30 augustus 2010

Gemeente verhoogt norm sociaal woonaanbod verkavelingen met 50%

Het Grond- en pandendecreet bepaalt dat bij elke grote (*) verkaveling een aantal sociale woningen moet worden gerealiseerd. Het aantal sociale woningen dat moet worden gerealiseerd wordt bepaald aan de hand van de gemeentelijke norm. Deze norm is op de gemeenteraad van 25 augustus 2010 vastgesteld op 25% als de grond eigendom is van de Vlaamse overheid en 15% voor overige natuurlijke of rechtspersonen.

Er valt allicht wel wat te zeggen over het stimuleren van het aanbod aan sociale woningen, temeer daar de overheid er in het verleden er blijkbaar nooit in geslaagd is voldoende sociale woningen aan te bieden.

Er zijn echter heel wat bezwaren tegen dit decreet:

  • De overige niet- sociale woningen worden ongetwijfeld duurder. Velen zullen hierdoor hun droom voor een eigen huis niet kunnen waarmaken.

  • Er wordt op geen enkele manier rekening gehouden met de locatie. Is het ver van het centrum? Is er openbaar vervoer in de nabijheid?

  • De regeldrift van de overheid en de hogere financiële lasten zorgen voor een hoger risico voor de projectontwikkelaar. Hierdoor komen wellicht een aantal projecten in het gedrang. Dus minder werkgelegenheid, maar ook mogelijk een krap aanbod aan bouwgronden en hogere prijzen ook voor sociale bouwgronden. (**)

  • Een norm voor projecten van de overheid is al helemaal waanzinnig: Als de overheid sociale woningen wil, dat ze die dan gewoon realiseren. Men kan die dan zelfs inplanten waar ze nodig zijn en niet in één of andere verkaveling waar het misschien helemaal niet logisch is om sociale woningen te hebben.
Om bovenstaande redenen pleitte onze fractie ervoor om de minimum norm te hanteren zoals bepaald in het decreet. De meerderheid, GeBe en CD&V, besliste echter om een 50% hogere norm toe te passen.

Als men het probleem écht wil aanpakken zou men beter een volwaardig systeem van huursubsidies uitbouwen. Gezinnen die hiervoor in aanmerking komen kunnen dan op de gewone woningmarkt terecht. Men kan dan gelijk de "sociale" huisvestingsmaatschappijen met hun politiek benoemde postjespakkers opdoeken.


(*) Grote verkavelingen wil zeggen minstens 10 woningen of 0,5 ha. Appartementsgebouwen met minstens 50 appartementen.

(**) De prijzen voor de sociale bouwgronden in de nieuwe sociale woonwijk in de Hellestraat bedragen nu reeds 150 tot 180 euro per vierkante meter.