21 juli 2015

Stekene ondertekent Burgemeestersconvenant

Stekene heeft het burgemeestersconvenant ondertekent. Daarmee engageert de gemeente zich om de CO2 emissie met 20% te verminderen tegen 2020 ten opzichte van 2011.

Nu heb ik uiteraard geen probleem met het spaarzaam omspringen met natuurlijke bronnen, dus tot hier geen probleem. Er lijkt een consensus te zijn - binnen de politieke wereld alleszins - dat de aarde opwarmt en dat dit een catastrofaal probleem is dat dringend moet aangepakt worden. Persoonlijk ben ik niet zo overtuigt dat die opwarming überhaupt zo een groot probleem vormt en als dat al zo is, geloof ik niet dat hier iets tegen te doen is (1). Maar dat terzijde, spaarzaam zijn met energie alleen is voor mij voldoende reden mee in het project te stappen.

Waar ik wel een probleem mee heb is het grote verschil tussen tussen de beweerde ernst van de situatie en de middelen die men er voor vrijmaakt. Als er zich catastrofes gaan voordoen, dan zou ik toch denken dat het tijd is voor actie. In die logica lijkt het mij beter om nu te investeren dan later te betalen voor de rampen. Maar hoeveel zet men hiervoor opzij? € 148.300,- per jaar, voor 3 jaar. Voor Stekene alleen? Neen, voor heel het Waasland. Daarvan gaat € 100.000,- per jaar naar een projectcoördinator en administratie. De Wase gemeenten financieren hiervan rechtstreeks 9%. Voor Stekene: éénmalig € 5.500,-. Details: hier. Geef toe, dat zijn nogal eens bedragen in het licht van de beweerde rampspoed die ons boven het hoofd hangt. Om één en ander in perspectief te plaatsen: De kosten voor de gescheiden riolering in de Bormte, waar men binnenkort aan gaat beginnen (fase 2) worden geraamd op 2 miljoen euro.

Vandaar dat ik voorstelde om eens iets ernstig te doen en een project te beginnen om energie te winnen uit aardwarmte. Dat bied perspectieven om zo goed als C02 vrije energie boven te halen en bovendien wordt het landschap niet ontsiert door windmolens en de huizen niet door zonnepanelen. Er wordt nu niet in geïnvesteerd omdat er nog te weinig kennis en ervaring is en de financiële risico's voor de privé sector dus te groot zijn. Mijns inziens een typische gelegenheid waarbij de overheid het voortouw kan nemen om die kennis op te doen.

Schepen De Witte wist te vertellen dat de VITO (Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek) hier reeds onderzoeken naar gedaan heeft en dat de ondergrond hier wellicht niet voor geschikt is. Het klopt dat de VITO reeds onderzoek verricht heeft en dat de Kempen momenteel het meest geschikt zijn voor geothermie, maar in tegenstelling tot wat de Schepen laat uitschijnen bieden sommige technieken wel degelijk perspectief om overal energie te winnen. Er is, zoals ik betoogde gewoon te weinig kennis en ervaring. Maar de schepen ging het "meenemen" naar het intergemeentelijk overleg. Daar komt dus niets van in huis.

U ziet: veel blabla: Ziet eens wat wij allemaal doen voor het klimaat (een papiertje tekenen), maar men is gewoon niet bereid te investeren. Er is geen geld? Akkoord, maar enkele jaren geleden hebben de gemeenten hun aandelen in Electrabel verkocht aan Suez. Hoeveel bracht dat op (2) ?, En: waar is dat geld naartoe?


(1) Behalve natuurlijk beschermende maatregelen zoals het bouwen van hogere dijken, eilanden voor de kust, enz...
(2) Voor Stekene: € 665.225,-. (€ 290.111,- in 2007 en € 375.114,- in 2008)