02 december 2008

Groene plaag

Wie kan er tegen het milieu zijn? Niemand toch? Milieubeweging verdient maatschappelijke steun, maar te veel is te veel en overdaad schaadt. Om deze laatste stelling voor waarheid te zien, moet men alleen zijn oogkleppen afzetten. Voor iemand met gezond verstand is dit een fluitje van een cent. Maar zo hebben de groene bewegers het niet begrepen. Dat ondervindt de gemeente nog maar eens tot zijn schade en schande. Wat is er gebeurd? U weet als alerte lezer (wij hebben geen andere lezers) dat de binnengronden tussen Dorpsstraat, Stadionstraat, Bormte en spoorwegwegel aangekocht zijn in opdracht van de gemeente om er een honderdtal woningen op te richten. De verkavelingsplannen zijn klaar, maar een overijverige “groene” halvegare ( zijn er andere?) heeft op deze binnengronden in een waterput van de voormalige bloemisterij Wille een kamsalamander ontdekt. Gevolg, groot alarm want het betreft een zeldzame en beschermde diersoort. Voor alle duidelijkheid: alle salamanders zijn beschermd; zo willen het de alwetende richtlijnen die wij van hogerhand voorgeschoteld krijgen. Gevolg: de plannen voor de verkaveling moeten herbekeken worden want de kamsalamander mag in zijn biotoop niet gestoord worden. In de praktijk betekent dat miljoenen euro’s schade, want de plannen moeten omwille van één salamander hertekend worden en terug de lijdensweg ondergaan van goedkeuring door stedenbouw. Dat betekent een vertraging van minstens één jaar en een verlies van ten minste drie bouwgronden om de kamsalamander zijn ding te laten doen.
De Groenen zijn hiermede niet aan hun proefstuk, denk maar aan de voorgenomen uitbreiding van het rusthuis. Ook hier stonden zij op de eerste rij om met groot vertoon te protesteren en stokken in de wielen te steken tegen deze uitbreiding want stel u voor, er stonden een paar bomen in de weg. Voor de Groenen zijn bomen en salamanders belangrijker dan mensen. Die kunnen voor hen de boom in. Zouden zij daarom zo uitgesproken liefhebbers van bomen zijn? Geen wonder dat de druk steeds groter wordt om de huidige subsidieregeling voor milieuorganisaties te herzien en fundamentalistische ambtenaren te kortwieken. Ondernemers, lokale overheden en burgers lijken het opeens niet meer te pikken dat met belastinggeld betaalde ambtenaren en milieuorganisaties hun werk schaden en belangrijke projecten eindeloos vertragen.

11 november 2008

Heilige bomen

Dat bomen zowat heilig zijn voor de Groenen kunnen wij lezen in de aanbevelingen van Animal. Bomen, aldus Animal, vervullen een economische, sociale, educatieve, wetenschappelijke, ecologische en milieubeschermende functie. Wie na deze opsomming de draad kwijt is, of liever door de bomen het bos niet meer ziet ,deze waarschuwing: wie het waagt een boom om te hakken zonder vergunning ,riskeert zwaar gestraft te worden.
Zo veroordeelde de rechtbank van Leuven iemand tot acht dagen cel en een boete van 130 euro per omgehakte boom. Vergelijk dat maar eens met de moordenaar van Mombaerts, die kwam ervan af met 120 uren gemeenschapsdienst. Er wordt zelfs in pure DDR- stijl een kliklijn in het leven geroepen om mensen te verklikken die het wagen een boom om te hakken.
Om te bewijzen dat het de Groenen menens is met hun liefde voor bomen, kwam groene Jan Van Remoortel met een voorstel in de raad van oktober, om bossen aan te planten. Volgens Jan moet er dringend werk gemaakt worden met deze aanplant om de Kyoto normen te halen. Helaas voor hem kreeg hij onmiddellijk lik op stuk om te beginnen met Rollier en gevolgd door ons raadslid Koen De Cock. Want, aldus voorgaande sprekers, de Groenen gaan zelf over tot het massaal kappen van bomen in het Stropersbos. Zij liggen daar zelfs met elkaar overhoop met deze gang van zaken. Verder wees Koen erop dat om de Kyoto normen te halen geen bossen moeten aangeplant worden maar landbouwgewassen. Want suikerbieten geven 4,5 maal meer zuurstof dan bossen, aardappelen 3 maal zoveel, wintergranen 2,5 maal meer en gewoon weiland 50 procent meer. Het is dus hoogst onverstandig landbouwgrond op te offeren voor bossen. Het voorstel van groene Jan werd dan ook met brio weggestemd . Drie voor en de rest tegen.

Lof der zotheid

Indertijd schreef Erasmus zijn Lof der Zotheid. In dat boek hekelde en stak hij de draak met de gang van zaken in de toenmalige samenleving. Moest hij nu terugkomen met de groene verdwazing in het vizier, zou hij beslist vingers en duimen aflikken en aan een tweede uitgave van zijn Lof der Zotheid beginnen. Gegarandeerd met meer succes. Want hoe men het ook draait of keert, met de groenen kan de “zotheid “niet op.
Dat laatste wordt nog maar eens bewezen door de Groen! schepen Hugo Leroux van Diepenbeek. De gemeente wil er een groot stuk gaan onteigenen om de bedreigde boomkikker een “mooie” plaats te geven om te leven. Gaat het in Stekene over een paar duizend vierkante meter voor een kamsalamander, in Diepenbeek gaat het om 110 hectare. De reacties in de gemeente Diepenbeek laten zich dan ook raden : van stomme verbazing tot woede.
Veel inwoners zien hun geliefde achtertuin onteigend worden. Een slachtoffer van deze groene verdwazing: “Te gek voor woorden. En zeggen dat ik hier net nog een vijvertje aangelegd heb, speciaal voor kikkers. Nu zou de gemeente dat zomaar afpakken, voor een kikker. Als dat doorgaat moet ik ook mijn stallen afbreken want die staan dan in natuurgebied”. Leroux wordt terecht verweten een groene fundamentalist te zijn, maar de groene schepen komt daar niet van onder de indruk. De plannen moeten doorgaan. Hij voelt zich onbedreigd als enig verkozene van Groen! Precies die ene zetel die het bestuur nodig heeft om een meerderheid te vormen. In Diepenbeek kan men zijn leute op met deze groene “opkikker” in het gemeentebestuur. Daar zal men in het vervolg wel tweemaal nadenken om een meerderheid te vormen men Groen!

08 november 2008

Vossenplaag

In 2002 lanceerde minister Dua de idee gratis kippen uit te delen voor het recycleren van het huishoudelijk groenafval. Tevens ging de minister de jacht op de vossen herbekijken, uiteindelijk verbieden. Het gevolg is dat nu geen enkele kip nog veilig is, tenzij men rond de kip een afsluiting plaatst van meer dan twee meter hoog. Gevogelte staat immers bovenaan op het verlanglijstje bij de vossen. Vandaag zijn de schademeldingen bij het provinciebestuur dagelijkse kost. De vossen hebben het wildbestand praktisch op nul gebracht. Waterhoenders zijn niet meer te bespeuren. Hazen, fazanten en patrijzen zijn zo uitgedund dat men van de laagste populatie kan spreken sinds mensenheugenis. Bij eenden en andere grondbroeders vallen de eieren en de jonge kuikens ten prooi aan de vossen. De jager is andermaal de grote zondebok... Van natuurbehoud gesproken! Aan de boer wordt gevraagd aan weidevogelbeheer te doen. Schitterend idee. Maar wat baat het als de vos het jong broedsel rooft? Ook de houders van neerhofdieren hebben geen rustige nacht meer. Heel Vlaanderen heeft vandaag te kampen met de vossenplaag en Stekene is daarbij geen uitzondering.

Ook niet- bosrijke gebieden worden al geteisterd. Hele parken ganzen, eenden en kippen worden in één nacht vernield. De vossenburchten zijn per Vlaams decreet het jaar door beschermd. De vossenjacht is nu enkel toegelaten van 1 september tot eind januari. De minister wilde de jacht nu nog meer beperken! Veel van haar partijgenoten erkennen de "overpopulatie". Maar zij wijzen dan naar de toegenomen maïscultuur als "de oorzaak" van de vossenplaag. Het is dus de schuld van de boer! De vossenplaag heeft nu al dergelijke vorm aangenomen dat de vos zelfs de bewoonde kernen binnendringt om nieuwe slachtoffers te maken. De vos is geen roofdier, maar duidelijk een moorddier! Wanneer zullen de Groenen eerlijk willen toegeven dat de vos voor steeds meer problemen zorgt? Daarnaast komt de volksgezondheid in het gedrang. Rabiës of hondsdolheid kan een ware epidemie veroorzaken. De vossenlintworm is eveneens een reëel gevaar voor de volksgezondheid. Zedenles uit dit alles: Groen is schadelijk voor de natuur én voor uw gezondheid.

26 juli 2008

Biografie Karel Dillen

De Dr. Geert De Rijcker kring organiseert vaak interessante lezingen. Op 6 September is er een lezing door Pieter Jan Verstraete over Karel Dillen. Meer info hier.

11 juli viering 2008

Traditioneel onganiseerde de Dr. Geert De Rijcker kring een alternatieve 11 juli viering. Verslag vindt u op de webstek van de Geert De Rijcker kring: www.geertderijckerkring.org.

05 juli 2008

400 Gratis Leeuwenvlaggen uitgedeeld

Marktaktie VL Gratis Leeuwenvlaggen
De VL- campagne is zeker niet onopgemerkt voorbij gegaan aan de Stekense markt. Vele folders en zelfklevers werden aan de man gebracht. Meer dan 400 mensen kwamen hun gratis leeuwenvlag afhalen. Indien u alsnog een gratis leeuwenvlag wenst, kunt u met ons contact opnemen.

04 april 2008

Joël Fassaert neemt ontslag uit de gemeenteraad

Ter gelegenheid van de gemeenteraad van 18 maart jongstleden kondigde Joël Fassaert zijn ontslag uit de gemeenteraad aan. Het is niet langer te combineren met zijn werk als internationaal vrachtwagen chauffeur.

De gemeenteraadsfractie neemt met spijt afscheid van hun collega. Het is jammer, niet in het minst omdat hij de enige gewone arbeider in de gemeenteraad was. Hij was ook een voorbeeldig en hardwerkend gemeenteraadslid. Wij denken aan zijn tussenkomsten in verband met parkeerproblemen voor vrachtwagen, de markering van parkeervakken te Kemzeke langs de baan Sint Niklaas - Hulst en niet in het minst zijn vele (helaas vruchteloze) tussenkomsten voor het plaatsen van bewakingscamera's in het industriepark en op de parking Tack. Hij was een voorbeeld voor de gemeenteraadsleden waarvan er verschillende geen enkel initiatief nemen en enkel naar de gemeenteraad komen om daar "ja" te knikken.

Bedankt Joël.

03 april 2008

Zorgstrategisch plan

Op de vergadering van het OCMW van 20 maart kwam Alex De Kind van het studiebureau Probis uitleg geven over het zorgstrategisch plan dat het OCMW wenst te realiseren.

Het gaat hier over de uitbouw van 34 rusthuisbedden, 6 woongelegenheden voor kortverblijf en 15 verblijfseenheden. Kort- verblijf gaat b.v. over verblijf na een opname in het ziekenhuis enz. en 15 verblijfseenheden, dat gaat over een verblijf overdag b.v. van 10 uur ‘s morgens tot 17 uur in de namiddag.

Volgens de huidige geldende VIPA (Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden) moet er 65 m² voorzien worden per rusthuisbed en voor kortverblijf, gangen en collectieve ruimten inbegrepen. Voor een verblijfseenheid wordt 20 m² gerekend. Het gaat hier over een totaaloppervlakte van 2.900 m²

Gesubsidieerd door VIPA aan 550 € (55% van de kostprijs) per m² x bouwcoëfficiënt (2008 = 1,49681) = ca 823,25 € per m². Als wij rekenen aan 50% tussenkomst van VIPA komen wij aan een bedrag op te hoesten door het OCMW van 2.900 x 823,25 = 2.387.425 euro. Waarvan 2210 m² voor rusthuisbedden x 823,25 = €1.819.382

Als dit gebouw er eenmaal staat gaat men het oud rusthuis (16 jaar) renoveren. Dat wil zeggen :men gaat de kamers aanpassen aan de nieuwe norm van 65 m². Dat betekent dat van de 100 rusthuisbedden nú ,er pakweg nog een 70 tal overblijven. In totaal blijven er dus 104 bedden over of 4 méér. Maar het kan ook zijn dat er geen enkel bed bijkomt.

De renovatie van het oud rusthuis mag 70% van de nieuwbouwwaarde kosten. Per m² betekent dat 823,25 : 100 x 70 = € 578. Kostenplaatje voor het oude (!) rusthuisgebouw met een oppervlakte van 5000 m² x € 578 = € 2.890.000

Totale kostprijs op te hoesten door het OCMW = de Gemeente € 2.890.000 + € 1.819.382 = € 4.709.382 of 189.976.000 oude Belgische Fr. voor pakweg 4 rusthuisbedden méér.
Dat voorstel kon op heel wat bijval rekenen bij de raadsleden, alleen het Vlaams Belang was tegen dat meer dan krankzinnig plan. In het OCMW zijn ze dus duidelijk de trappers kwijt geraakt. Maar dat is niet de eerste keer.

02 april 2008

Belgicistische kippen

Regimes die in het nauw gedreven worden, mobiliseren dikwijls zelfs scholieren, gepensioneerden, vrouwen en zelfs kindsoldaten. Met de belgicisten is het klaarblijkelijk nog erger gesteld: zij gooien nu ook kippen in de strijd. Klaarblijkelijk hebben ze niet meer genoeg menselijke volgelingen. Dit is geen satire, het is bloedige ernst. In Knack van 20 februari stond een vier bladzijden lang artikel, mèt foto’s, over een zekere Koen Vanmechelen, die zichzelf een kippenkunstenaar noemt. Het is al erg genoeg dat zo’n charlatans kippen als een kunstvoorwerp kunnen tentoonstellen, maar Vanmechelen heeft er ook nog een politieke bedoeling mee. “Niet de kip, maar het kruisen is wat telt,” legt hij uit. Hij beschouwt zijn Cosmopolitan Chicken Project als “een levende metafoor voor de multiculturele verdraagzaamheid”. Knack vraagt hem zelfs in alle ernst waarom hij geen communautair neutrale Belgische kip heeft gekweekt, bijvoorbeeld door een Mechelse koekoek met een Waalse haan te kruisen, maar daar had hij nooit aan gedacht. Hij beweert wel in alle ernst dat zijn kippen zelfs genetische overeenkomsten hebben met de mens.

Superieure halfbloeden Vanmechelen is een enthousiaste fan van rasvermenging, net zoals de blanke slavenhouders vroeger in Latijns-Amerika, die zwarte slavinnen misbruikten “om het ras te verbeteren.” Volgens Vanmechelen zijn kippen en mensen van gemengd ras superieur. Dat is een ronduit racistische stelling, want ze impliceert dat de anderen – de meesten van ons dus - inferieur zijn. “Vermenging maakt sterk en immuun. Diversiteit is gezond en nodig. Zowel voor kippen als voor mensen. […] Trouwens, de Vlaming heeft veel vreemde genen in zijn bloed. Hij is zeker niet raszuiver, maar zo hybride als een kip. Een echte bastaard.” Tja, zou er nog iemand geloven dat wij in rechte lijn van de Nerviërs en Eburonen afstammen? Natuurlijk zijn er de voorbije duizend jaar invloeden geweest van andere volkeren. Denk maar aan de vele Vlamingen met Franse of Spaanse voorvaderen. Maar dat waren bijna altijd Europese volkeren. Vermenging met andere rassen is er tot zeer recent vrijwel nooit geweest.

Vlamingen bespotten Natuurlijk gaat het die belgicistische kippenkweker niet om de historische waarheid of om stamboomonderzoek. Hij wil alleen de Vlamingen belachelijk maken en kleineren door hen “bastaarden” te noemen. Zou hij bijvoorbeeld hetzelfde durven zeggen over de Turken? Zij stammen af van een Aziatisch steppenvolk, dat zich heeft vermengd met de oorspronkelijke inwoners van Anatolië. Later hebben Turken uit de hogere klassen eeuwenlang kinderen verwekt bij hun Europese slavinnen en haremvrouwen. Zij zijn dus zeker ook van gemengd bloed. Maar zou Vanmaechelen luidop durven zeggen dat de Turk “zo hybride als een kip is”? Dat hij “een echte bastaard” is? Hij zou onmiddellijk wegens racisme worden aangeklaagd. En als hij echt pech heeft wordt hij zelfs vermoord door een dolgedraaide Turkse patriot. Er zijn in Turkije mensen voor veel minder doodgeschoten. Hetzelfde zou hem overkomen als hij de Marokkanen hier te lande opriep een beetje aan rasvermenging te doen door hun dochters te laten trouwen met ongelovige westerlingen, of – oh gruwel!- Afrikaanse immigranten. Dat zou ongetwijfeld eindigen met één of meerdere eremoorden.

Onbedoelde metafoor Gelukkig zijn zelfs de rechtse, nationalistische Vlamingen vredelievender en toleranter tegenover idioten en charlatans als Vanmechelen. Wij weten immers dat de goden hun getal moeten hebben. En dat sommige mensen het ook niet kunnen helpen dat ze niet meer hersenen hebben dan een kip. Het Cosmopolitan Chicken Project staat momenteel tentoongesteld in een zogenaamd museumdomein waarvan het hoofdgebouw bedekt is met een grootste Belgische vlag aller tijden. De uitbater noemt dat kippenproject “een statement tegen extreemrechts”. Op hetzelfde museumdomein werd ooit een “kunstwerk” tentoongesteld dat bestond uit het rottende kadaver van een rund. Tot de buren klacht indienden wegens stankhinder. Die enorme Belgische vlag, dat was nog tot daaraan toe. Maar de stank van verrotting was echt niet meer te harden. Is dat misschien een metafoor voor de toestand van het huidige België?

Marc Joris

08 maart 2008

Van wijzen....

Dat Rollier regelmatig vervalt in de rol van oppositie werd nog maar eens bewezen tijdens de raad van februari. Daar kwamen de verslagen van de adviesraden (sovjets in het Russisch) ter sprake. Omdat het bijna ondoenlijk is deze verslagen aan alle raadsleden te bezorgen, wegens te omvangrijk,werd door voorzitter Heyse voorgesteld om een minder papierverslindende oplossing te zoeken. Rollier, juichte dat voorstel toe met de denigrerende opmerking aan het adres van Heyse : “Ik had van uw zijde geen wijze raad verwacht”. Voor een goed begrip: Rollier maakt deel uit van de meerderheid. Wat kunnen de leden van de meerderheid toch lief zijn voor elkaar nietwaar?

Burgemeester De Rechter ging akkoord dat er wat aan die papieroverlast gedaan moest worden. Waarop onze fractievoorzitter, Rudi De Boever, reageerde met de opmerking dat het Vlaams Belang al meer dan een jaar vragende partij is voor een digitale versie. En niet alleen over een digitale versie van allerlei verslagen maar ook aan de papierberg op zich. Daar is het Vlaams Belang reeds meer dan 10 (tien) jaar vragende partij. Als de meerderheid nu plots het licht ziet , komt dat rijkelijk laat. Wij vragen ons af wat de meerderheid nu gaat doen aan die papierberg aangezien zij zelf verantwoordelijk is voor deze gang van zaken. Wij houden de lezer op de hoogte.

.... en zotten

Om het Vlaams Belang te bestrijden heeft een zelfbenoemde kunstenaar, Koen Vanmechelen, het Cosmopolitan Chicken Project opgezet. Voor de gelegenheid heeft hij onderdak gevonden bij Geert Verbeke in diens voormalige kippenkwekerij waarvan het dak bedekt is met een grote Belgische vlag. Verbeke Foundation heet het museumdomein en is gelegen tegen de expresweg in Kemzeke. Het domein heeft meer weg van een stortplaats met inclusief rottende kadavers en beschilderde maden. Dat mag allemaal de pret niet bederven als het maar in het teken staat van de bestrijding van “extreem
rechts”. Zelfs grove bouwovertredingen worden met de mantel van de multiculturele verdraagzaamheid bedekt. In Knack van 27 februari 2008 komt de kolderschrijver, Koen Meulenaere, tot het besluit dat die vent zot is. Hij bedoelt hier Vanmechelen. Als die kunstenaar zot is, hoe moet het dan gesteld zijn met dat museumproject? Hoe dan ook, Verbeke heeft het vermogen van alles om zeep te helpen waar hij zijn handen naar uitsteekt. Zo runde hij een kippenkwekerij en een vervoermaatschappij, beide ondernemingen draaiden op niets uit. Met dergelijke verdedigers gaat België gegarandeerd in de kortste keren om zeep en gaat Vlaanderen een rooskleurige toekomst tegemoet.

Plastiek

In de raad van februari werd besloten het maaien en onderhoud van het gazon uit te besteden. “Plastiek”, riep Rollier, die weer vergeten was dat hij deel uitmaakt van de meerderheid. Hij doelde hiermee op het aangelegde kunstgazon voor het rusthuis van het OCMW. De meeste raadsleden zaten zich te verkneukelen. Met de aanleg van dat kunstgazon heeft Backaert een kemel van formaat geschoten. Die kemel is dan wel geveld, maar zal Backaert niettemin achtervolgen tot in lengte van jaren. Het mooie is dat zelfs zijn coalitievrienden dat onder zijn neus wrijven. Want van uw vrienden moet ge het hebben nietwaar? Backaert lachte dan ook groen. Ook bij de bespreking over de gemeenteleningen werd het schepencollege nog maar eens onder vuur genomen door Rollier. Opposant Rollier verweet het schepencollege uitbestede werken niet op te volgen. Als voorbeeld haalde hij de gebrekkige werking van de centrale verwarming aan in het gemeentehuis. Stany de Rechter beloofde beterschap, maar dat doet hij altijd in de wetenschap: veel beloven en weinig geven doet de zotten in vreugde leven. Het onderhoud van de groenzones wordt traditioneel uitbesteed aan instellingen die gehandicapten aan het werk stellen. “Waarom geen werklieden aanwerven?”, was de vraag van Marc Fruytier. Op die manier worden mensen van ter plaatse aan het werk gezet. Stany argumenteerde dat ook bij deze uitbesteding het om mensen gaat uit de
regio. Eigen volk eerst dus, is dat niet vloeken in de kerk van de multiculturele samenleving Stany ?

29 februari 2008

Diefstal van inox

Joël Fassaert is een voorbeeldig gemeenteraadslid. Als hij zijn tanden in iets zet, laat hij niet meer los, meer moet dat niet zijn. Zo werd zijn werkgever eens te meer bestolen. Deze keer ging het om inoxen deksels die gestolen werden van een geparkeerde oplegger aan de Reinakkerweg tegen de expresweg. Joël diende klacht in bij de politie. Even later kreeg hij te horen dat negen vacatures bij de politie niet meer zullen ingevuld worden. Eens temeer moeten wij vaststellen dat de dieven in Stekene vrij spel krijgen. De gemeente speelt hierin een onaanvaardbaar roekeloos spel met als inzet de veiligheid van de bevolking. Het gemeentebestuur volgt een softe aanpak die vroeg of laat faliekant zal aflopen. Om zijn protest wereldkundig te maken heeft Joël een pamflet verspreid om te protesteren tegen de lakse houding van de meerderheid inzake veiligheid.

19 januari 2008

Het rommelt weer binnen het politiekorps

Eens te meer rommelt het binnen het politiekorps van Sint-Gillis-Waas-Stekene, aldus een krantenbericht in de Gazet van Antwerpen van 21 december 2007. Het ontslag van een poetsvrouw doet de agenten vrezen dat er nog ontslagen zullen volgen. Daardoor zou de veiligheid van de bevolking in het gedrang komen. Burgemeester Stany De Rechter zegt van zijn kant dat er moet bespaard worden op personeel. Maar daarmee komt de broodnodige tweede interventieploeg en meer blauw op straat in het gedrang. Het Vlaams Belang pleit al lang voor een tweede interventieploeg en kwam daarover herhaaldelijk tussen in de gemeenteraad. Zie daarover ons artikel “Veiligheid” en de laatste tussenkomst van ons gemeenteraadslid Joël Fassaert in de raad van december.
Maar de meerderheid van CD&V en Gemeentebelangen heeft daar geen oren naar laat staan geld. Nochtans is er door diezelfde meerderheid nooit bespaard op personeelskosten.
Kijken wij naar de cijfers: in Stekene werd in 1994 869.946 euro uitgegeven aan personeelskosten en in 2006 was dat opgelopen tot 4.771.871 euro. Dat is een stijging van 448% in 11 jaar of een gemiddelde van 40% per jaar. En zeggen dat de OESO zich beklaagt over het Belgische huishouden met een stijging van 8% voor personeel in 10 jaar! Hieruit blijkt duidelijk dat het gemeentebestuur de verkeerde keuzes maakt. Het was beter geweest minder gemeentepersoneel aan te werven maar méér politieagenten.