30 augustus 2006

De gemeente en de gemeenteraad

Interessante weetjes in verband met de gemeenteraad vindt u steeds op de de blog van ons raadslid Ivo De Cock : http://ivodecock.blogspot.com

29 augustus 2006

Voorstelling lijst gemeenteraadsverkiezingen

Op zondag 27 augustus werd de lijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen voorgesteld.

De lijst vindt u hier.

Foto's van de receptie vindt u hier :


Diavoorstelling


Overzicht :

26 augustus 2006

Realisaties van de VLD

Een van de belangrijkste realisaties van de plaatselijke VLD is het ruimtelijk structuurplan. Aldus de Burgerkrant van de VLD. Of dat plan een zegen is durven wij te betwijfelen. Want onder het motto “Vlaanderen open en stedelijk”, beoogt het Structuurplan de ontruiming van het platteland. Het (ver)bouwverbod voor de zonevreemde woningen en bedrijven moest leiden tot de definitieve uitdoving van de legaal gebouwde zonevreemde constructies. Planologen en politici getuigen daarmee van een wereldvreemde minachting voor de rechten en noden van de landelijke bevolking.

Onder druk van massaal volksprotest heeft de huidige regering het uitdovingsbeleid afgezwakt. Maar ook na een tiental decreetwijzigingen blijven discriminerende beperkingen gelden, vooral in de “kwetsbare gebieden”. Het decreet Ruimtelijke ordening is intussen uitgegroeid tot een ondoorzichtig juridisch kluwen, met willekeur en rechtsonzekerheid als handelsmerk. De onvervreemdbare woon-en eigendomsrechten worden onderworpen aan de willekeur van de overheid.

Nieuwe gebiedsafbakeningen van natuurgebieden allerhande scheppen nieuwe beperkingen en onzekerheid voor de landelijke bevolking. Aldus de commentaar van de werkgroep “Recht op Landelijk Wonen”.

Het Structuurplan moet niet onderdoen en kan model staan voor de voormalige Sovjet-Unie. Op uitgerekend dit wangedrocht probeert de VLD te scoren bij de verkiezingen. Als uw eigendom u lief is, stem dan in geen geval voor de VLD.

Want niet te vergeten, het waren altijd VLD ministers die tekenden voor deze ruimtelijke (wan)ordening.

Bos en groen

De Vlaamse overheid is een waar offensief begonnen tegen particuliere eigenaars van bossen en recreatieterreinen en tegen de gebruikers ervan. De verboden, kapvergunningen en regelgevingen stapelen zich op, zodanig dat het particulier gebruik van de ruimte onaantrekkelijk en op den duur misschien zelfs onmogelijk wordt. Om dat te bewijzen vertellen wij u hier een waar gebeurt verhaal dat zich afgespeeld heeft in Stekene. De naam is willekeurig gekozen want de man in kwestie vreest voor de gevolgen als zijn ware naam gekend zou worden.

Robrecht heeft een hart voor de natuur en heeft in zijn leven veel bomen geplant. Zijn liefde voor de natuur werd zowaar opgemerkt door de overheid, en hij werd door die aanplant van bomen gefeliciteerd. Robrecht voelde zich de koning te rijk in zijn “paradijs” tot hij door diezelfde overheid onteigend en verdreven werd uit zijn eigen schepping.

Zowat het omgekeerde uit de wereld van Adam en Eva.

Maar onze held wist van geen ophouden, hij had zich voorgenomen een poel aan te leggen, want ook voor onze kruipende vrienden had Robrecht een groot hart. Toen hij zijn voornemen bekend maakte bij de overheid werd hij overrompeld, niet door medewerkers, maar door een administratieve regelzucht en daar bijhorende papierwinkel dat hij zijn voornemen opgeborgen heeft, het werd de man te veel van het slechte.

Wij vertellen dit verhaal om te laten zien dat de overheid helemaal niet begaan is met het milieu. De grote meerderheid van de milieuambtenaren hebben alleen oog voor hun eigen broodwinning, hoe meer papier hoe belangrijker en onmisbaarder zij zichzelf vinden. Robrecht kon ondervinden dat de overheid helemaal niet uw vriend is, maar integendeel uw vijand.

Dat uitgerekend de plaatselijke VLD bij monde van Backaert een leidinggevende rol wil spelen bij het vastleggen van het ruimtegebruik in Stekene doet vragen rijzen. Wij dachten altijd dat de VLD stond voor het privé initiatief, maar wij hebben ons blijkbaar vergist. De VLD is verworden tot een partij van carrière makers die wel iets horen kleppen maar de klepel niet weten hangen.

23 augustus 2006

Veilige schoolomgeving

Uit de Burgerkrant kunnen wij verder vernemen dat er flink gewerkt werd aan een veiligere schoolomgeving. Dat is juist, hoewel de omgeving van de schoolomgeving Hellestraat en Koewacht vergeten werden. Ook de veiligheid binnen de schoolpoort werd vergeten, zie hiervoor een van onze vorige artikels "Messentrekkers". Rond dit verhaal heerst een oorverdovende stilte.

Lakse asielwet

Ook met de waarheid over de asielprocedure wordt een loopje genomen in "De Fabeljeskrant" van de VLD. Dat konden wij lezen in de webside van het Vlaams Belang van 2 augustus 2006?De nieuwe asielwet van Patrick Dewael (VLD) houdt nauwelijks een verstrenging van het recht op gezinshereniging in, iets wat de minister van Binnenlandse Zaken nochtans stoer had aangekondigd. In Gazet van Antwerpen stelt ook journalist John De Wit dat de nieuwe asielwet grotendeels symbolisch is. Er zijn maandelijks zo'n 2.411 aanvragen voor gezinshereniging. De wet op de gezinshereniging "Eén van de belangrijkste immigratiemechanismen en tegelijkertijd een grote rem op de integratie" werd door de paarse regering weliswaar op een paar punten verstrengd. Beide partners moeten voortaan 21 in plaats van 18 jaar zijn en er is onder meer een controletermijn van drie jaar ingebouwd. Maar verder wordt gezinshereniging vooral makkelijker. Zo geldt de regeling niet langer voor gehuwden, maar ook voor wettelijk geregistreerde partners. Daarnaast krijgen ook de ouders van een minderjarige vreemdeling die als vluchteling wordt herkend, het recht om naar dit land te komen. Tot nu toe was dat nog niet het geval. Tot slot haalt De Wit het voorbeeld aan van een vluchteling die via de gezinshereniging 27 mensen overbracht. "In de toekomst zullen die 27 mensen ook zelf elk 27 mensen kunnen overbrengen via de gezinshereniging. Nu kan dat nog niet. "De nieuwe wet geldt trouwens niet voor werknemers uit landen met wie de gezinshereniging is geregeld via een bilateraal verdrag. Daaronder vallen onder meer Marokko en Turkije. Gazet van Antwerpen: "In ieder geval zal de fameuze België-route, waarbij Nederlandse Marokkanen naar België afzakken om hier aan gezinshereniging te doen en daarna naar Nederland terug te keren, door deze wet niet verminderen. Want voor Marokkanen blijft onze wet even soepel als voorheen en zelfs voor de groepen waarop de nieuwe gezinshereniging wél van toepassing is, is de Belgische wet nog veel soepeler dan de Nederlandse (of de Franse)". Hoeft het ten slotte gezegd dat de regering van Guy Verhofstadt aan de gezinshereniging geen enkele verplichting tot integratie of taalkennis koppelt??

17 augustus 2006

De Fabeltjeskrant

Er is een nieuwe fabeljeskrant verschenen in Stekene nu onder de titel van “De Burgerkrant" van Stekene. In deze uitgave kunnen wij lezen dat de belastingen in Stekene stabiel bleven dank zij de VLD. Om alle misverstanden te vermijden en te voorkomen van in een welles nietes te vervallen citeren wij de cijfers zoals bekendgemaakt door de gemeente zelf.

Sinds 1994 stegen de uitgaven in Stekene van 7.847.452 euro (316.565.418 fr) naar 12.431.799 euro (501.479.335 fr). Dat is een gemiddelde stijging van 5,8% per jaar waar het gemiddelde in Vlaanderen slechts 4% bedraagt.

De belastingbetaler kan ervan meespreken. Die betaalde in 1994 3.481.025 euro (140.424.211 fr) belastingen en in 2004 6.833.263 euro (275.653.146 fr). Dat is een stijging van bijna 100% of 10% per jaar waar het gemiddelde in Vlaanderen slechts 4% bedraagt.

Als wij hier de stijging van de index als graadmeter nemen, zoals vroeger de woordvoerder van de Gemeentebelangen, Cornu, dat deed, kunnen wij alleen vaststellen dat Stekene ver boven zijn stand leeft.

Ook de schulden van de gemeente stegen fors, van 13.381.408 euro (539.804.673 fr) in 1999 naar 20.704.072 euro (835.200.194 fr) in 2006. De laatste cijfers volgens de begroting 2006. Dat is een stijging van 55% op 7 jaar of 7,8% per jaar.

Backaert mag dan al dromen van een blauwe hemel, de toekomst ziet er op belastingsvlak alles behalve rooskleurig uit. Want in het Financieel Meerjarig Beleidsplan van de gemeente kunnen wij lezen dat vanaf 2007 de belastingen omhoog zullen gaan voor de personenbelasting van 7% naar 8% in 2007 en vanaf 2008 naar 8,5%.

De onroerende voorheffing van 1350 nu naar 1400 in 2007, om vanaf 2008 te stijgen naar 1500 opcentiemen.

Wij herhalen dat de cijfers niet van ons komen , maar van de gemeente!

02 augustus 2006

De Stropers

De milieuraad van 27 juli handelde onder andere over "De Stropers". Als het over dit natuurontwikkelingsgebied gaat, gaat het er niet altijd even koeltjes aan toe. Meer hier.