De gemeente mag daar eens ernstig over nadenken. Zeker als wij weten uit de bevraging er slechts 40% van de inwoners van Klein Sinaai vertrouwen hebben in de politie.
“There is something rotten in the state” zou Shakespaere zeggen.

Als de vos de passie preekt…

Op dezelfde buurtvergadering in Klein Sinaai waren 71% van de ondervraagden het er mee eens dat het algemeen belang voor het eigenbelang komt.
Schepen Koppen verklaarde zich akkoord met deze stelling. Dat is een hele geruststelling, ware het niet dat in Klein Sinaai een merkwaardig boek het licht zag in de middeleeuwen. Het werd geschreven in de abdij van Boudelo en vertelt de geschiedenis van Reinaart de Vos. Het verhaal waarschuwt ons voor schone schijn en lichtgelovigheid. Want terwijl de Vos de passie preekte deed hij zich tegoed aan de boer zijn ganzen.
Zedenles: als de Vos de passie preekt, boer let op uw ganzen (centen)!

29 april 2006

Parkeerplaats voor vrachtwagens

Op de jongste gemeenteraad was er wat te doen rond het parkeerplaats voor vrachtwagens. Niet alleen de beschikbaarheid van parkeerplaats, ook over de veiligheid valt wel een en ander te zeggen.

27 april 2006

Milieubeleidsplan 2006-2010

Inzake bureaucratische spitsvondigheid kan het milieuplan 2006-2010 gelden als neusje van de zalm. Niet minder dan dertien verschillende instanties hebben hun zeg gedaan in dit wangedrocht. Ons gemeenteraadslid, Ivo de Cock, maakte er brandhout van in de raad van april. Hij vergeleek het plan met een paard dat bereden wordt met dertien ruiters, daarmee komt men niet vooruit, men belandt daar gegarandeerd mee in de gracht. Zo zijn de aanbevelingen van Animal niet mis te verstaan wat bossen betreft. Die kunnen gelijktijdige verschillende functies vervullen, economische, sociale, educatieve, wetenschappelijke, ecologische en milieubeschermende. Daarmee worden bossen zo goed als heilig verklaart. Bovendien moet er een bosbeheersplan opgesteld worden voor alle bossen die de gemeente beheert. Bos wordt hier ruim geïnterpreteerd, drie bomen volstaan daarvoor. Er zullen dus veel bomen geknuffeld moeten worden. Een stille wenk misschien om bomenknuffelaars aan te werven. In ieder geval, de plannenmakers kunnen in hun handen wrijven. Nagenoeg iedere boom moet geïnventariseerd worden en in beeld gebracht. Takken en bladeren zullen geteld worden. Wie een boom durft omhakken zonder vergunning riskeert zwaar gestraft te worden. De rechtbank van Leuven veroordeelde in 2003 iemand tot acht dagen cel en een boete van 130 euro per omgehakte boom. Vergelijk dat maar eens met de moordenaar van Mombaerts, die kwam er van af met 120 uren gemeenschapsdienst. Bij knelpunten en acties kunnen wij lezen dat er acties ondernomen moeten worden om te beletten dat er bomen gekapt worden zonder vergunning. Dat moet gebeuren door de bevolking in te lichten. Hier wordt gesuggereerd de bevolking in te schakelen om mensen die wagen een boompje om te hakken te verklikken. Wij doen aan deze praktijken niet mee, dat laten wij over aan de heer Nagels, die is niet slimmer.

25 april 2006

Geslaagde marktaktie

Afgelopen zaterdag hield het Vlaams Belang Stekene samen met Vlaams Belang Jongeren Stekene een promotieaktie tijdens de wekelijkse markt. Er werd een groot aantal folders, balpennen, stickers en snoepjes uitgedeeld. De actie werd ondersteund door een reklamewagen met 20 m² borden.

Piet Piraat kwam bij ons niet langs. Maar dat hadden wij ook niet beloofd.

13 april 2006

SP.A Scheurlijst in Stekene ?

Zonder leedvermaak en zonder er hier een roddelblad van te willen maken... Maar het schijnt dat de SP.A zijn traditionele achterban liever kwijt dan rijk is. Militanten die meer dan dan 40 jaar voor de partij in de bres stonden kunnen opkrassen.

Bron: ivodecock.blogspot.com

10 april 2006

Gemeentefinanciën

Wordt onze gemeente goed bestuurd ?

De verbouwing van het gemeentehuis kostte 2 miljoen Euro in plaats van de voorziene 1 miljoen. Hoeveel de opleg voor het cultureel centrum zal bedragen is nog niet geweten. Maar dat zou dezelfde weg opgaan.

Ons gemeenteraadslid Ivo De Cock spreekt van een "Heersende ziekte".

09 april 2006

Voorzitter ABS spreekt voor Dr. De Rijcker Kring

Op 6 april sprak dhr. Aloys Van Goethem, voorzitter van het Algemeen Boerensyndicaat Oost Vlaanderen voor de Dr. De Rijcker Kring.

Wij leerden onder andere dat de landbouw zeker niet de enige vervuiler is en dat de overheid zelf zeker geen heilige is.

Ivo De Cock behandelt het onderwerp op zijn blog. U kunt er ook de volledige tekst van de toespraak ophalen.

De website van het ABS vindt u hier.

04 april 2006

Agenda

Vergeet niet: donderdag a.s. "Is er nog toekomst voor het platteland" Om 14.30 u in het oud station.

Ook reeds te noteren : 11 Juli viering op maandag 10 Juli om 11.00 u. Feestmaal met toespraak van Vlaams volksvertegenwoordiger Frans Wymeersch.

Slapjanussen

Naar aanleiding van de affaire rond de Mohammed cartoons legde Ivo De Cock aan de gemeenteraad een motie voor ter verdediging van de vrijheid van meningsuiting en van persvrijheid.

Volgende gemeenteraadsleden hebben de motie niet ondertekend : Van Remoortel Jan, Van Nielandt François, Rollier Herman, Van Gucht Prosper, Smet Prosper, De Hooghe Adolf, Verschueren Jeanot, Backaert Dirk, Van Duyse Kris, Van Campenhout Gunter, Van Daele-Gyselinck Ann, Behiels Lisette, Schelfhout Lieven, Merckx Cyriel, De Blieck André, De Rechter Stanny, Mels Bernard en Merckx Freddy.

Lees meer op ivodecock.blogspot.com

31 maart 2006

Wachtlijst rusthuizen

In Stekene staan er vandaag 395 ouderen op de wachtlijst van het OCMW rusthuis. Met de privé serviceflats erbij zijn dat er meer dan 500.

Er is dus nood aan uitbreiding. Het Stekense gemeentebestuur voorziet 30 "aanleunflats" om de nood te lenigen.

Als men de programmacijfers van de Vlaamse overheid toepast op de Stekense bevolking zijn er in Stekene geen 30 maar 108 rusthuisbedden te kort. Ruim onvoldoende dus. Vandaar dat gemeenteraadslid Ivo De Cock het probleem aankaartte op de gemeenteraad van 27 maart jongsleden. U kunt zijn standpunt lezen op zijn blog : ivodecock.blogspot.com

01 maart 2006

Is er nog een toekomst voor het platteland?

De Dr. De Rijcker kring organiseert een namiddag hierover met als gastspreker Aloys Van Goethem, voorzitter van het Algemeen Boeren Syndicaat, Oost- Vlaanderen.

Deze namiddag vindt plaats op Donderdag 6 april, 2006 in de benedenzaal van "OC De Statie", dat is het oud station, Stadionstraat 113, Stekene.

Ruime belangstelling voor jaarlijkse receptie


Naar jaarlijkse gewoonte konden we weer bogen op ruime belangstelling op onze jaarlijkse receptie. De receptie vond plaats op 19 februari in het gemeenschapscentrum "Boudeloo". Gastspreker was Gerolf Annemans.

28 februari 2006

VBJ voorgesteld

Op zondag 19 februari 2006 werd het VBJ Stekene voorgesteld in het gemeenschapscentrum Boudeloo te Klein Sinaai.

Website Vlaams Belang Stekene

Vandaag, 28 Februari 2006, starten we met deze "blog". Het is de bedoeling kort op de Stekense actualiteit in te spelen.

Top Logo