22 november 2007

Personeelsbeleid

België draait vierkant. De federale staatsstructuur is te duur en te ingewikkeld om de burgers nog de elementaire dienstverlening tegen een aanvaardbare prijs te garanderen. Een en ander wordt nog maar eens bevestigd in een rapport van de Organisatie van Geïndustrialiseerde Landen (OESO). Het was al klaar voor de jongste verkiezingen (!). De diagnoses zijn scherp en hard, is te lezen in verschillende kranten. “Ons land heeft alleszins de hoogste score voor het aantal ambtenaren in de klassieke ambtelijke diensten. 3,5% van de Belgen werkt in het
algemeen bestuur, terwijl 2 à 2,5% een normaal cijfer is”. Het aantal ambtenaren is trouwens de jongste 10 jaar met 8% gestegen. Vooral de gemeenten en de deelstaten kennen een gevoelige uitbreiding van het aantal ambtenaren, terwijl de federale structuren lichtjes gekrompen zijn,
maar “minder dan de overdracht van bevoegdheden naar de deelstaten deed vermoeden” (De Standaard, 28.06.2007). In het dossier Het Alfabet van de Communautaire Scheeftrekkingen kon u lezen dat 25,5% van de Vlaamse beroepsbevolking in de overheidsdiensten werkt, terwijl dat cijfer in Wallonië op liefst 40% ligt (De Standaard, 10.02.2005). Kortom: voor de OESO is dit land te duur.. Voor het Vlaams Belang is het de consequentie zelf dat Vlaanderen veel efficiënter, goedkoper én democratischer kan worden bestuurd als het onafhankelijk wordt. Het is goed dat dit ook internationaal bevestigd wordt. En hoe zit dat voor Stekene zal de alerte lezer zich afvragen. Hier komen de cijfers: in Stekene werd in 1994 869.946 euro uitgegeven aan personeelskosten en in 2006 was dat opgelopen tot 4.771.871 euro. Dat is een stijging van 448% in 11 jaar of een gemiddelde van 40% per jaar. En zeggen dat de OESO zich beklaagt over 8% in 10 jaar! Voor politie blijft er onvoldoende personeel, waar in Vlaanderen gemiddeld 116 euro voorzien wordt per inwoner is dat in Stekene nagenoeg de helft. Voor brood en spelen kan het geld blijkbaar niet op.

12 november 2007

Diversiteit in het OCMW

In de raad van het OCMW van september werd door de meerderheid een diversiteitsplan goedgekeurt. Alleen het Vlaams Belang was tegen.
Wij laten ons raadlid,Ivo de Cock, aan het woord:
“Het diversiteitsplan toont eens te meer hoe creatief de overheid omspringt met woorden om problemen weg te moffelen.
Als er diversiteit moet komen in het OCMW zijn de vrouwen daar het eerste slachtoffer van. Want meer dan 90% van het tewerkgestelde personeel is van het vrouwelijk geslacht. 40% moet daarvan dus vervangen worden door personeel van het andere geslacht.

Maar ik vermoed dat het kalf daar niet gebonden ligt. Het gaat om de veelkleurigheid als ik mij niet vergis.
Het gaat om de “zegeningen” en de “verrijking” van onze “onvolprezen” multiculturele samenleving.

In “De Verwarde Natie” (blz. 122) schreef de adjunct-hoofdredacteur van
De Volkskrant Schoo: “Een multiculturele samenleving die de vrijheid van meningsuiting niet serieus neemt en intolerant is voor niet- gelovigen, malcontenten en stijllozen, wordt ooit voor iedereen een keurslijf”.

Om dat keurslijf is het mij hier te doen. Dat diversiteitsplan is een zoveelste keurslijf dat de overgrote meerderheid van de bevolking niet wil, maar het wordt ons toch opgedrongen.
En dan maar klagen over de kloof tussen de bevolking en de politiek.

De juiste vraag die wij ons moeten stellen is waarom er problemen zijn met sommige kleurlingen die onze samenleving verblijden en niet aan het werk geraken?
Ik zal hier op antwoorden met een andere vraag: Waarom waren er nooit problemen op het gebied van tewerkstelling en integratie met Vlamingen die uitweken naar Wallonië?
Of om het kleurrijk te houden, waarom zijn er geen problemen op het gebied van tewerkstelling met chinezen? Op die laatste vraag zal ik antwoorden:
Zij steken geen auto’s in brand, zij gaan gewoon aan het werk.

Wij wijzen dat keurslijf dan ook af.

Leve de diversiteit?

Diversiteitsplannen en diversiteitsmanagers zijn in. Universiteiten hebben er één, de NMBS heeft er een, bedrijven en televisieomroepen hebben er een. En nu krijgen wij er een in het OCMW van Stekene met dank aan voorzitter Backaert
Enige tijd geleden schreef Frans Crols in Trends dat bedrijfsleiders, professoren en politici de diversiteit als een nieuwe religie hebben omarmd. Wie niet blind mee stapt in de nieuwe heilsleer, wordt door de heilsprofeten van de multiculturele samenleving aan de schandpaal genageld als ‘onverdraagzame’ ketter of (nog net niet) als racist op de brandstapel gezet.

Diversiteit is een leuk speeltje voor het establishment en de intellectuele bovenklasse, maar de gewone bevolking is tegen de multiculturele samenleving.
Ook in Nederland is het vandaag ‘diversiteit’ troef. Zogenaamde anti-discriminatiebureau’s hebben een prijs bedacht om het diversiteitsbeleid binnen bedrijven aan te moedigen. Zo adviseerde de jury de bedrijven bijvoorbeeld dat je in de kantine de balletjes uit de tomatensoep kan weglaten om te voorkomen dat werknemers denken dat er varkensvlees in zit en zich gediscrimineerd voelen…

Wat betekent diversiteit eigenlijk? Syp Wynia in Elsevier: “diversiteit betekent niets anders dan verschillend zijn, ongelijk zijn”. “Het gaat doorgaans ook om het stimuleren van diversiteit, wat niets anders wil zeggen dan het benadrukken of zelfs het bevorderen van verschillen en ongelijkheid.” En dat – en hier drukt Wynia de linkse kerk en de profeten van de diversiteit met hun neus hard op de contradictie van hun dogma’s – terwijl de vertolkers van de diversiteitsgedachte paradoxaal genoeg om de haverklap zeggen dat niet alleen ieder mens, maar ook elke cultuur gelijk is… Die zit.

“ ‘Diversiteit’ is een verhullend begrip, dat uitgaat van de zegeningen van de multiculturele samenleving. De utopische samenleving waarin immigranten en hun kinderen niet te veel moeten integreren en alle ruimte dienen te krijgen om cultuur-, waarde- en gedragspatronen te koesteren en te behouden.” Vandaar de welwillende houding van links tegenover islamitische hoofddoeken of het oorverdovende stilzwijgen over gedwongen huwelijken, eremoord, geweld tegen vrouwen of genitale verminking.

“In Canada heeft het maar een haartje gescheeld of op basis van het ook daar woekerende diversiteitsbeleid was de islamitische rechtspraak, de sharia, ingevoerd voor moslims”, noteert Wynia.

Diversiteit is dus helemaal geen na te streven doel, schrijft hij in het besluit van zijn artikel (Elsevier, 09.09.06). “Diversiteit relativeert de dominantie van de westerse waarden en zegt discriminatie tegen te willen gaan. Maar intussen discrimineert zij juist, door individuen als leden van een gemeenschap te definiëren of, zoals de Indiase econoom en Nobelprijswinnaar Amartya Sen het noemt, ‘op te sluiten in hun afkomst’.
Stof tot nadenken.

Backaert belazert personeel van het OCMW

Backaert schudde het goedgekeurde diversiteitsplan niet zomaar uit zijn mouw, nee, hij volgt de duistere wegen van het politiekcorrecte landsbestuur. Dat laatste in tegenspraak van wat de Gemeentebelangen van zichzelf beweren, een ongebonden politieke formatie te zijn die geen lippendienst gewijst aan Brussel.

De projecten die door de overheid voorgesteld worden moeten de zelfredzaamheid van burgers van diverse herkomst verhogen. Met andere woorden de autochtone gemeenschap moet gediscrimineerd worden. En daar doen de Gemeentebelangen met de steun van de CD&V aan mee.

Krijg dat maar op uw bord als werknemer van het OCMW. Ge hebt jarenlang uw best gedaan om mensen in nood bij te staan en te helpen, zowel binnen als buiten het OCMW, en dan krijg je doodleuk op een dag in je gezicht geslingerd dat je eigenlijk een lul bent en dat allochtonen het allemaal veel beter zullen doen.

Backaert bewijst hiermede een politiekcorrecte meeloper te zijn die zijn personeel belazert.
Het diversiteitsplan draagt niet bij tot de oplossing van het probleem, maar is een deel van het probleem. Het OCMW spant daarmee het paard achter de kar.

Diversiteitsbeleid deugd niet

Het OCMW is dus bezweken voor de linkse lokroep van het politiek correcte denken: er moet meer diversiteit komen op de werkvloer. Daarvoor zijn maatregelen nodig zoals positieve discriminatie. Wat er op neer komt dat vreemdelingen bevoordeeld worden bij het aanwerven van nieuw personeel. Dat laatste houdt natuurlijk in dat autochtonen gediscrimineerd worden (weg met ons).

Lex Molenaar daarover in Gazet van Antwerpen van 06.02.07:

“Wat moeten we hier nu mee? Na een lange, moeizame weg en eindeloze discussies zijn we eindelijk zo ver dat we willen streven naar een betere afspiegeling van de bevolking van de openbare diensten (de perfecte afspiegeling van de samenleving is dé nieuwe fetisj van de linkerzijde, nvdr). Daarvoor moeten we discrimineren bij de rekrutering (kijk eens aan, wat een publieke bekentenis), maar ook die hindernis is genomen door enkele nieuwe termen te introduceren. We noemen het gewoon ‘positieve discriminatie’, waarbij het predikaat ‘positief’ moet aangeven dat er niks mis mee is. En verder hebben we voor de promotie van mensen van allochtone origine op de arbeidsmarkt de fraaie benaming ‘diversiteitsbeleid’ bedacht.”

“En net nu dat allemaal geregeld is; komt senator Bousakla (SP.A) ons vertellen dat positieve discriminatie niet deugt. Die techniek leidt namelijk tot pesterijen op het werk, een kwaal die al even erg is als racisme en discriminatie. Wat positief leek, wordt ineens negatief…”

Dit is om problemen vragen

“We voegen nog een element aan de denkoefening toe. Stél, stél nu eens dat een werknemer van allochtone origine via positieve discriminatie aan een overheidsjob geraakt, maar niet blijkt te voldoen. In normale omstandigheden op de arbeidsmarkt krijgt zo iemand te horen dat zijn/haar contract niet wordt verlengd. Maar in dit geval is de kans reëel dat de werknemer zijn/haar falen wegveegt met klachten over racisme en pesterijen op het werk…”
En wie gaat die onzin betalen? Dat is natuurlijk de belastingbetaler, u en ik dus.

10 november 2007

En nog maar eens het diversiteitsplan

De voorzitter van het OCMW belazert niet alleen het personeel, hij probeerde ook ons OCMW raadslid, Ivo de Cock, in een verkeerd daglicht te stellen, maar dat pakte verkeert uit zoals met zijn kunstgazon.
Zo stond in de notulen niets vermeld over zijn tussenkomst waar ik het diversiteitsplan afkeurde.
Ons raadslid daarover in zijn brief aan de voorzitter Backaert:
“Mijnheer de voorzitter,
Bij punt 4 over het diversiteitsplan staat de reden van mijn onthouding niet vermeld.
Ik heb daarover het volgende gezegd: “Dat diversiteitsplan is een zoveelste keurslijf dat de overgrote meerderheid van de bevolking niet wil, maar wordt ons toch opgedrongen”. (zie daarover mijn geschreven tussenkomst hierbij ingesloten).
Daarmee was de kous nog niet af want ons raadslid maakte van de gelegenheid gebruik de voorzitter nog eens extra de levieten te lezen waar hij schreef:
“Ik wens daarbij op te merken dat het niet de taak is van de voorzitter daarover commentaar of vragen te stellen. In een democratie is het de oppositie die vragen stelt en niet de voorzitter.
Of ik mijn tussenkomsten voorbereid en op papier zet en eventueel aflees op de raad is een keuze die ik zelf maak. Het is niet de taak van de voorzitter daarover denigrerende opmerkingen te maken.”
Bij punt 7 en 10 staat als reden van onthouding: “omdat je geen OCMW kunt spelen voor iedereen”. Dat moet zijn: “omdat je geen OCMW kan spelen voor gans de wereld”.
Ik verzoek dan ook dat de notulen van oktober in die zin aangepast worden.
Het vervolg van het verhaal: de notulen werden aangepast zoals ons raadslid wenste.

Linkse waanideeën

Jarenlang heef de overheid de grenzen open gezet voor een ongekende immigratie van vreemdelingen. Opgezadeld met links-progressieve ideeën over arme mensen die met de dood bedreigd werden en allerlei anders bedreigden werden onze grenzen wijd opengezet. Controle was vrijwel niet mogelijk want de vluchtelingen waren slim genoeg om hun papieren van herkomst te vernietigen voor zij hier aankwamen.
De problemen met de vreemdelingen zijn nagenoeg door iedereen gekend, criminaliteit, onderontwikkeld, zich niet aanpassen aan de westerse samenleving enz. Het socialistische idee dat iedere mens goed is, verhinderde iedere vorm van kritisch denken. Meer nog wie ongezouten zijn mening durft te ventileren loopt gevaar voor de rechtbank gedaagd te worden.
Nu wij met de gebakken peren zitten worden wij voor de zoveelste maal blootgesteld aan een georganiseerde rooftocht van de overheid,want hoe men het ook draait of keert het diversiteitsplan gaat geld kosten en dat geld zal gehaald worden uit de zakken van de geachte medeburgers van Stekene. Goed om weten voor de lezer, ook Groen! en de SPA hebben vanuit de oppositie het diversiteitsplan goedgekeurd. Wat had u anders verwacht?

09 november 2007

Astrid communicatie toestellen voor de brandweer

Op de gemeenteraad van 23 oktober jl stond de aanschaf van drie Astrid communicatie toestellen voor de brandweer op de agenda. Niet zo’n belangrijk dossier, maar ons raadslid Koen De Cock vond toch dat het dossier aan de magere kant was. Er was gekozen voor een Nokia toestel. Er kon ook geopteerd worden voor een Motorola toestel maar een motivatie voor de keuze zat er niet bij. Documentatie over het tweede toestel was ook niet voor handen. Ook de prijs die op de gemeenteraad voorlag leek nogal aan de hoge kant. Ons gemeenteraadslid vroeg daarom naar de “wellicht uitgebreide” optielijst. Bleek dat men de prijs van de offerte voor de drie toestellen (1155 Euro) nogmaals met drie vermenigvuldigd had. Vandaar.