05 december 2016

De Kerkstraat

De Kerkstraat wordt heraangelegd. Het gaat in feite over de derde fase van de werken waarvan de eerste twee fasen inmiddels zolang geleden zijn dat men zich amper kan herinneren hoe het was voor de aanvang. Andere prioriteiten bij de Watergroep zorgden steeds voor uitstel, maar nu gaat het er dus van komen.
Er komt een gescheiden afvoer van regenwater en rioolwater. Dit betekent dat bij oudere woningen het regenwater zal moeten afgekoppeld worden. De kosten voor dit werk zal door de gemeente gedragen worden, maar er zal een retributie aangerekend worden van € 1.500,- om aan te sluiten op de riolering. Tot vorig jaar bedroeg die retributie nog € 500,- en droeg de gemeente het grootste deel van de kosten. Vandaag moet de eigenaar het grootste deel van de kosten dragen.
Er is een studie uitgevoerd om de verkeerssituatie te bekijken. Er werden verschillende alternatieven naar voor geschoven, maar één situatie kwam toch duidelijk naar voor als de beste. Deze is door het schepencollege ook aangenomen en wordt dus uitgevoerd. De Kerkstraat wordt een éénrichting- straat van de Sparrenhofdreef tot aan de Heikant. Er zal ook slechts 30 km per uur gereden kunnen worden. Door het uitgespaarde baanvak is er voldoende plaats voor een voet- en fietspaden. Tot hier hebben wij er geen al te grote problemen mee. Waar wij vooral voor vrezen is dat het verkeer in de omliggende woonwijken sterk gaat toenemen, vooral in de Frans van Brusselstraat. Men wil auto’s vooral langs de Molenbergstraat en de Potaarde laten rijden, maar wie gaat zover rondrijden als je je kind naar school doet of als je boodschappen gaat doen naar de Okay? En je geraakt nu al moeilijk van de Molenstraat of de Potaarde naar het centrum. Er zullen dus bijkomende maatregelen getroffen moeten worden. Het is dan ook bijzonder jammer dat de verkeersstudie beperkt bleef tot de Kerkstraat en omgeving.

29 november 2016

Cameraplan

Het gemeentebestuur gaat – eindelijk – camera’s plaatsen om de overlast in de centrumzone aan te pakken. Toen wij in het verleden pleitten voor het plaatsen van camera’s dan werd dat steeds afgedaan als niet nodig, een inbreuk op de privacy, en zo meer. In een eerste fase komen er 9 camera’s op/rond de markt, fietsenparking, parking Tack en sporthal. In een tweede fase komen er nog 5 camera’s bij om bepaalde zones beter te bewaken. De camerabeelden worden bekeken en opgenomen bij de politie. De visie is, om naast een ontradend effect, ook bepaalde vaststellingen te kunnen doen. Daartoe moeten de beelden voldoende gedetailleerd zijn om personen te kunnen herkennen en nummerplaten te kunnen lezen. Een studiebureau heeft met de input van het college en de politie bekeken waar de camera’s moeten staan om datgene te bereiken wat men wil bereiken. Dat is allemaal goed, maar wij vinden het een gemiste kans dat die studie zich heeft beperkt tot de markt, parking en sporthal. Waarom is er geen studie uitgevoerd naar de noodzaak/wenselijkheid van camera bewaking op het gehele grondgebied?
Waarom geen camera’s aan de invalswegen, de OCMW site, het industriepark? Blijkbaar is het zeer moeilijk om iets te doen met camera’s aan doorgaande wegen (invalswegen, het industriepark), want dan worden ook toevallige voorbijrijdende voertuigen geregistreerd. Opgenomen camerabeelden die niet rechtstreeks aan een misdrijf kunnen gelinkt worden mogen niet gebruikt worden. Men mag zelfs geen tijdstip registreren wanneer een bepaald voertuig ergens gepasseerd is. Je zou beginnen denken dat de boeven zelf de wetgeving hebben geschreven. Maar zelfs dan is er nog altijd het ontradende effect van de camera’s en er kan ook nog altijd een politiepatrouille gestuurd worden als er iets vastgesteld wordt.
Waar wij het meest voor vrezen, is dat de 14 camera’s (9 in fase 1) die de kleine centrumzone zeer gedetailleerd in beeld brengen nauwelijks vaststellingen zullen doen. De problemen zullen zich verplaatsen naar naburige zones. Wellicht hadden minder camera’s hetzelfde ontradende effect gehad en kon men met het uitgespaarde geld elders camera’s plaatsen.

15 november 2016

Het Zomerhuis

Na jaren “nadenken” over een nieuwe bestemming voor de site van het Zomerhuis is het college nu toch met een visienota naar buiten gekomen. Het bestaande zwembad wordt behouden, maar er komt een houten constructie rond zodat het geheel een meer afgerond uiterlijk krijgt. Er zal niet gezwommen kunnen worden, maar het ondiepe gedeelte zal kunnen gebruikt worden als plonsbad voor kinderen. Het diepe gedeelte krijgt het uitzicht van een natuurlijke vijver met beplanting om het water op natuurlijke wijze te zuiveren. Er komt een terras en een gebouw met horecafunctie aan de kant van het plonsbad, dat is aan de andere kant van het afgebroken oorspronkelijke gebouw. Het gebouw moet passen in een groene omgeving en zal dus met natuurlijke materialen opgetrokken worden. De omgeving wordt een overwegend groen park met speeltuin en een geitenwollensokken blote voeten pad. Er wordt vooral gemikt op fietstoeristen die langs de oude spoorzate, de “fietsautostrade” zullen langskomen en even zullen verpozen op het terras. Auto’s worden geweerd uit het park en moeten aan de rand parkeren. Er komt een hoofdparking voor +-28 wagens aan de oude parking, +-20 parkeerplaatsen aan de kant van de Bormte en +-14 parkeerplaatsen aan de schuttersmaatschappij. Deze laatste is eventueel uit te breiden, indien nodig. Via de Bormte zal je niet langer naar de Brugstraat kunnen. Je kan tot aan de parking en daarna moet je terug richting Bormte. De ingang via de Brugstraat wordt enkele richting en je moet terug weg via de te heropenen uitgang naar de Tragel. De inwoners hier zien de bui al hangen: al het verkeer dat naar de tennis, de schuttersclub of het Zomerhuis komen zal via de Tragel weer weg moeten. Het zal toch wat schelen in deze vandaag zo rustige straat.

Het had allicht met het mooie septemberweer te maken want sommige gemeenteraadsleden raakten euforisch toen ze het over het plan hadden. Ze zagen het al helemaal zitten en dachten bijvoorbeeld al aan een ruimte voor yoga of “zen” klassen. Nu, wij zijn daar allemaal niet tegen, maar is het de taak van de gemeente om een horecazaak uit de grond te stampen? En wat is de leefbaarheid van zoiets? En wat is het effect op andere zaken in Stekene? Wat vindt de horeca- uitbater van de tennisclub - op dezelfde site gelegen - ervan?  Een uitbater voor de horecazaak moet winst maken of het blijft niet duren. Wie gaat hier naartoe komen? Men mikt op fietsers. Die ga je in de zomer wel zien passeren, maar hoeveel zullen dat er nog zijn als het weer wat minder wordt? Hoeveel weekends met goed weer zijn er in een seizoen? Ga je daar heel het jaar mee goedmaken? Als je met de wagen komt, ga je nog een eind moeten stappen door weer en wind. Als je al parkeerplaats vindt als er ook activiteiten zijn van de schuttersvereniging of de tennisclub.
Bij de aankoop van het Zomerhuis in 2008 wist het college (toen nog met CD&V) al niet wat men ermee ging aanvangen. Vandaag is er dus een visienota, maar die wordt door geen enkele studie ondersteund. Geen studie, noch naar leefbaarheid, noch naar het effect op de lokale economie (horeca), noch naar mobiliteit. Het College doet maar wat en achteraf zullen ze wel zien waar ze uitkomen.
(Vervolg hier...)

30 oktober 2016

Cadeaubonnen

Het College van Burgemeester en Schepenen wil de lokale economie steunen door cadeaubonnen uit te geven. Je koopt een bon bij de gemeentediensten, die kan je dan iemand cadeau doen en die kan er iets mee kopen bij de Stekense middenstand. Er is natuurlijk niets tegen het ondersteunen van de lokale economie, zeker in deze tijden waar meer en meer via het internet gekocht wordt. Maar wie zit er eigenlijk op zo een cadeaubon te wachten? Verschillende handelaars geven zelf al cadeaubonnen uit en als er echt vraag naar was, zouden de handelaars dan allang niet zelf een systeem opgezet hebben?

28 oktober 2016

Mulikul in het Gemeentelijk Onderwijs

De gemeenteraad (22 oktober 2016) heeft de "Beginselverklaring Neutraliteit" van de OCSG, de koepel van stedelijk en gemeentelijk onderwijs goedgekeurd. (Zie hier)

Op het eerste zicht gaat dit over democratisch burgerschap, het stimuleren van verbondenheid, diversiteit respecteren, enz... Enfin, wie kan daar tegen zijn? De werkelijk is echter dat dit niet alleen een politiek correct pamflet is, het haalt ook de democratische rechten en vrijheden van leerlingen en leraars onderuit.

Uiteraard is dialoog boven conflict te verkiezen. Maar een verplichting tot dialoog heeft geen enkele zin. Op levensbeschouwelijk vlak kunnen er fundamentele verschillen zijn tussen visies waartussen geen compromis mogelijk is. Daarom moet het over levensbeschouwelijke zaken mogelijk zijn elke discussie af te sluiten zodat ieder gewoon zijn eigen overtuiging kan volgen. Daarom kan en mag het schoolbestuur zich niet bemoeien met levensbeschouwelijke vakken. Iedere leerkracht levensbeschouwelijke vakken moet de vrijheid hebben om de leer van zijn levensbeschouwing te volgen zonder dat hij het risico loopt op een sanctie vanwege het schoolbestuur. De enige instantie die over de inhoud van deze lessen kan en mag oordelen is de officiële instantie van die levensbeschouwing. Niet het schoolbestuur, en zeker niet de gemeenteraad. Dit heeft zo gewerkt sinds de schoolpaktwet van 1959 en hieraan raken haalt belangrijke evenwichten onderuit.

Deze beginselverklaring verwacht van iedereen dat zij bereid zijn te luisteren. Maar wie oordeelt hierover? Het is maar al te goed denkbaar dat het schoolbestuur iemand beschuldigt niet te willen luisteren, terwijl hij gewoon de leer van zijn levensbeschouwing volgt. Dat kan en mag niet.

Deze beginselverklaring heeft het over "curriculum" dat de verbondenheid moet stimuleren en diversiteit als een meerwaarde moet benutten. Wie wat moet doen en hoe dit moet gebeuren is niet onmiddellijk duidelijk. Men heeft het "onder meer door een kritische dialoog tussen levensbeschouwingen en overtuigingen te stimuleren". Maar de toelichting laat er helemaal geen twijfel over bestaan dat het de leraren levensbeschouwelijke vakken zijn die zich in hun lessen moeten engageren in het project van de school. Nu, op zich is dit geen probleem, zelfs toe te juichen, maar dit moet op volkomen vrijwillige basis zijn. De leraar levensbeschouwelijke vakken moeten er immers voor zorgen dat hun lessen in overeenstemming zijn met de leer van hun levensbeschouwing, niet noodzakelijk met het project van de school. Met deze beginselverklaring is dit wel een verplichting en dus kan het schoolbestuur zich bemoeien met de inhoud van de levens-beschouwelijke vakken. Dit kan en mag niet.

Een ander belangrijk punt is het rekken van het begrip neutraliteit. Volgens de toelichting vullen de verschillende (Vlaamse, Franse, Duitstalige) gemeenschappen het begrip neutraliteit anders in. Hieruit leidt de OVSG af dat ook de gemeenten dit begrip naar eigen goeddunken kunnen invullen. Dit klopt natuurlijk niet. Wat de OVSG in feite wil is zelf de inhoud van het begrip neutraliteit bepalen, namelijk deze die via deze toelichting werd goedgekeurd door de gemeenteraad.

Helaas was ik de enige die tegen deze beginselverklaring stemde. De rest van de gemeenteraad stemde voor. De Gemeentebelangen doen zich graag voor als valabel alternatief voor de traditionele partijen, maar als het er op aan komt zijn ze gewoon even politiek correct en voor méér multikul als de rest. De kracht van verandering van de N-VA? Dag Jan!

05 september 2016

Waas Zorgbedrijf

Het “Waas zorgbedrijf” komt er allicht toch niet. Dit mega- zorgbedrijf zou ontstaan door samenwerking van 11 OCMW ’s waarbij deze hun 21 rusthuizen zouden fusioneren. Er zou een besparing gerealiseerd worden die zich vooral zou situeren bij het administratieve personeel dat in totaal met de helft zou verminderen. Wij waren van in het begin zeer sceptisch omdat de studie het wel over schaalvoordelen had, maar niet over de nadelen daarvan. Vooral het management zou een waterhoofd worden. Er zou een globaal management komen, een management in elk rusthuis en daartussen nog een management niveau per groep van vier of vijf rusthuizen. Wij vinden dat de zorg voor de bejaarden centraal zou moeten staan. De vraag naar zorg moet een antwoord krijgen en dat moet inderdaad op een efficiënte manier gebeuren. Wij denken dat een zorgmastodont met een uitgebreid politiek benoemd management niet het juiste antwoord is. Wij zijn dan ook blij dat deze fusie niet doorgaat. Ongetwijfeld zullen er in de toekomst nog samenwerkingen en fusies onderzocht worden. Wij volgen het voor u op.

24 april 2016

20'ste wandel- en fietsdag Voeren

Zaterdag 7 mei 2016: 20'ste wandel-en fietsdag te Voeren.
Vertrek: 7.30 uur bus 2 te Sint-Niklaas: parking Syntra: 15 euro
GSM: 0474 90 71 44
Bankrek. nr. : VVB actie:BE39 4099 5639 8119
Vertrek terug uit Voeren:17.30 uur
Voor inlichtingen: De Cock Ivo: tel. 03 779 78 68

08 februari 2016

Krokusbuffet

KROKUSBUFFET VLAAMS BELANG STEKENE

Zondag 21 februari om 12.00 u.

In OC Boudelo,
Kasteelstraat, 23
9190 Klein-Sinaai (Stekene)

Gastspreker:
Vlaams volksvertegenwoordiger Chris Janssens

Menu:
Tomatenroomsoep
Kalkoenfilet met archiducsaus, kroketten en warme groenten

Dit alles voor de prijs van 20 euro per persoon. Kinderen tot 10j: 10 euro.
Dranken tegen democratische prijzen

Inschrijven vóór 15 februari door storting op rekeningnr. BE38 9795 2646 4572 van Vlaams Belang Stekene.