25 oktober 2007

Frans Crols over het Warandemanifest in het "Oud Station"

Op Zaterdag 17 November komt Frans Crols, directeur van Trends spreken over "Het Warandemanifest".

Zeker aan te raden. Organisatie door de "Dr. Geert De Rijcker kring".

20 oktober 2007

Diversiteit in het OCMW

In de raad van het OCMW van september werd door de meerderheid een diversiteitsplan goedgekeurt. Alleen het Vlaams Belang was tegen.
Wij laten ons raadlid, Ivo de Cock, aan het woord:
“Het diversiteitsplan toont eens te meer hoe creatief de overheid omspringt met woorden om problemen weg te moffelen.
Als er diversiteit moet komen in het OCMW zijn de vrouwen daar het eerste slachtoffer van. Want meer dan 90% van het tewerkgestelde personeel is van het vrouwelijk geslacht. 40% moet daarvan dus vervangen worden door personeel van het andere geslacht.

Maar ik vermoed dat het kalf daar niet gebonden ligt. Het gaat om de veelkleurigheid als ik mij niet vergis.
Het gaat om de “zegeningen” en de “verrijking” van onze “onvolprezen” multiculturele samenleving.

In “De Verwarde Natie” (blz. 122) schreef de adjunct-hoofdredacteur van
De Volkskrant H. J. Schoo: “Een multiculturele samenleving die de vrijheid van meningsuiting niet serieus neemt en intolerant is voor niet- gelovigen, malcontenten en stijllozen, wordt ooit voor iedereen een keurslijf”.

Om dat keurslijf is het mij hier te doen. Dat diversiteitsplan is een zoveelste keurslijf dat de overgrote meerderheid van de bevolking niet wil, maar het wordt ons toch opgedrongen.
En dan maar klagen over de kloof tussen de bevolking en de politiek.

De juiste vraag die wij ons moeten stellen is waarom er problemen zijn met sommige kleurlingen die onze samenleving verblijden en niet aan het werk geraken?
Ik zal hier op antwoorden met een andere vraag: Waarom waren er nooit problemen op het gebied van tewerkstelling en integratie met Vlamingen die uitweken naar Wallonië?
Of om het kleurrijk te houden, waarom zijn er geen problemen op het gebied van tewerkstelling met chinezen? Op die laatste vraag zal ik antwoorden:
Zij steken geen auto’s in brand, zij gaan gewoon aan het werk.

Wij wijzen dat keurslijf dan ook af.

19 oktober 2007

Kunstwerken

Het OCMW huurt van de instelling Kunst in Huis kunstwerken. De huurprijs is niet min: 4500 euro’s per jaar voor een zestal werken. Op de OCMW raad van oktober werd gevraagd de huur te verlengen voor één jaar. Ons raadslid, Ivo de Cock was het daar niet mee eens. Ten eerste veel te duur en ten tweede trekken die “kunstwerken” op geen bal. Zet ze bij het groot huisvuil, zei ons raadlid, niemand zal die brol meenemen.

Hoe moet kunst er uitzien? Vroeg ons raadslid zich luidop af:
"Volgens van Wilderode moet kunst gelukkig maken, dat zei hij onder meer over het werk van de Belselenaar Wim de Cock. [geen familie van Ivo]. Als ik de gehuurde “kunstwerken” van het OCMW bekijk maken die mij niet gelukkig, integendeel ik wordt er misselijk van."

Waarom geen kunstwerken ophangen van leerlingen uit het kunstonderwijs? Dat kost niets en is mooier dan de zogenaamde kunstwerken van Kunst in Huis. Of moeten wij hier uit afleiden dat het werk van de leerlingen niet gewaardeerd wordt? In het programma van de Gemeentebelangen staat wel iets van stimuleren, maar in de praktijk is daar niets van te merken. Of om het met Bijbelse termen te zeggen, het geloof zonder de werken is dood. Zo is dat.

18 oktober 2007

Hypocrieten

In de raad van september werd weer eens een staaltje van hypocrisie weggezet door de meerderheid. Wat was er aan de hand? Er moesten twee brandweerlieden bevorderd worden tot sergeant en er waren drie kandidaten. Alle drie kandidaten hadden een bekwaamheidsproef met succes afgelegd en kwamen dus in aanmerking om bevorderd te worden. Aangezien in het programma van de Gemeentebelangen staat dat “benoemingen geschieden op basis van bekwaamheid en niet op basis van politieke overtuiging”. Mocht men redelijkerwijs dus verwachten dat de twee kandidaten met de meeste punten zouden bevorderd worden. Maar dat is dus niet gebeurt. Daarmee is nog maar eens bewezen dat verkiezingsbeloften van de Ge Be maar een vodje papier zijn.