25 april 2012

Aantal woninginbraken sterk toegenomen

Het aantal woninginbraken is tijdens 2011 sterk toegenomen. Door mij hierover gepolst wist burgemeester De Rechter te melden dat dit fenomeen zich binnen ons gerechtelijk arrondissement voordoet en niet enkel binnen onze politiezone. Volgens de burgemeester gaat het vaak over rondtrekkende dadergroepen die moeilijk te vatten zijn omdat zij reeds vertrokken zijn tegen de tijd dat er gerichte acties opgestart zijn. Ook worden er steeds vaker fietsen uit garages en tuinhuizen gestolen. Deze worden eveneens als woninginbraak gecatalogeerd.

De suggestie om het aantal nachtelijke patrouilles op te voeren werd afgewimpeld omdat de diefstallen nu vaak overdag plaats vinden, op ogenblikken dat werkende mensen afwezig zijn. In 2006 bleek dit nochtans een succesvolle aanpak. Toen werd een stijgende trend omgebogen dankzij een tweede nachtelijke patrouille.


De burgemeester verwees naar de op stapel staande fusie met de politiezone Beveren waarbij er meer manschappen beschikbaar zouden zijn en een meer gecoördineerde aanpak mogelijk.

't Is te hopen dat dit laatste inderdaad het geval zal zijn... En ook dat men door die fusie niet juist in verleiding zou komen om het aantal ploegen terug te schroeven... 't Is crisis, weet je wel. En als 't nodig is, dan kan die ploeg van Beveren toch zó snel hier zijn...

Wij volgen het voor u op.15 april 2012

Sociaal (?) woonbeleid te Kemzeke

Blijkbaar vindt het Stekense gemeentebestuur de bouwgrond nog niet duur genoeg.

Normaal moet er bij grote privé- verkavelingen minimum 15% van de grond ter beschikking gesteld worden voor sociale woningen. Dit is een gevolg van het grond- en panden beleid van de Vlaamse regering en een beslissing van de Stekense gemeenteraad (25/08/2010).


Wij hadden toen al ernstige vragen bij deze norm. Niet omdat wij tegen meer sociale woningen zijn, maar wel omdat wij vinden dat dit niet moet gebeuren op de kap van (jonge) gezinnen die een woning willen te bouwen.

Maar de meerderheid heeft dus een andere mening. Tussen de Kemzekestraat en de Nationalestraat wordt een een woonuitbreidingsgebied van zo'n 9 ha aangesneden. De gemeenteraad heeft hierbij als voorwaarde opgelegd dat 20 tot 25% van de grond voorbehouden wordt voor sociaal wonen. Dus nog eens 5 tot 10% méér. Voor ons is het zonneklaar aan wie de projectontwikkelaar de extra kosten zal doorrekenen.

Wij hebben nog andere bedenkingen. De gemeente haalt de norm voor sociale kavels en sociale koopwoningen. Niet voor sociale huurwoningen. Gaan we die hier realiseren? Sociale huurders hebben niet altijd een wagen ter beschikking. Openbaar vervoer in de buurt lijkt dus belangrijk. Komt er een (bel-) bus? Met de huidige besparingen bij De Lijn?

Wij kunnen niet akkoord gaan met dit beleid. Sociale woningen moet men realiseren daar waar zij nodig en wenselijk zijn. Men moet de moed hebben hiervoor de nodige middelen vrij te maken in plaats van ze af te wentelen op anderen.

Beter ware nog dat men op hoger niveau werk maakte van huursubsidies. Dan konden de betrokken families zelf op de vrije markt de meest geschikte woning zoeken. Dan zou er geen schaarste zijn aan sociale huurwoningen en dan zou men tevens komaf kunnen maken met de politieke postjespakkers bij de sociale huisvestingsmaatschappijen.